EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Замула, А. І. Тучкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.121

УДК: 658.005.5

О. В. Замула, А. І. Тучкова

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства. Запропоновано визначати поняття «конкурентоспроможність підприємства» як здатність до генерації й впровадження власних управлінських ідей, а також втілення в життя існуючих прогресивних наукових концепцій для забезпечення довготермінових конкурентних переваг авіапідприємства. А управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства – це діяльність, спрямована на розробку комплексу заходів із забезпечення досягнення та підтримки лідируючих позицій підприємства на ринку авіаційних перевезень на засадах екологічності, соціальної справедливості та фінансової зацікавленості. Було удосконалено систему управління конкурентоспроможністю авіаперевізника, відмінною рисою якої є врахування індикаторів сталого розвитку у системі збалансованих показників діяльності підприємства при прийнятті стратегічних рішень. Її використання дає змогу оцінювати темпи зростання бізнесу і виявляти можливі відхилення від плану. Стратегія перетворюється таким чином, в систематизовану і зрозумілу всім послідовність завдань, виконання яких контролюється на різних рівнях управління.
Також зазначено, що використання підприємствами цифрових технологій є неодмінним інструментом підвищення конкурентоспроможності, але водночас спричиняє виникнення ланцюга недостовірної інформації та активного соціального транслювання, що призводить до залежності споживачів від цифрових пристроїв й розладів їх психічного здоров'я. Доведено, що саме впровадження концепції сталого розвитку підприємства в систему управління його конкурентоспроможністю дозволяє налагодити взаємодію підприємства зі споживачами в потрібному напрямі, оскільки перманентна робота над якістю авіапослуг і чітка сегментація ринку забезпечує лояльність і звужує обсяг онлайн-запитів, що, водночас, сприяє покращенню основних показників діяльності авіаперевізника.
Запропоновано основні заходи сталого розвитку авіапідприємства, які допоможуть йому конкурувати на міжнародному рівні: ініціювання благодійних посадок дерев біля аеропортів, смуг, будівель, прилеглих до них, що має супроводжуватися відповідним збільшенням площ зелених насаджень, зниження викидів CO2. Допомога у реалізації потенціалу своїх співробітників, стимулювання економіки через доступні авіаперевезення, контроль за недопущенням будь-якої дискримінації персоналу та суспільства загалом, заохочення мобільності та активного способу життя споживачів.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; авіапослуга; стратегічне управлінське рішення; управління конкурентоспроможністю підприємства; система збалансованих показників; сталий розвиток підприємства.

Література

1. Богацька Н. М. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2020. – № 4. – Режим доступу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7789.
2. Ужва А. М. Холістичниий підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / А. М. Ужва, О. В. Довгаль // Українськии журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 1. – С. 102–108.
3. Євтушенко Н. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємтва: теоретичний аспект / Н. О. Євтушенко, Н. І. Дрокіна, Н. В. Савенко [Електронний ресурс] // Економічний простір, – 2020. – № 156. – С. 129-135. – Режим доступу: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/550/533.
4. Михайленко О. В. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / О. В. Михайленко, К. Г. Орлова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 13(2). – С. 114-117.
5. Халімон Т. М. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств / Т. М. Халімон // Інтелект XXI. – 2017. – № 3. – С. 57-63.
6. Вовк О. М. Конкурентоспроможність авіатранспортних підприємств в умовах розвитку міжнародного авіаційного простору / О. М. Вовк С. Ю. Камишна, С. М. Очеретяна // Причорномаорські економічні студії – 2019. – Випуск 48. Частина 2.. – С. 31-35
7. Передерій В. В. Управління конкурентоспроможністю авіаційних пасажирських перевезень / В. О. Новак, В. В. Передерій // Наукові праці НУХТ. – 2010. – №31. – С.98-101.
8. Василенко В. А. Формування механізму та стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційних / В. А. Василенко // Економіка і організація управління. – 2014. – Вип. 3-4. – С. 38-43.
9. Майбутнє торгівлі – вплив цифрових технологій на традиціну торгівлю. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nielsen.com/ua/ uk/insights/reports/2015/ukrayins-kij-pokupec-u-nelegkomu-20141.html.
10. Robert S. Kaplan, David P. Norton The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action Boston: HBS Pres, 1996. – 322 p.

