EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В АГЛОМЕРАЦІЯХ УРБОРУРАЛЬНОГО ТИПУ
Ю. М. Маковецька, В. Є. Щуліпенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.118

УДК: 332.146.2+502.174

Ю. М. Маковецька, В. Є. Щуліпенко

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В АГЛОМЕРАЦІЯХ УРБОРУРАЛЬНОГО ТИПУ

Анотація

Розглянуто питання організаційно-інституціональної структури управління відходами та проведено аналіз переваг переходу до принципів кругової економіки щодо поводження з відходами в агломераціях урборурального типу. Визначено, що статус агломерацій як особливої організаційно-територіальної соціально-економічної системи в нормативно-правовому полі України наразі не закріплено, проте унормування цього питання дозволить підвищити фінансову спроможність громад, які входять до агломерації, що дозволить впроваджувати різноманітні інфраструктурні проекти, зокрема у сфері управління відходами. Розглянуто доцільність формування кластерів управління відходами, як шляху запровадження принципів циркулярної економіки. Підкреслено, що такі кластери мають створюватись на основі визначення логістики потоків відходів, що потребує проведення значної науково-дослідної роботи щодо ідентифікації специфічних або домінуючих за обсягами видів відходів, що утворюються на території агломерації, та можливостей їх повторного використання. Запропоновано організувати зв’язок між органами влади та суб’єктами господарювання у сфері управління відходами при організації системи управління відходами в агломераціях урборурального типу шляхом створення Регіональних центрів поводження з відходами

Ключові слова: агломерації урборурального типу; управління відходами; циркулярна економіка; кластер.

Література

1. Маковецька Ю. М. Перспективи розвитку агломерацій урборурального типу [Електронний ресурс] / Ю. М. Маковецька, В. Є. Щуліпенко // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7529 (Дата звернення: 19.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.100
2. Парасюк І. Економіко-правові аспекти понять „агломерація” та „міська агломерація” в українському законодавстві [Електронний ресурс] / І. Парасюк // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – №1 (27). – С. 82-89.– Режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2012/2012-1/EVD_-2012_1-82-89.pdf. (Дата звернення: 19.12.2020).
3. Столица вне границ. Нужна ли Киеву агломерація? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://112.ua/statji/stolica-vne-granic-nuzhna-li-kievu-aglomeraciya-482018.html (Дата звернення: 19.12.2020).
4. Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні : [монографія] / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с.
5. Богачев С.В. Управління розвитком міських агломерацій в Україні: економіко-правові проблеми [Електронний ресурс] / С.В. Богачев // Схід. – 2015 – №5. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhid_2015_5_4 (Дата звернення: 19.12.2020).
6. Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія / Н. М. Краус. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. – 492 с.
7. Дьомін М. М. Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України / М. М. Дьомін, Тадеуш Маршал, М. М. Габрель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2019. – Вип. 55. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201955.pdf DOI: 10.32347/2077-3455.2019.55.205-226 (Дата звернення: 19.12.2020).
8. Sassen S. Cities in a World Economy / S. Sassen. – New-York: Sage Publications, 2019. – 413 p.
9. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів : монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 300 с.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 21.01.2015 р. № 32 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-п. (Дата звернення: 19.12.2020).
11. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від № 1264 ХІІ 25.06.1991 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12. (Дата звернення: 19.12.2020).
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України» від 30 квітня 2014 р. N 197 ( в редакції 2019 року) [Електронний ресурс]. – URL: https://www.minregion.gov.ua/about/about-min/polozhennya-pro-ministerstvo-rozvitku-gromad-ta-teritoriy-ukrayini/ (Дата звернення: 19.12.2020).
13. Дзюбинська О. В. Роль кругової економіки в нарощенні ресурсного потенціалу регіону. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 219–224. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.219
14. Маковецька Ю.М. Оцінювання життєвого циклу продукції як інструмент впливу на мінімізацію відходів [Електронний ресурс] / Ю. М. Маковецька // Ефективна економіка. – 2012. – № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua. (Дата звернення: 19.12.2020).

