EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. В. Коровій

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.123

УДК: 336.143

В. В. Коровій

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито питання сутності фінансово-бюджетного механізму в системі економічного розвитку. Важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки, які беруть участь у формуванні величини фондів споживання та нагромадження. Визначено, що бюджетна політика у сфері державних видатків є досить вагомим інструментом впливу на соціально-економічний розвиток, особливо на перехідному етапі економічних реформ при обмеженості фінансових ресурсів держави. Інституційна архітектоніка бюджетної системи визначає як найбільш оптимальні бюджетні співвідношення, зокрема, питома вага дохідної та видаткової частин бюджету, дефіциту бюджету, обсягу державного боргу у валовому внутрішньому продукті, рівень бюджетної централізації, коефіцієнти міжбюджетного регулювання. Важливим є узгодження пріоритетів соціального захисту суспільства та бюджетних можливостей держави, інституційне удосконалення систем пенсійного забезпечення та інших видів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування. Показано, що збільшення видатків бюджету має супроводжуватись досягненням належного рівня бюджетної результативності, що можна охарактеризувати за допомогою комплексної оцінки показників бюджетних програм. Вагомою передумовою для забезпечення економічного зростання є формування прозорої та стабільної системи оподаткування, яка б враховувала інституційні особливості розвитку економіки. Завданням податкової політики є забезпечення формування доходів бюджету з урахуванням цілей та завдань економічної моделі держави, зовнішнього та внутрішнього економічного середовища та інтересів суспільства. Важливим напрямом впливу бюджету на економічні та соціальні процеси в державі є видатки, які беруть участь у формуванні величини фондів споживання та нагромадження. Бюджетна політика у сфері державних видатків є досить вагомим інструментом впливу на соціально-економічний розвиток, особливо на перехідному етапі економічних перетворень при обмеженості фінансових ресурсів держави. Необхідним є забезпечення дієвих перетворень механізму розподілу фінансових ресурсів між державним та місцевими бюджетами для забезпечення фінансової спроможності місцевого самоврядування, посилення податкового потенціалу територій та удосконалення системи адміністрування податків та зборів. Суттєві відмінності податкового потенціалу в розрізі адміністративно-територіальних одиниць обумовлює доцільність та необхідність здійснення міжбюджетного регулювання з метою певного вирівнювання фінансових можливостей місцевого самоврядування для виконання власних та делегованих видаткових повноважень. Пріоритетними напрямами бюджетної політики країни мають стати посилення відкритості та публічності розміщення державних замовлень, оптимізація системи органів державного управління та об’єктів соціальної інфраструктури, подальший розвиток системи соціального захисту населення.

Ключові слова: фінанси; бюджет; фінансова система; бюджетна система; фінансово-бюджетний механізм; державна фінансова політика; економічний розвиток.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
3. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5–18.
4. Acikgoz, B., Cinar, S. Public Spending and Economic Growth : An Empirical Analysis of Developed Countries. Journal of Economics. 2017. Vol. 65, No. 5, pp. 448 – 458.
5. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019.Vol.5 No.3. pp.213-217.
6. Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations. Problems and Perspectives in Management. 2019.Volume 17, Issue №4, pp. 252-261.

V. Koroviy

FINANCIAL AND BUDGETARY MECHANISM IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the essence of the financial and budgetary mechanism in the system of economic development. An important area of influence of the budget on economic and social processes in the state are the expenditures that participate in the formation of the size of consumption and accumulation funds. It is determined that the budget policy in the field of public expenditures is a very important tool for influencing socio-economic development, especially in the transitional stage of economic reforms with limited financial resources of the state. The institutional architecture of the budget system defines as the most optimal budget ratios, in particular, the share of revenue and expenditure parts of the budget, budget deficit, public debt in gross domestic product, the level of budget centralization, intergovernmental regulation ratios. It is important to harmonize the priorities of social protection of society and the budgetary capabilities of the state, institutional improvement of pension systems and other types of compulsory national social insurance. It is shown that the increase in budget expenditures should be accompanied by the achievement of an appropriate level of budget performance, which can be characterized by a comprehensive assessment of budget programs. An important prerequisite for economic growth is the formation of a transparent and stable system of taxation, which would take into account the institutional features of economic development. The task of tax policy is to ensure the formation of budget revenues taking into account the goals and objectives of the economic model of the state, external and internal economic environment and the interests of society. An important area of influence of the budget on economic and social processes in the state are the expenditures that participate in the formation of the size of consumption and accumulation funds. Fiscal policy in the field of public expenditure is a very important tool for influencing socio-economic development, especially in the transitional stage of economic transformation with limited financial resources of the state. It is necessary to ensure effective changes in the mechanism of distribution of financial resources between state and local budgets to ensure the financial capacity of local governments, strengthen the tax potential of territories and improve the system of administration of taxes and fees. Significant differences in the tax potential in terms of administrative-territorial units determine the feasibility and necessity of inter-budgetary regulation in order to equalize the financial capacity of local governments to perform their own and delegated expenditure powers. The priority areas of the country’s budget policy should be to strengthen the openness and publicity of public procurement, optimize the system of public administration and social infrastructure, and further develop the system of social protection.

Keywords: finance; budget; financial system; budget system; financial-budgetary mechanism; state financial policy; economic development.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.
2. Samujel'son Pol Je. and Nordhaus Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
3. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5–18.
4. Acikgoz, B. and Cinar, S. (2017), "Public Spending and Economic Growth : An Empirical Analysis of Developed Countries", Journal of Economics, Vol. 65, issue 5, pp. 448 – 458.
5. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies,.Vol. 5, issue 3, pp.213-217.
6. Chugunov, I. Makohon, V. and Markuts, Y. (2019), "Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations", Problems and Perspectives in Management, Volume 17, Issue 4, pp. 252-261.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2369

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Фінансово-бюджетний механізм у системі економічного розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8469 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.123

Koroviy, V. (2020), “Financial and budgetary mechanism in the system of economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8469 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.123

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.