EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
К. Б. Козак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.127

УДК: 338.431:631

К. Б. Козак

МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Метою дослідження став аналіз механізму впливу на економічний розвиток суб’єктів агропромислового виробництва і галузі в цілому з боку зовнішніх чинників, що не знаходяться в зоні безпосереднього контролю об’єкта. Механізм зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового виробництва представлено у складній системній взаємодії та взаємозалежності таких елементів, як об’єкт, суб’єкт, цілі, інструменти. Суб’єкти зовнішнього впливу на стан і перспективи розвитку агропромислового виробництва розуміються як сукупність агентів зовнішнього середовища, діяльність яких відбувається поза межами підприємства. Залежно від характеру впливу (прямий і непрямий вплив) виділено рівень зовнішнього мікросередовища, а також рівень системного впливу на бізнес–середовище з окресленням мезоекономічного, макроекономічного, наднаціонального підрівнів. Інструменти, що використовується суб’єктами зовнішнього впливу, детерміновано їх функціональним наповненням як іманентні суб’єктам і визначені їх місцем в системі ринкової і політичної влади.
Здійснено ідентифікацію цілей прогресивного економічного розвитку галузі агропромислового виробництва на основі критеріїв складності та часового лагу. Отже, виділено глобальні, основні, поточні цілі. Представлено авторське бачення їх сутнісного наповнення: глобальна ціль – зміцнення конкурентоздатності підприємств агропродовольчого виробництва в цілому і окремих його суб’єктів, зокрема; основні цілі - покращання бізнес-процесу, задоволення потреб та очікувань споживачів, розвиток внутрішніх можливостей, задоволення потреб та інтересів акціонерів; поточні цілі - показники обсягів виробництва продукції, фінансові показники, показники основних засобів та їх використання, показники використання матеріальних ресурсів, показники трудових ресурсів, соціального захисту та використання персоналу, показники ефективності операційної діяльності, показники нематеріальних активів тощо.

Ключові слова: агропромислове виробництво; зовнішнє середовище; механізм впливу; об’єкт впливу; суб’єкт впливу; цілі впливу; інструменти впливу.

Література

1. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2012. №1(127). С. 144 – 156.
2. Реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня (районів). URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons
3. Чому територіальним громадам варто об’єднуватись. Експертиза реформ. URL: https://www.expertreform.com.ua/2017/06/12/chomu-terytorialnym-gromadam-varto-ob-yednuvatys/
4. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А. С. Булатова. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 632 с.
5. Виговський Д. Суть лобізму як категорії політичної науки. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2008. Вип. 20. С. 43-48.
6. Стоянов С. Аграрное лобби в Украине таки есть! URL: https://latifundist.com/blog/read/1076-agrarnoe-lobbi-v-ukraine-taki-est
7. Москаленко Н. С., Хвостіков А. І. Інституційне середовище розвитку міжнародних торговельно-економічних зв’язків в аграрному секторі України. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 1. С. 100–106.
8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с.

K. Kozak

MECHANISM OF EXTERNAL INFLUENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The aim of the study was to analyze the mechanism of influence on the economic development of agro-industrial entities and the industry as a whole by external factors that are not in the area of direct control of the object.
The mechanism of external influence on the economic development of agro-industrial production is represented in the complex system interaction and interdependence of such elements as object, subject, goals, tools. Subjects of external influence on the state and prospects of agro-industrial production are understood as a set of environmental agents whose activities take place outside the enterprise. The object of influence is represented by agro-industrial production in the complexity of its structure with the allocation of four blocks - agricultural production, enterprises of the supply industry, enterprises of the processing industry, the subjects of logistics and infrastructure. The interaction between the actors in the middle of each block is based on the market. Depending on the nature of the impact (direct and indirect impact), the level of the external microenvironment is identified, as well as the level of systemic impact on the business environment with the delineation of mezoeconomic, macroeconomic, supranational sublevels. The instruments used by the subjects of external influence are determined by their functional content as immanent to the subjects and determined by their place in the system of market and political power.
The goals of progressive economic development of the agro-industrial production industry have been identified on the basis of criteria of complexity and time lag. Thus, global, main, current goals are highlighted. The author's vision of their essential content is presented: the global goal is to strengthen the competitiveness of agri-food enterprises in general and its individual subjects, in particular; main goals - improving the business process, meeting the needs and expectations of consumers, developing internal capabilities, meeting the needs and interests of shareholders; current goals - indicators of production volumes, financial indicators, indicators of fixed assets and their use, indicators of use of material resources, indicators of labor resources, social protection and use of personnel, indicators of efficiency of operational activity, indicators of intangible assets, etc.

Keywords: agro-industrial production; external environment; mechanism of influence; object of influence; subject of influence; goals of influence; tools of influence.

References

1. Dziuba, S.H. and Haidai, I.Yu. (2012), "General characteristics of the external environment of enterprises", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1(127), pp. 144 – 156.
2. Decentralization Portal, "Reforming the administrative-territorial structure of the subregional level (districts)", [Online], available at: https://decentralization.gov.ua/new-rayons
3. Ekspertyza reform (2017), "Why local communities should unite", [Online], available at: https://www.expertreform.com.ua/2017/06/12/chomu-terytorialnym-gromadam-varto-ob-yednuvatys/
4. Bulatov, A. S. (1995), Jekonomika: Uchebnik [Economics: Textbook], Izdatel'stvo BEK, Moscow, Russia, P. 632.
5. Vyhovskyi, D. (2008), "The essence of lobbying as a category of political science", Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, vol. 20, pp. 43-48.
6. Stojanov, S. "There is still an agrarian lobby in Ukraine!", [Online], available at: https://latifundist.com/blog/read/1076-agrarnoe-lobbi-v-ukraine-taki-est
7. Moskalenko, N. S. and Khvostikov, A. I. (2020), "Institutional environment for the development of international trade and economic relations in the agricultural sector of Ukraine", Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 5, issue 1, pp. 100–106.
8. Shumpeter, J. (2007), Teorija jekonomicheskogo razvitija. Kapitalizm, socializm i demokratija [Economic development theory. Capitalism, socialism and democracy], JeKSMO, P. 864.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2360

Відомості про авторів

К. Б. Козак

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій, кафедра менеджменту та логістики

K. Kozak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-8099-6607

Як цитувати статтю

Козак К. Б. Механізм зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового виробництва. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8473 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.127

Kozak, K. (2020), “Mechanism of external influence on economic development of agricultural production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8473 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.