EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ОВОЧІВ ТА СФЕРИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ
С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.114

УДК: 339.138: 332.1: 635

С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ОВОЧІВ ТА СФЕРИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність побудови виробничо-збутової діяльності підприємств овочевої галузі регіону на основі маркетингового підходу, що дозволяє отримати конкурентні переваги товаровиробникам завдяки трансформації маркетингу в товар з доданою вартістю, який реалізується на агро-продовольчому ринку та забезпечує отримання прибутку через краще вирішення проблем споживача. Визначено стан, проблеми та перспективи області щодо виробництва та переробки овочів, в тому числі і органічних, також встановлено, що дрібні виробники не в змозі здійснювати в повній мірі маркетингове забезпечення та професійний супровід продукції до кінцевого споживача з максимальною ефективністю, що відображується на недоотриманні внаслідок цього ними прибутків та послабленні їх ринкових позицій. Доведено, що позбутися цієї проблеми можливо шляхом вертикальної інтеграції всіх учасників від виробництва продукції до її реалізації в межах технологічного ланцюга за кластерним підходом на основі принципів партнерства, нетворкінгу та маркетингу взаємодії. Розкрито сучасні інструменти та заходи маркетингу, що дозволяють регіональним товаровиробникам овочевої продукції збільшити свою міру присутності на ринку та отримати прихильність покупців.

Ключові слова: аграрний ринок; овочівництво; продукція переробки; маркетингові інструменти; маркетингова взаємодія.

Література

1. Долинський В.П., Долинський С.В., Дяченко І.Б. Особливості та розвиток підприємництва в аграрних і агропереробних підприємствах. Економіка АПК. 2000. № 2. С. 46–55.
2. Воронецька І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. С. 93–98.
3. Макаренко П.М., Шведюк В.А. Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 16–18.
4. Артімонова І.В. Засади та напрями впровадження сучасної концепції маркетингу у практичну діяльність аграрних товаровиробників. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 2009. Вип. 63. С. 136–140.
5. Янишин Я. С., Кашуба Ю.П. Маркетинг як система управління виробнично-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Економіка АПК. 2014.№ 3. С. 61-65.
6. Писаренко В.В. Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти): монографія. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. 304 с.
7. Гуменюк А.В. Маркетинг в овочівництві. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 60–63.
8. Сєвідова І.О., Лещенко Л.О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 28-33.

S. Bolila, N. Kyrychenko

MARKETING ASPECTS OF CREATING ADDITIONAL VALUE IN THE REGIONAL VEGETABLE PRODUCTION AND THEIR PROCESSING

Summary

The purpose of the research was to substantiate the application of marketing technologies and tools in the field of vegetable production by regional producers of vegetable products and the field of its processing to strengthen the competitive position in the food market by creating added value of the product.
In the article have been determined a state, problems and prospects of the region with regard to production and processing of vegetables, including organic ones. It has been established that small producers are not able to provide marketing support and professional support to the end consumer with maximum efficiency. This negatively affects their profits and weakens their market position. To achieve the best result, it is necessary to unite the efforts of all participants the vegetable market on the principles of cooperation. It is noted that in order to create added value to the product it is necessary to integrate vegetable production, storage, processing, marketing logistics, sales and trade within a single technological chain from producer to buyer. Relationships between partners should be based on a cluster model in terms of marketing interaction and provide a synergistic effect for all participants of production and marketing activities. It is established that for effective marketing activity it is necessary to use all elements of the marketing complex as a whole. It is noted that the development of the marketing complex concerns the production of vegetable products and improvement their quality and assortment, the formation of modern brands and the development of consumption trends based on consumer tastes. The importance of mechanisms to improve transport and storage infrastructure, the definition of rational logistic schemes and routes for carriers, the timeliness of control at all stages using modern information technologies and application software. Identified modern marketing tools and measures, including digital, which in the context of global challenges allow regional producers of organic vegetable products to increase their presence in the market and receive support from buyers.

Keywords: agricultural market; vegetable growing; processed products; marketing tools; marketing interaction.

References

1. Dolinsky, V.P Dolinsky, S.V. and Dyachenko, I.B. (2000), “Features and development of entrepreneurship in agricultural and agro-processing enterprises”, Ekonomika APK, vol.2, pp. 46–55.
2. Voronetska, I.S. (2011), “Features of marketing in agro-industrial production”, Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, pp. 93–98.
3. Makarenko, P.M. and Shvedyuk, V.A. (2009), “Sales strategies to increase the efficiency of farm development in the region”, Ekonomika APK, vol.2, pp. 16–18.
4. Artimonova, I.V.(2009), “Principles and directions of introduction of the modern concept of marketing in practical activity of agrarian commodity producers”, Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, vol. 63, pp. 136–140 .
5. Yanishin, Ya. S. and Kashuba, Yu.P.(2014), “Marketing as a system of management of production and sales activities of agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol.3, pp. 61-65 .
6. Pisarenko, V.V. (2008), Marketynh ovochevoi produktsii (metodychni ta praktychni aspekty) [Marketing of vegetable products (methodical and practical aspects)], FOP Hovorov S.V., Poltava, Ukraine.
7. Gumenyuk, A.V. (2011), “Marketing in vegetable growing”, Ekonomika APK, vol.10, pp.60–63 .
8. Sevidova, I.O. and Leshchenko, L.O. (2017), “Status, problems and prospects of vegetable growing development in Ukraine”,Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.12, pp. 28-33.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2289

Відомості про авторів

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9689-6774


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1721-258X

Як цитувати статтю

Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Маркетингові аспекти створення доданої вартості продукції в регіональному виробництві овочів та сфери їх переробки. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8460 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.114

Bolila, S. and Kyrychenko, N. (2020), “Marketing aspects of creating additional value in the regional vegetable production and their processing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8460 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.