EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
К. Г. Отченаш, О. Г. Величко, С. І. Прилипко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.122

УДК: 334.75-047.44(477)«199»

К. Г. Отченаш, О. Г. Величко, С. І. Прилипко

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу створення акціонерних товариств в Україні з початку 90-х років минулого сторіччя. Встановлено, що акціонерні товариства (відкритого та закритого типу) створювались як шляхом перетворення державних підприємств шляхом корпоратизації та приватизації, так і за ініціативою різних груп засновників відповідно до Законів України «Про господарські товариства» та «Про цінні папери та фондову біржу». Проаналізовано основні етапи формування корпоративного сектору відповідно до періодизації формування фондового ринку, одним із основних учасників якого є емітенти цінних паперів. Досліджено питання, пов’язані з регулюванням процесу створення акціонерних товариств з боку держави у різні періоди, а також питання розкриття інформації емітентами цінних паперів та обліку прав власності. Проаналізовано тенденції розвитку корпоративного сектору в залежності від регуляторного впливу з боку держави щодо підвищення вимог з питань розкриття інформації та вдосконалення системи обліку прав власності на іменні цінні папери.
У ході ретроспективного аналізу досліджено кількісний та якісний етапи формування корпоративного сектору в Україні. Для першого характерно масове утворення акціонерних товариств переважно на базі приватизованих державних підприємств. У результаті сформувалась не достатньо ефективна структура корпоративного сектору. Система обліку прав власності, запроваджена для обслуговування потреб корпоративного сектору на цьому етапі, не відповідала вимогам, необхідним для концентрації торгівлі цінними паперами на організованих ринках. У цей же період відбувались процеси перерозподілу та концентрації пакетів акції, одним із негативних наслідків чого став високий рівень монополізації багатьох секторів економіки. Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та принципів корпоративного управління привели до якісних змін у структурі корпоративного сектору. Це привело до відмови від корпоративної форми організації бізнесу тих акціонерних товариств, які не могли виконати вимоги законодавства щодо розкриття інформації про свою діяльність, обліку та забезпечення прав акціонерів та суттєвого зменшення кількості акціонерних товариств в цілому та особливо тих, які працюють як публічні.

Ключові слова: акціонерне товариство; корпоратизація; приватизація; емісія акцій; ринок цінних паперів; гармонізація законодавства; Україна.

Література

1. Зоріна О.А. Діяльність акціонерних товариств у призмі нового законодавства. Університетські наукові записки, 2010, №1 (33), с.73-78.
2. Бершадський А.О., Юрчишена Л.В. Акціонерні товариства: тенденції, проблеми функціонування та дивідендна політика. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 3. ст. 95—102.
3. Виговський О.І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 10. С.167-174.
4. Посикалюк О. О. Механізм примусового продажу акцій squeeze-out: досвід ЄС та перспективи впровадження в законодавство України [Текст] / О. О. Посикалюк // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — С. 94–102.
5. Загороднюк Г.П. Міжнародний досвід: корпоративні договори за англійським правом. Право України. 2018. № 10. С. 70-85.
6. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
7. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-12#Text
8. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/ed19920304#Text
9. Закон України «Про приватизаційні папери» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-12#Text
10. Закон України Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93#Text
11. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text
12. Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710/97-%D0%B2%D1%80#Text
13. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text
14. Закон України «Про депозитарну систему України» [Електронний ресурс]. — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text
15. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/
16. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/
17. Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки): У 2ч. Ч.1 / О.М. Бондар, Ю.П. Гришан, В.С. Ларцев. / Під заг. ред. О.М. Бондаря. – Київ: Інформаційно-видавнича фірма «Принт-Експрес», 2002. - 492 с.
18. Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки): У 2ч. Ч.2 / О.М. Бондар, Ю.П. Гришан, В.С. Ларцев. / Під заг. ред. О.М. Бондаря. – Київ: Інформаційно-видавнича фірма «Принт-Експрес», 2002. - 516 с.
19. Правові аспекти приватизації в Україні. У 2т. Т.2 Збірник законодавства з питань приватизації. - К.: «Руська Правда», 1996.
20. Правові аспекти приватизації в Україні. У 2т. Т.2 Практичний посібник з питань приватизації. – К.: «Руська Правда», 1996.