Y. Makovetska, V. Shchulipenko

WASTE MANAGEMENT IN URBAN-RURAL AGGLOMERATIONS

Summary

The article is devoted to the issue of organizational and institutional structure of waste management and analysis of the benefits of the transition to the principles of circular economy on waste management in urban-rural agglomerations. The status of the agglomerations as a special organizational-territorial socio-economic system in the regulatory field of Ukraine is currently not enshrined. That is why the solution of this issue is an extremely important practical task. The official definition of agglomerations as territorial entities will prevent financial weakness of the communities, develop the infrastructure projects, as well as create a specific information space. Ensuring changes in the solution of the problem of waste of the urban-rural agglomerations is inextricably linked with the introduction of the policy of circular economy. Thus the urban-rural agglomerations can receive unique opportunities, using economic, ecological, social benefits from introduction of the model of circular economy. In particular, the level of resource conservation is increased; the dependence on imports of resources and materials and the negative impact on the environment are decreased. In general it leads to better health of the population, the new additional opportunities for economic growth and also to the positive impact on the social sphere by creation of new jobs. On the basis of determining the logistics of waste flows (industrial and municipal) by the regional administration and local governments of districts and settlements included in the urban-rural agglomerations should identify prospects for the formation of waste management clusters as a way to implement the principles of circular economy. During creating the waste management clusters (both of industrial and municipal waste) on the territory of urban-type agglomerations, attention should be focused on assessing the resource value of waste and regulating their logistics flows. This requires significant research work to identify specific or dominant types of waste generated in the agglomeration, the possibility of their reuse within the agglomeration. Coordination of the efforts to create waste management clusters and to ensure communication between authorities and businesses in the field of waste management can be organized through the foundation of Regional Waste Management Centers.

Keywords: urban-rural agglomerations; waste management; circular economy; cluster.

References

1. Makovetska, Y. М. and Shchulipenko, V. Ye. (2019), “Prospects for development of urban-rural agglomerations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7529 (Accessed 19 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.100
2. Parasyuk, I. (2012), “Economic and legal aspects of the definitions of "agglomeration" and "urban agglomeration" in the Ukrainian legislation”, Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 1(27), available at: http://www.evd-journal.org/download/2012/2012-1/EVD_-2012_1-82-89.pdf (Accessed 19 Dec 2020).
3. 112.Ua (2019) “Capital outside the borders. Does Kiev need agglomeration?”, available at: https://112.ua/statji/stolica-vne-granic-nuzhna-li-kievu-aglomeraciya-482018.html (Accessed 19 Dec 2020).
4. Bohachov , S.V., Melnykova, M.V., Ustymenko, V.A. et al. (2015) Ekonomiko-pravovi problemy rozvytku velykykh mist ta ahlomeratsiy v Ukrayini : monohrafiya [Economic and legal problems of development of large cities and agglomerations in Ukraine: monograph, «NTMT», Kharkiv, Ukraine.
5. Bohachov, S.V. (2015), “Managing the development of urban agglomerations in Ukraine: economic and legal problems”, Skhid, vol. 5 available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhid_2015_5_4 (Accessed 19 Dec 2020).
6. Kraus, N.M. (2019), Innovatsiyna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyy bazys formuvannya ta trayektoriya rozvytku: monohrafiya. [Innovative economy in the globalized world: institutional basis of formation and trajectory of development: monograph], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
7. Dyomin, М., Marshal, Т. and Habrel М. (2019), “Requirements and criteria of emergence of agglomeration formations. Polish experience and ukrainian practice”, Sučasnì problemi arhìtekturi ta mìstobuduvannâ, vol. 55, available at: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201955.pdf (Accessed 19 Dec 2020). DOI: 10.32347/2077-3455.2019.55.205-226
8. Sassen, S. (2019), Cities in a World Economy, Sage Publications, New-York (USA).
9. Semenov, V.T., Linnik I.E. (Eds.) Praktyka innovatsiynykh rozrobok u sferi terytorialʹno-prostorovoho rozvytku mist i rehioniv : monohrafiya [Practice of innovative developments in the field of territorial and spatial development of cities and regions: monograph], O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015) “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine"”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-п (Accessed 19 Dec 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12 (Accessed 19 Dec 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014) “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Regulation on the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#Text (Accessed 19 Dec 2020).
13. Dziubynska, O. (2020), “The role of the circular economy in extensions the resource potential of the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 219–224. (Accessed 19 Dec 2020). DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.219
14. Makovetska, Y. М. (2012) Маковецька Ю.М. Product life cycle assessment as a tool to influence waste minimization, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1529 (Accessed 19 Dec 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2325

Відомості про авторів

Ю. М. Маковецька

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Y. Makovetska

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ORCID:

0000-0001-5901-6953


В. Є. Щуліпенко

молодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

V. Shchulipenko

Junior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ORCID:

0000-0002-4069-9448

Як цитувати статтю

Маковецька Ю. М., Щуліпенко В. Є. Управління відходами в агломераціях урборурального типу. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8464 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.118

Makovetska, Y. and Shchulipenko, V. (2020), “Waste management in urban-rural agglomerations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8464 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.