O. Zamula, A. Tuchkova

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO THE COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM OF THE AIR TRANSPORT COMPANY

Summary

The article deals with the essence of competitiveness management of an air transport enterprise. It is proposed to define the concept of "enterprise competitiveness" as the ability to generate and implement their management ideas, as well as the implementation of existing progressive scientific concepts to ensure long-term competitive advantages of an aviation enterprise. And the management of the competitiveness of an aviation enterprise is an activity aimed at developing a set of measures to ensure the achievement and maintenance of the enterprise's leading positions in the air transportation market based on environmental friendliness, social justice and financial interest.
Also, the system for managing the competitiveness of the air carrier was improved, a distinctive feature of which is the consideration of sustainable development indicators in the system of balanced performance indicators of the enterprise when making strategic decisions. Its use allows you to assess the rate of business growth and identify possible deviations from the plan. Thus, the strategy turns into a systematized and understandable sequence of tasks, the implementation of which is monitored at different levels of management.
It was also noted that the use of digital technologies by enterprises is an indispensable tool for increasing competitiveness, but at the same time leads to the emergence of a chain of inaccurate information and active social broadcasting, which leads to consumers' dependence on digital devices and their mental health disorders. It has been proven that it is the introduction of the concept of sustainable development of an enterprise into the management system of its competitiveness that allows the enterprise to interact with consumers in the right direction, since permanent work on the quality of aviation services and clear segmentation of the market ensures loyalty and narrows the volume of online requests, at the same time contributes to the improvement of the main performance indicators air carrier.
The main measures for the sustainable development of the airline are proposed, which will help it compete at the international level: the initiation of charitable tree planting near airports, strips, buildings adjacent to them should be accompanied by a corresponding increase in the area of green spaces, and a decrease in CO2 emissions. Assistance in realizing the potential of its employees, stimulating the economy through affordable air travel, control over the prevention of any discrimination against personnel and society as a whole, promoting mobility and an active lifestyle of consumers.

Keywords: enterprise competitiveness; aviation services; strategic management decision; enterprise competitiveness management; balanced scorecard; sustainable enterprise development.

References

1. Bogatska, N. (2020), “Features of the enterprise competitiveness assessment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7789 (Accessed 10 Dec 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.73
2. Uzhva, A. M. and Dovhal, O. V. (2019), "Holistic approach to the management of enterprise competitiveness", Ukrainskyy zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, issue 1, pp. 102–108.
3. Yevtushenko, N. O. Drokina, N. I. and Savenko, N. V. (2020), "Strategic management of enterprise competitiveness: theoretical aspect", Ekonomichnyi prostir, vol. 156, pp. 129-135, available at: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/550/533.
4. Mykhailenko, O. V. and Orlova, K. H. (2017), "Enterprise product competitiveness management system", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 13(2), pp. 114-117.
5. Khalimon, T. M. (2017), "Conceptual principles of enterprise competitiveness management", Intelekt XXI, vol. 3, pp. 57-63.
6. Vovk, O. M. Kamyshna, S. Yu. and Ocheretiana, S. M. (2019), "Competitiveness of air transport enterprises in the conditions of development of international aviation space", Prychornomaorski ekonomichni studii, vol. 48, part 2, pp. 31-35
7. Novak, V. O. and Perederii, V. V. (2010), "Management of competitiveness of air passenger transportation", Naukovi pratsi NUKhT, vol. 31, pp. 98-101.
8. Vasylenko, V. A. (2014), "Formation of the mechanism and strategy of management of aviation competitiveness", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3-4, pp. 38-43.
9. Nielsen, "The future of trade is the impact of digital technologies on traditional trade", [Online], available at: http://www.nielsen.com/ua/ uk/insights/reports/2015/ukrayins-kij-pokupec-u-nelegkomu-20141.html.
10. Robert S. Kaplan, David P. Norton The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action Boston: HBS Pres, 1996. – 322 p.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2259

Відомості про авторів

О. В. Замула

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

O. Zamula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Taxation, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-3601-2180


А. І. Тучкова

магістрант кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут

A. Tuchkova

Master's student of the Department of Management and Taxation, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-2126-0608

Як цитувати статтю

Замула О. В., Тучкова А. І. Впровадження концепції сталого розвитку в систему управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8467 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.121

Zamula, O. and Tuchkova, A. (2020), “Implementation of the concept of sustainable development into the competitiveness management system of the air transport company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8467 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.