K. Otchenash, O. Velichko, S. Prilipko

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CORPORATE SECTOR FORMATION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the process of establishing joint-stock companies in Ukraine since the early 90s of the last century. It is established that joint-stock companies (open and closed type) were created both by transforming state-owned enterprises through corporatization and privatization, and at the initiative of various founding groups in accordance with the Laws of Ukraine "On Business Associations" and "On Securities and Stock Exchange". Investigated the main stages of the corporate sector formation in accordance with the periodization of the stock market development, where among the main participants are issuers of securities. The issues related to the regulation of the process of creation of joint-stock companies by the state in different periods, as well as the questions of disclosure of information by issuers of securities and registration of property rights are studied.
In the course of retrospective analysis the quantitative and qualitative stages of formation of the corporate sector in Ukraine are investigated. The first is characterized by the mass formation of joint stock companies mainly on the basis of privatized state-owned enterprises. As a result, the inefficient structure of the corporate sector was formed. The property rights accounting system introduced to serve the needs of the corporate sector at this stage did not meet the requirements necessary for the concentration of securities trading in organized markets. During the same period, there were processes of redistribution and concentration of shares, one of the negative consequences of which was a high level of monopolization of many sectors of the economy. The introduction of international accounting standards and corporate governance principles has led to qualitative changes in the structure of the corporate sector. This led to the abandonment of the corporate form of business organization of those joint stock companies that could not comply with legal requirements for disclosure of their activities, accounting and ensuring the rights of shareholders. Consequently, the significant number of joint stock companies was reduced, especially those operating as public.

Keywords: joint stock company; corporatization; privatization; issue of shares; securities market; harmonization of legislation; Ukraine.

References

1. Zorina, O.A. (2010) “Activities of joint-stock companies in the light of new legislation”, Universytetski naukovi zapysky, vol. 1, №33, pp. 73—78.
2. Bershadsky, A.O. and Yurchishena L.V. (2017), “Joint stock companies: trends, functional problems, dividend policy”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 3, pp.95—102.
3. Vyhovsky, O.I. (2014), “Agreements between shareholders in private international law”, Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, vol. 10, pp. 167—174.
4. Posykaliuk, O.O. (2015), “Mechanism of forced sale of squeeze-out shares: EU experience and prospects for implementation in the legislation of Ukraine”, Problemy modernizatsii pryvatnoho prava v umovakh ievrointehratsii: zbirnyk naukovykh prats' za zah. red. Yu. V. Bilousova [Problems of modernization of private law in terms of European integration: a collection of scientific papers for general. ed. Yu. V. Bilousov], Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician FG Burchak NAPRN of Ukraine, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky, p. 94.
5. Zagorodniuk, G.P. (2018), “International experience: corporate agreements under English law”, Pravo Ukrainy, vol. 10, pp. 70—85.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Business Associations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text (Accessed 01 December 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Securities and Stock Exchange", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-12#Text (Accessed 11 December 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On Privatization of State Property", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/ed19920304#Text (Accessed 01 December 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On Privatization Papers", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-12#Text (Accessed 08 December 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Corporatization of Enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/93#Text (Accessed 15 December 2020).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On State Regulation of Securities Market in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 08 December 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On the National Depositary System and Peculiarities of Electronic Circulation of Securities in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 12 December 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text (Accessed 11 December 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine " On the Depositary System of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text (Accessed 08 December 2020).
15. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistics about Joint Stock Companies in Ukraine for all period of time”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed: 13.12.2020).
16. The National Securities and Stock Market Commission (2020), “Securities market statistics for all period of time”, available at: www.nssmc.gov.ua (Accessed: 18.10.2020).
17. Bondar, O. Grishan, Y. Lartsev, V. (2002) Ukrains'ka pryvatyzatsiia u tsyfrakh (1991-2001 roky) [Ukrainian privatization in numbers (1991-2001)], Part 1, Informatsijno-vydavnycha firma “Prynt-Ekspres”, Kyiv, Ukraine.
18. Bondar, O. Grishan, Y. Lartsev, V. (2002) Ukrains'ka pryvatyzatsiia u tsyfrakh (1991-2001 roky) [Ukrainian privatization in numbers (1991-2001)], Part 2, Informatsijno-vydavnycha firma “Prynt-Ekspres”, Kyiv, Ukraine.
19. State Property Fund of Ukraine (1996), “Pravovi aspekty pryvatyzatsii v Ukraini” [Legal aspects of privatization in Ukraine], Zbirnyk zakonodavstva z pytan' pryvatyzatsii [Collection of legislation on privatization], Part 2, “Rus'ka Pravda”, Kyiv, Ukraine.
20. State Property Fund of Ukraine (1996), “Pravovi aspekty pryvatyzatsii v Ukraini” [Legal aspects of privatization in Ukraine], Praktychnyj posibnyk z pytan' pryvatyzatsii [A practical guide to privatization], Part 2, “Rus'ka Pravda”, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2357

Відомості про авторів

К. Г. Отченаш

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

K. Otchenash

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

ORCID:

0000-0002-4465-6103


О. Г. Величко

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

O. Velichko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

ORCID:

0000-0002-4908-6859


С. І. Прилипко

к. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

S. Prilipko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Finance, SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

ORCID:

0000-0002-0523-7985

Як цитувати статтю

Отченаш К. Г., Величко О. Г., Прилипко С. І. Ретроспективний аналіз формування корпоративного сектору в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8468 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.122

Otchenash, K., Velichko, O. and Prilipko, S. (2020), “Retrospective analysis of corporate sector formation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8468 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.