EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Л. М. Яременко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.120

УДК: 657.471.12

Л. М. Яременко

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи заробітної плати в Україні. Проаналізовано підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення поняття «заробітна плата», що дало змогу запропонувати в бухгалтерському обліку притримуватися визначення, яке наведене у Законі України “Про оплату праці” та під оплатою праці розуміти будь-яку винагороду, обчислену за грошовою формою, яку згідно трудового договору власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу, надані послуги відповідно до кількості і якості затраченої ним праці. Охарактеризовано функції заробітної плати: вiдтворювальнa, стимулюючa, регулюючa, структурнa, оптимізаційна, соціальна, вимірювально-розподільча, ресурсно-розміщувальна, функція формування платоспроможного попиту населення та функція забезпечення матеріального стимулювання працівників. Описано традиційні форми та системи оплати праці. Визначено грейдингову систему оплати праці як найпопулярнішу систему оплати праці. В статті розглядається мінімальна заробітна плата як основа системи державного регулювання заробітної плати. Величина мінімальної заробітної плати в Україні не тільки не забезпечує простого відтворення робочої сили, а навіть не гарантує нормального існування працівника, хоч і не кваліфікованого. Розглянуто основні сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці, запропоновано деякі шляхи вирішення розглянутих проблем, а також визначено завдання для вдосконалення розрахунків з оплати праці.

Ключові слова: оплата праці; заробітна плата; організація обліку; бухгалтерський облік; форми і системи оплати праці; обліково-аналітичне забезпечення; фонд оплати праці.

Література

1. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика / Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 536 с.
2. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. zakon. rada. gov. Ua (дата звернення 18.11.2020).
3. Корягін М. В., Попкова О.О. Структура фонду оплати праці як основа організації бухгалтерського обліку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 721: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 114–119.
4. Куцик П.О., Коваль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві. Львів: Магнолія 2006, 2015. 503 c.
5. Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении. – М. – 1895. – 249 с.
6. Петти В. Экономические и статистические работы.– М.: Соцэкгиз, 1940. – 673 с.
7. Семуелсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка: пер. зангл. С. Панчишин. К. : Основи, 1995. 544 с.
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник . Вид. 6- те, допов. і перероб. Київ: Алерта, 2013. 981 c.
9. Яременко Л. М. Концептуальні засади оплати праці в умовах ринкової економіки. Економічний вісник університету: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. 2010. №15/1. С. 187–190.
10. Яременко Л. М. Механізм формування фонду оплати праці та напрями його удосконалення. Агросвіт. 2020. № 2. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.53

L. Yaremenko

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND TAXATION OF PAYMENTS FOR EMPLOYEE PAYMENTS AND WAYS TO SOLVE THEM

Summary

The article investigates the theoretical foundations of wages in Ukraine. The approaches of domestic and foreign scientists to the definition of "salary" are analyzed, which allowed to suggest in accounting to adhere to the definition given in the Law of Ukraine "On Remuneration of Labor" and under remuneration to understand any remuneration calculated in cash according to the employment contract, the owner or the body authorized by him pays the employee for the work performed, services provided in accordance with the quantity and quality of labor expended by him. The article outlines the problems of accounting for payroll calculations and proposes ways of solving the problems considered, in particular, the composition of analytical accounts has been formed, which will provide details of settlement operations with employees on payroll calculations in specific situations. The functions of wages are characterized: reproductive, stimulating, regulating, structural, optimizing, social, measuring-distributing, resource-allocating, function of formation of effective demand of the population and function of providing material stimulation of workers. Traditional forms and systems of remuneration are described. The grading system of remuneration is defined as the most popular system of remuneration. The article discusses the minimum wage as the basis of the system of state regulation of wages. Such concept as a minimum wage is considered and described in this paper. The role and functions of a minimum wage is defined during the period of the economy transition to the market relations as well as during the period of integration of economy in the European Community. The minimum wage in Ukraine not only provides a simple reproduction of the labor force, and does not guarantee the existence of a normal employee, although not qualified. The article provides an overview and generalization of the wage essence, which made it possible to clarify the nature of the given category. The dynamics of the minimum wage rate in Ukraine in hryvna and dollar terms during the period from 2019 to 2020 has been analyzed. The main current problems of wages accounting are discussed and some ways to solve these problems are offered, and also tasks for improving the calculation of wages are defined.

Keywords: emuneration of labour; a salary; organization of account; record-keeping; forms and systems of remuneration of labour; is registration-analytical providing; fund of remuneration of labour.

References

1. Verkhohliadova, N.I. Shylo, V.P. Ilina, S.B. and others (2010), Bukhhalterskyi finansovyi oblik: teoriia ta praktyka [Financial accounting: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 536.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On remuneration of labor", available at: www. zakon. rada.gov.ua (Accessed 18 Nov 2020).
3. Koriahin, M. V. and Popkova, O.O. (2012), "", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 721, pp. 114–119.
4. Kutsyk, P.O. Koval, L.I. and Makaruk, F.F. (2015), Bukhhalterskyi oblik u torhivli ta restorannomu hospodarstvi [Accounting in trade and restaurant business], Mahnoliia 2006, Lviv, Ukraine, P. 503.
5. Mal'tus, T.R. (1895), Opyt zakona o narodonaselenii [Experience of Population Law], Moscow, Russia, P.249.
6. Petti, V. (1940), Jekonomicheskie i statisticheskie raboty [Economic and statistical works], Socjekgiz, Moscow, Russia, P.673.
7. Semuelson, P. A. and Nordhauz, V. D. (1995), Makroekonomika [Macroeconomics], Osnovy, Kyiv, Ukraine, P. 544.
8. Tkachenko, N.M. (2013), Bukhhalterskyi (finansovyi) oblik, opodatkuvannia i zvitnist: pidruchnyk [Accounting (financial), taxation and reporting: a textbook], 6th ed., Alerta, Kyiv, Ukraine, P. 981.
9. Yaremenko, L. M. (2010), "Conceptual principles of remuneration in a market economy", Ekonomichnyi visnyk universytetu: zb. nauk. pr. Pereiaslav-Khmelnytskoho derzh. ped. un-tu im. H. Skovorody, vol. 15/1, pp. 187–190.
10. Yaremenko, L. (2020), “The mechanism formation of a payroll fund and the directions of its improvement”, Agrosvit, vol. 2, pp. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.53

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2353

Відомості про авторів

Л. М. Яременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

L. Yaremenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskiy SPU after Grygoriy Skovoroda”, Pereyaslav-Khmelnytskiy

ORCID:

0000-0003-3127-5181

Як цитувати статтю

Яременко Л. М. Проблеми обліку та оподаткування розрахунків з оплати праці і шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8466 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.120

Yaremenko, L. (2020), “Problems of accounting and taxation of payments for employee payments and ways to solve them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8466 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.120

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.