EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ НЕФОРМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Т. В. Капелюшна, О. М. Гавриш

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.117

УДК: 330.3 (338:336.7)

Т. В. Капелюшна, О. М. Гавриш

ПРОБЛЕМИ НЕФОРМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Дане дослідження проведено з метою визначення нових форм інвестування в Україні для стимулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проведено аналіз існуючих форм інвестування: венчурного, інституційного, франчайзингу, приватного, а також неформального інвестування, що здійснюється бізнес-ангелами. Зазначено, що неформальне інвестування поширене в США (80 % інноваційних проєктів фінансуються саме за рахунок бізнес ангелів) та Європі (близько 125 тис. інвесторів - бізнес ангели). Розглянуто організації неформального інвестування в країнах Європи, відмічено, що в переліку немає жодної української. Проаналізовано показники загальновідомого рейтингу щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу «Doing Business», здійснено оцінку складових «незалежність бізнесу», «незалежність інвестування» та індексу економічної свободи, визначено тип економіки України (країна з переважно залежною економікою) та тип інвестування (із залежним інвестуванням). Також проведено порівняння показників із загальноєвропейськими, які виявилися кращими (переважно з вільним інвестуванням).
Розглянуто глобальний індекс інновацій, в якому однією із вагомих складових при його формуванні є інвестування (простота захисту інвесторів; ринкова капіталізація; венчурні угоди). В результаті аналізу даних виявлено, що дані показники інноваційного розвитку є найбільш проблемними і негативно впливають на загальний рейтинг.
За результатами проведеного дослідження відзначено, що необхідно створювати умови для стимулювання інноваційного підприємництва та провадження інноваційної діяльності за рахунок неформального інвестування бізнес-ангелами, котрі надаватимуть фінансові ресурси для реалізації ризикових, але прибуткових ідей, тобто підтримуватимуть інноваційне підприємництво в Україні. Відзначено доцільність вступу до організацій-членів неформального інвестування, що дозволить налагодити механізм реалізації даної форми інвестування в Україні як альтернативи існуючим формам, й разом із тим, підсилить економічний розвиток, покращить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу та сприятиме притоку інвестицій до країни.

Ключові слова: інвестиції; інвестування; неформальне інвестування; венчурне інвестування; франчайзинг; інноваційне підприємництво; інновації; розвиток; бізнес ангели.

Література

1. Бутенко А. І., Гришина Н.В. Тенденції розвитку малого інноваційного підприємництва в Миколаївському регіоні. Економічні інновації. Вип. 52, 2013. С. 249-254.
2. Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка. №4, 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/10.pdf (Дата звернення: 17.09.2020).
3. Chesbrough H.W. Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology / Henry William Chesbrough. — Harvard Business Review Press; First Trade Paper Edition edition, 2003. — 272 p.
4. Красножон С.В. Проблеми інвестування в підприємства малого бізнесу: український та міжнародний досвід. Економіка: теорія та практика. № 1, 2017. С. 49-53.
5. Апарова О. В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 2, 2016. С. 77-83
6. Krykavskyy Y. In search of ways for the improvement of the existing supply chains / Y. Krykavsyy, E. Pokhylchenko // Current problems in management. University of Bielsko-Biala Press. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznejw Bielsku-Białej. 2017. P. 105–118.
7. Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу. Наукові праці НДФІ. 2 (55), 2011. С.18-24.
8. Петрик І.В. Потреба інвестування в аутсорсинг основних бізнес-процесів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 28. Частина 1, 2018. С.158-161
9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Дата звернення: 21.11.2020).
10. Закон України від 19.06.2020 № 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (Дата звернення: 01.12.2020).
11.Звіт УАІБ за 1-й квартал 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uaib.com.ua/about-uaib/vectors/about-association/zvit-uaib-za-1-y-kvartal-2020-roku-dlya-saytu (Дата звернення: 08.11.2020)
12. EBAN Membership Directory. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eban.org/membership-directory/ (Дата звернення: 08.11.2020)
13. The Pros and Cons of Angel Investors. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.thebalancesmb.com/angel-investor-2947066 (Дата звернення: 12.10.2020)
14. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 2016. - 262 с.
15. Doing Business-2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (Дата звернення: 23.11.2020)
16. Index of Economic Freedom 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=2 (Дата звернення: 03.11.2020)
17. Index of Economic Freedom 2020. Interactive Heat Map. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.heritage.org/index/heatmap (Дата звернення: 01.12.2020)
18. Global Innovation Index 2020, Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy. (Дата звернення: 25.10.2020)

T. Kapeliushna, O. Havrysh

THE PROBLEMS OF INFORMAL INVESTMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

