EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
А. О. Шалашна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.207

УДК: 336.143

А. О. Шалашна

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті розкрито питання сутності державного фінансового забезпечення економічного зростання. Визначено, що пріоритети бюджетної політики мають враховувати доцільність розширення частки продуктивних видатків з підвищенням рівня їх ефективності та актуалізації процедур та інструментів програмно-цільового методу в бюджетному процесі. Капітальні видатки, які у разі їх ефективного використання є видатками розвитку здійснюють позитивний вплив на активізацію процесів економічного зростання. Використання важелів бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання значним чином впливає на рівень виробництва, зайнятості, ціноутворення та міжнародної торгівлі. Фіскальна політика розглядається як сукупність рішень та заходів держави у сфері податків та державних видатків. Розглянуто питання державної фінансової політики як складової соціально-економічної політики, яка визначає цілі, завдання, принципи, напрями, способи фінансового регулювання, а також форми діяльності органів державної влади, інших уповноважених організацій, в галузі формування, розподілу, управління та контролю за використанням публічних грошових фондів з метою ефективного впливу на розвиток економіки країни, підвищення добробуту населення. необхідним є своєчасне та в повному обсязі виконання державою зобов’язань у сфері обслуговування боргу, соціального захисту та соціального забезпечення населення, належне виконання державними інститутами відповідних функцій. Бюджетне регулювання видаткової частини має бути виваженим та збалансованим. Показано, що загальною метою фінансової політики на сучасному етапі є забезпечення фінансової стабільності та безпеки, якісного рівня життя громадян. Механізм реалізації фінансової політики передбачає використання низки фінансових інструментів та важелів, у тому числі рівень оподаткування, обсяг бюджетних видатків, дефіцит бюджету, державний борг, які значним чином впливають на темпи економічного зростання. Інструменти бюджетного регулювання вищенаведених макроекономічних показників впливають на обсяг сукупного попиту та пропозиції в економіці та темпи перерозподілу валового внутрішнього продукту.

Ключові слова: державні фінанси; бюджет; фінансове забезпечення; фінансовий механізм; державна фінансова політика; економічне зростання.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов, Т.В.Канєва та ін.; за заг.ред. А.А.Мазаракі. – К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2018. 376 с.
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
4. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5–18.
5. Чугунов І.Я., Качула С.В. Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства //Вісник КНТЕУ. 2020. № 2. С.87–98.
6. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019.Vol.5 No.3. pp.213-217.

A. Shalashna

STATE FINANCIAL SUPPORT OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The article reveals the essence of public financial support for economic growth. It is determined that the priorities of budget policy should take into account the expediency of expanding the share of productive expenditures with increasing the level of their efficiency and updating the procedures and tools of the program-target method in the budget process. Capital expenditures, which in the case of their effective use are development expenditures have a positive impact on the intensification of economic growth. The use of levers of fiscal and monetary regulation significantly affects the level of production, employment, pricing and international trade. Fiscal policy is seen as a set of decisions and measures of the state in the field of taxes and government spending. The issue of public financial policy as a component of socio-economic policy, which defines the goals, objectives, principles, directions, methods of financial regulation, as well as forms of public authorities, other authorized organizations, in the formation, distribution, management and control of public monetary funds in order to effectively influence the development of the country's economy, increase the welfare of the population. it is necessary to timely and in full fulfillment of obligations by the state in the field of debt service, social protection and social security of the population, proper performance of relevant functions by state institutions. Budget regulation of the expenditure part must be balanced and balanced. It is shown that the general purpose of financial policy at the present stage is to ensure financial stability and security, quality of life of citizens. Monetary policy as a component of financial policy is defined as a set of measures in the field of money circulation and credit, aimed at regulating economic growth, curbing inflation, employment and balancing the balance of payments. The mechanism of financial policy implementation involves the use of a number of financial instruments and levers, including the level of taxation, budget expenditures, budget deficit, public debt, which significantly affect the rate of economic growth. The instruments of budgetary regulation of the above macroeconomic indicators affect the volume of aggregate supply and demand in the economy and the rate of redistribution of gross domestic product.

Keywords: public finance; budget; financial support; financial mechanism; public financial policy; economic growth.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.
2. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and others (2018), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine, P. 376.
3. Samujel'son Pol Je. and Nordhaus Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
4. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5–18.
5. Chuhunov,I.Ya. and Kachula, S.V. (2020),"State financial policy to ensure the social development of society", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 87–98.
6. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies,.Vol. 5, issue 3, pp.213-217.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2313

Відомості про авторів

А. О. Шалашна

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Shalashna

Postgraduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0485-6589

Як цитувати статтю

Шалашна А. О. Державне фінансове забезпечення економічного зростання. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8474 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.207

Shalashna, A. (2020), “State financial support of economic growth”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8474 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.207

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.