EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Т. І. Крикун

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124

УДК: 336.143

Т. І. Крикун

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Анотація

У статті розкрито сутність місцевих бюджетів як інструменту економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Важливим є перетворення місцевих бюджетів у ефективний інструмент фінансово-економічного регулювання, створення інституційних умов для підвищення ефективності прогнозування і планування їх дохідної та видаткової частини, управління бюджетними коштами, розмежування бюджетних видатків на виконання делегованих і власних повноважень місцевого самоврядування, удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин. Активізація фінансових можливостей місцевого самоврядування потребує дієвого використання податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, розвиток програмно-цільового методу планування бюджету та впровадження на місцевому рівні середньострокового бюджетного планування. Визначено, що система фінансового забезпечення місцевого самоврядування відіграє вагому роль у досягненні поставлених завдань соціально-економічного розвитку країни, виконанні органами місцевого самоврядування відповідних суспільних функцій. Місцеві бюджети впливають на соціально-економічні процеси та суспільні відносини, обґрунтований рівень фінансового забезпечення надає змогу для підвищення якісного рівня соціального захисту населення. Розглянуто питання визначення пріоритетів бюджетної політики щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, у тому числі формування ефективної територіальної системи органів місцевого самоврядування; досягнення оптимального рівня розподілу фінансових ресурсів для забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, зміцнення податкового потенціалу територій, удосконалення системи планування показників місцевих бюджетів та їх прогнозування на середньострокову перспективу, підвищення прозорості та ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів. На даному етапі розвитку фінансово-економічних відносин важливим є використання місцевих фінансів як дійового інструменту регулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Доцільним є розвиток інституційних засад системи формування місцевих бюджетів, визначення принципів та основних пріоритетів здійснення бюджетної політики на місцевому рівні взаємопов’язані з трансформаційними процесами в економіці. Дієве формування місцевих бюджетів передбачає інтеграцію бюджетних інституцій у системі фінансово-економічного регулювання. Показано, що створення необхідних умов функціонування дієвої системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, відбувається під впливом структурних суспільних змін. Використання місцевих бюджетів як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку територій мають певні особливості в період трансформаційних змін в економіці, її структурної перебудови, які полягають у забезпеченні бюджетної стійкості, створенні сприятливого фінансово-економічного середовища, розвитку інфраструктури територій.

Ключові слова: бюджет; місцеві бюджети; доходи бюджету; видатки бюджету; бюджетне планування; бюджетний механізм; міжбюджетні відносини; економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов, Т.В.Канєва та ін.; за заг.ред. А.А.Мазаракі. К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2018. 376 с.
3. Кириленко О.П., Русін В.М. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами. Казна України. 2018. №3. С. 25–27.
4. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
5. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5–18.
6. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.

T. Krykun

LOCAL BUDGETS AS A TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

Summary

The article reveals the essence of local budgets as a tool for economic development of administrative-territorial units. It is important to transform local budgets into an effective tool of financial and economic regulation, create institutional conditions to improve the efficiency of forecasting and planning of their revenue and expenditure, budget management, delimitation of budget expenditures for delegated and own powers of local government, improving the system of intergovernmental relations. Activation of financial capabilities of local self-government requires effective use of the tax potential of administrative-territorial units, development of a program-targeted method of budget planning and introduction of medium-term budget planning at the local level. It is determined that the system of financial support of local self-government plays an important role in achieving the objectives of socio-economic development of the country, the performance of local government relevant social functions. Local budgets affect socio-economic processes and social relations, a reasonable level of financial security provides an opportunity to improve the quality of social protection. The issue of determining the priorities of budget policy in relation to the relationship of the state budget with local budgets, including the formation of an effective territorial system of local governments; achieving the optimal level of distribution of financial resources to ensure the financial capacity of local governments, strengthening the tax potential of territories, improving the system of planning local budgets and forecasting them in the medium term, increasing transparency and efficiency of local budgets. At this stage of development of financial and economic relations it is important to use local finance as an effective tool for regulating the socio-economic development of administrative-territorial units. It is expedient to develop the institutional foundations of the system of local budget formation, determine the principles and main priorities of budget policy implementation at the local level are interconnected with the transformation processes in the economy. Effective formation of local budgets involves the integration of budgetary institutions in the system of financial and economic regulation. It is shown that the creation of the necessary conditions for the functioning of an effective system of financial support for local self-government is under the influence of structural social changes. The use of local budgets as a tool for regulating the socio-economic development of territories have certain features in the period of transformational changes in the economy, its restructuring, which consist in ensuring budgetary stability, creating a favorable financial and economic environment, infrastructure development.

Keywords: udget; local budgets; budget revenues; budget expenditures; budget planning; budgetary mechanism; inter-budgetary relations; economic development of administrative-territorial units.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.
2. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and others (2018), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine, P. 376.
3. Kyrylenko, O.P. and Rusin, V.M. (2018), "Program-targeted budgeting method as a tool to improve the efficiency of local financial management", Kazna Ukrainy, vol. 3, pp. 25–27.
4. Samujel'son Pol Je. and Nordhaus Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
5. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5–18.
6. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2285

Відомості про авторів

Т. І. Крикун

к. е. н., заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

T. Krykun

PhD in Economics, Deputy Director of the Research Financial Institute,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0355-5768

Як цитувати статтю

Крикун Т. І. Місцеві бюджети як інструмент економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8470 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124

Krykun, T. (2020), “Local budgets as a tool for economic development of administrative-territorial units”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8470 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.