This article was conducted to identify new forms of investment in Ukraine to stimulate and support innovative entrepreneurship. An analysis of existing forms of investment: venture, institutional, franchising, private and informal investment (business angels). It is noted that informal investment is widespread in the United States (80% of innovative projects are financed by business angels), as well as in Europe (about 125 thousand investors - business angels). Informal investment organizations in European countries are considered, it is noted that there is not a single Ukrainian one in the list. The indicators of the well-known rating for creating favorable conditions for doing business "Doing Business" are analyzed. The components of "business independence", "investment independence" and the index of economic freedom were assessed, the type of economy of Ukraine (a country with a predominantly dependent economy) and the type of investment (with a dependent investment) were determined. The indicators were also compared with the pan-European ones, which turned out to be better (mostly with free investment). The global index of innovations is considered, in which one of the important components in its formation is investment (ease of investor protection; market capitalization; venture transactions). The data analysis revealed that these indicators of innovative development are the most problematic and negatively affect the overall rating. According to the results of the study, it is necessary to create conditions to stimulate innovative entrepreneurship and innovation through informal investment by business angels, who will provide financial resources for the implementation of risky but profitable ideas, to support innovative entrepreneurship in Ukraine. It is expedient to join the organization of informal investment, which will establish a mechanism for implementing this form of investment in Ukraine as an alternative to existing forms, and at the same time, strengthen economic development, improve Ukraine's position in the ranking of ease of doing business and promote investment.

Keywords: investment; investment; informal investment; venture capital investment; franchising; innovative entrepreneurship; innovation; development; business angels.

References

1. Butenko A. I., Hryshyna N.V. (2013) “Trends of development of small innovative business in the Nikolaev region”. Ekonomichni innovatsii. vol. 52, pp. 249-254.
2. Kraus N.M., Kraus K.M., Marchenko O.V. (2020) “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4389 (Accessed 17 September 2020).
3. Chesbrough H.W. (2003) Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology, Harvard Business Review Press; First Trade Paper Edition edition, USA.
4. Krasnozhon S.V. (2017), “Problems of investing in small businesses: Ukrainian and international experience”. Ekonomika: teoriia ta praktyka, vol. 4, pp. 49-53.
5. Aparova O. V. (2016), “Forms and means of investing in innovation in conditions of economic instability”. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2, pp. 77-83
6. Krykavskyy Y. (2017), “In search of ways for the improvement of the existing supply chains” Current problems in management, pp. 105–118.
7. Hajduk L.A. (2011), “Venture capital as a factor in the development of innovation in small business”. Naukovi pratsi NDFI, vol. 2 (55), pp. 18-24.
8. Petryk I.V. (2018), “The need to invest in outsourcing major business processes”. Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 28, part 1, pp.158-161
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2003) “Civil Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 21 November 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify the attraction of investments and the introduction of new financial instruments”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (Accessed 01 December 2020).
11. The official web-site of Ukrainian Investment Business Association (2020). “UAIB report for the 1st quarter of 2020”, available at: https://www.uaib.com.ua/about-uaib/vectors/about-association/zvit-uaib-za-1-y-kvartal-2020-roku-dlya-saytu (Accessed 08 November 2020).
12. The official web-site of European Business Angels Network (2020). “EBAN Membership Directory”, available at: https://www.eban.org/membership-directory/ (Accessed 08 November 2020).
13. The Pros and Cons of Angel Investors (2020), available at: https://www.thebalancesmb.com/angel-investor-2947066 (Accessed 12 October 2020).
14. Starostina A.O. (2016), Marketynhovi doslidzhennia. Praktychnyj aspect [ Marketing researches. Practical aspect], Vydavnychyj dim “Vil'iams”, S.Pb, Russia
15. The official web-site of The World Bank (2020). “Doing Business”, available at: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (Accessed 23 November 2020)
16. The official web-site of The Heritage Foundation (2020). “Index of Economic Freedom”, available at: https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=ukraine&type=2 (Accessed 03 November 2020)
17. The official web-site of The Heritage Foundation (2020). “Interactive Heat Map”, available at: https://www.heritage.org/index/heatmap (Accessed 01 December 2020)
18. The official web-site of Cornell INSEAD WIPO (2020). “Global Innovation Index, Ukraine”, available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy (Accessed 25 October 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2385

Відомості про авторів

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange Activities, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0001-7490-6751


О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange Activities, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0002-5756-0880

Як цитувати статтю

Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. Проблеми неформального інвестування інноваційного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8463 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.117

Kapeliushna, T. and Havrysh, O. (2020), “The problems of informal investment of innovative entrepreneurship in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8463 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.117

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.