EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Г. М. Чепелюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115

УДК: 336.71

Г. М. Чепелюк

АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Оподаткування банків представляє значний науковий інтерес. Цьому є низка причин: банки відіграють вирішальну роль у розподілі ресурсів та обороті капіталу; багато банків мають монополію на надання певних послуг, отже оподаткування банківської системи може зіграти значну роль у поповненні державного бюджету країни. Оподаткування банківських установ в Україні не є додатковим інструментом регулювання банківської діяльності і, відповідно, у своїй нинішній формі не здатне виконувати обмежувальні ризики або інші регулюючі функції.
Стаття присвячена огляду банківської системи України в умовах ринкової економіки та дослідженню основних властивостей системи оподаткування комерційних банків. Визначено важливість правового і податкового регулювання банківської діяльності.
Предметом дослідження виступає система оподаткування прибутку комерційних банків України.
Метою статті є виявлення специфіки системи оподаткування прибутку банків у національній банківській системі.
Тенденція свідчить про те, що банківський сектор випадає з числа продуктивних платників податків і не виконує очікуваних фіскальних навантажень за рахунок їх обороту. За результатами дослідження було зроблено загальний висновок, що цілі та завдання функціонування та розвиток банку в цілому мають вирішальне значення для цілей та завдань податкового управління, й останні повинні забезпечувати оптимальні умови для досягнення перших. Враховуючи вплив оподаткування на фінансові результати діяльності банківських установ, недостатня увага до оцінки податкових ризиків може призвести до прийняття економічно неефективних управлінських рішень у сфері управління податками в банківському секторі. Тому результатом управління податками як процесу повинно бути забезпечення оптимального співвідношення податкового навантаження з показниками діяльності банку та контрольованим рівнем податкових ризиків відповідно до цілей та завдань банку.
Виявлені недоліки функціонування банківської системи, проаналізовано особливості її нормативно-правового забезпечення та державної політики в сфері банківництва. Визначено специфіку діяльності держави щодо оподаткування банківської діяльності в Україні в розрізі побудови економічної системи інформаційного типу та запропоновані відповідні напрями удосконалення цього процесу, зокрема зменшення податкового тиску, розвитку ринку банківських послуг та оптимізації самого процесу справляння податків на засадах інформатизації.

Ключові слова: банківські установи; система оподаткування; податки; банківська діяльність; податкове навантаження.

Література

1. Боринських В.Д., Кміть В.М. Особливості оподаткування прибутку комерцій1них банків України. Економічний аналіз. 2015. № 1. Том 19. С.123-129.
2. Клюско, Л. А. Оподаткування банківської діяльності в Україні та основні напрями його вдосконалення. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2012. № 12. Том 1. URL: http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2012_1/55.pdf.
3. Малкіна Я.Д. Економічний зміст податків, їх роль та сучасний стан податкової системи України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №3. URL: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1145-malkina-ya-d-ekonomichnij-zmist-podatkiv-jikh-rol-ta-suchasnij-stan-podatkovoji-sistemi-ukrajini.
4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.
5. Петрик О.І., Зорянський В. А. Податкове навантаження в контексті забезпечення стабільності банківської системи. Інноваційна економіка. 2019. Вип. 3-4 (79). С. 141-149.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (дата звернення: 14.12.2020).
8. Сало І.В., Д’яконова І.В., Євченко Н.Г. Оподаткування банків: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2010. 208 с.
9. Сербина О.Г. Організація податкового контролю та його ефективність. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. № 18/5. С. 197-204.
10. Старостенко Г.Г., Сурженко А.В. Податкове регулювання банків в умовах становлення інформаційного суспільства. Ефективна економіка. 2013.вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2449.

H. Chepeliuk

ANALYSIS OF THE TAX BURDEN OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

Summary

Taxation of banks is of considerable scientific interest. There are a number of reasons for this: banks play a critical role in allocating resources and capital turnover; many banks have a monopoly to provide certain services thus the taxation of the banking system can play a significant role in replenishing the state budget of the country. Taxation of banking institutions in Ukraine is not an additional tool for regulating banking activities and, accordingly, in its present form is not capable of performing risk-restraining or other regulatory functions.
The article provides an overview of the banking system in Ukraine in the conditions of market economy. The basic features of the taxation system of commercial banks are determined.
It has been defined the importance of legal and tax regulation of banking.
The subject of the research is national income taxation system in banks. Purpose. The aim of the article is to identify the specifics of income taxation of Ukrainian banks.
Tendency suggests that the banking sector falls out of the number of productive taxpayers and does not fulfill expected fiscal load on account of their turnover. According to the results of the study, the general conclusion was made that the goals and objectives of the bank’s functioning and development as a whole are crucial for the purposes and objectives of tax management, and the latter should provide optimal conditions for the achievement of the first. Given the impact of taxation on the financial results of banking institutions, insufficient attention to the assessment of tax risks can lead to making of economically ineffective management decisions in the field of tax management in the banking sector. Therefore, the result of tax management as a process must be to ensure an optimal ratio of tax burden with the performance indicators of the bank and a controlled level of ax risks in accordance with the goals and objectives of the bank.
Identified weaknesses of the banking system, the peculiarities of the legal provision and public policy in banking. The specificity of the state tax on banking activities in Ukraine in the context of building information type of economic system and proposed appropriate directions for improvement of this process, including reducing the tax burden of the banking market and optimize the process of levying taxes on the basis of information.

Keywords: anking institutions; taxation system; taxes; banking; tax burden.

References

1. Borynskykh, V.D. and Kmit, V.M. (2015), "Features of income taxation of commercial banks of Ukraine", Ekonomichnyi analiz, issue 1, vol. 19, pp.123-129.
2. Kliusko, L. A. (2012), "Taxation of banking activity in Ukraine and the main directions of its improvement", Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, issue 12, vol. 1, available at: http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2012_1/55.pdf.
3. Malkina, Ya.D. (2015), "The economic content of taxes, their role and the current state of the tax system of Ukraine", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 3, [Online], available at: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1145-malkina-ya-d-ekonomichnij-zmist-podatkiv-jikh-rol-ta-suchasnij-stan-podatkovoji-sistemi-ukrajini.
4. Official site of the National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua.
5. Petryk, O.I. and Zorianskyi, V. A. (2019), "Tax burden in the context of ensuring the stability of the banking system", Innovatsiina ekonomika, vol. 3-4 (79), pp. 141-149.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On banks and banking activity", available at: http://zakon.nau.ua/doc/?code=3480-15 (Accessed 14 Dec 2020).
8. Salo, I.V. Diakonova, I.V. and Yevchenko, N.H. (2010), Opodatkuvannia bankiv: navchalnyi posibnyk [axation of banks: a textbook], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine, P. 208.
9. Serbyna, O.H. (2008), "Organization of tax control and its effectiveness", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18/5, pp. 197-204.
10. Starostenko, H.H. and Surzhenko, A.V. (2013), "Tax regulation of banks in the conditions of information society", Efektyvna ekonomika, vol. 11, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2449.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2351

Відомості про авторів

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, «Університет банківської справи», Черкаський інститут

H. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of finance and banking, “Banking University”, Cherkasy Institute

Як цитувати статтю

Чепелюк Г. М. Аналіз податкового навантаження комерційних банків в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8461 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115

Chepeliuk, H. (2020), “Analysis of the tax burden of commercial banks in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8461 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.