EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В. І. Чугунов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.208

УДК: 336.143

В. І. Чугунов

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито питання сутності бюджетного планування як складової соціально-економічного розвитку країни. Важливим є удосконалення системи управління видатками бюджету в частині підвищення результативності їх використання. Подальший розвиток системи планування бюджету, що ґрунтується на принципах програмно-цільового методу, потребує удосконалення стадій бюджетного процесу щодо посилення дієвості середньострокового планування бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Визначено, що основною метою системи бюджетного планування є розробка і проведення збалансованої бюджетної політики, зокрема, у сфері доходів, видатків бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, спрямованої на підвищення соціально-економічного розвитку країни. Важливе значення для забезпечення дієвого контролю ефективності формування видатків бюджету має застосування при складанні бюджетних програм відповідних принципів: бюджетні програми повинні мати відповідну структурну побудову, завдання і напрями мають бути деталізованими, що сприятиме забезпеченню гнучкого управління програмами, контрольованості їх реалізації, прозорості використання бюджетних коштів. Розглянуто питання доцільності запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку країни та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості та послідовності бюджетної політики, яка реалізується через систему бюджетних механізмів і забезпечує бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні процеси. Впровадження програмно-цільового методу планування бюджету надає можливість передбачити результати виконання бюджетних програм, оцінити ефективність використання державних коштів на кожному етапі бюджетування. Доцільним є планування найбільш ефективних та дієвих бюджетних програм та суспільних послуг, що спроможні забезпечувати економічний розвиток у перспективі, використання системи відповідних показників оцінки бюджетної результативності, дотримання принципу прозорості та збалансованості. Показано сутність бюджетного планування у системі соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у визначенні сукупності принципів, інструментів формування доходів бюджету і напрямів використання бюджетних видатків з врахуванням адаптивних механізмів бюджетної архітектоніки, що сприятиме забезпеченню збалансованості фінансових ресурсів держави, підвищенню ефективності бюджетної політики, прозорості бюджетного процесу, дієвому суспільному розвитку.

Ключові слова: бюджет; бюджетне планування; бюджетний механізм; бюджетна політика; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я.Чугунов, Т.В.Канєва та ін.; за заг.ред. А.А.Мазаракі. К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2018. 376 с.
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
4. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5–18.
5. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
6. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019.Vol.5 No.3. pp.213-217.
7. Chugunov I., Kachula S. State financial policy as a component of socialeconomic development of society. The potential of modern science. volume 2. Sciemcee Publishing.London, United Kingdom. 2019. pp. 29-44.

V. Chugunov

BUDGET PLANNING AS A COMPONENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article reveals the essence of budget planning as a component of socio-economic development of the country. It is important to improve the budget expenditure management system in terms of improving the effectiveness of their use. Further development of the budget planning system, based on the principles of the program-target method, requires improvement of the stages of the budget process to strengthen the effectiveness of medium-term budget planning and increase the efficiency of budget funds. It is determined that the main purpose of the budget planning system is to develop and implement a balanced budget policy, in particular, in the field of revenues, budget expenditures, inter-budgetary relations, budget deficit, aimed at improving the socio-economic development of the country. It is important to ensure effective control over the effectiveness of budget expenditures in the preparation of budget programs of the relevant principles: budget programs should have the appropriate structural structure, tasks and directions should be detailed, which will ensure flexible program management, control over their implementation, transparency of budget funds. The expediency of introduction of an effective mechanism of budget process management as a component of public finance management system, establishing the relationship between the strategic goals of the country's development and budget opportunities in the medium term, ensuring transparency and consistency of budget policy implemented through a system of budgetary mechanisms and ensuring budget balance and effective influence on socio-economic processes. The introduction of the program-target method of budget planning provides an opportunity to predict the results of budget programs, to assess the effectiveness of the use of public funds at each stage of budgeting. It is advisable to plan the most effective and efficient budget programs and public services that can ensure economic development in the future, the use of a system of appropriate indicators for assessing budget performance, compliance with the principle of transparency and balance. The essence of budget planning in the system of social and economic development of the country is shown, which consists in definition of set of principles, tools of formation of budget revenues and directions of use of budgetary expenses taking into account adaptive mechanisms of budgetary architecture. process, effective social development.

Keywords: udget; budget planning; budget mechanism; budget policy; socio-economic development of the country.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.
2. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and others (2018), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine, P. 376.
3. Samujel'son Pol Je. and Nordhaus Vil'jam D. (2015), Jekonomika [Economy], 19th ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 1360.
4. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the conditions of economic transformations", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5–18.
5. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
6. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies,.Vol. 5, issue 3, pp.213-217.
7. Chugunov, I. and Kachula, S. (2019), "State financial policy as a component of socialeconomic development of society", The potential of modern science, volume 2. Sciemcee Publishing.London, United Kingdom. pp. 29-44.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2366

Відомості про авторів

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1292-6612

Як цитувати статтю

Чугунов В. І. Бюджетне планування як складова соціально-економічного розвитку країни. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8475 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.208

Chugunov, V. (2020), “Budget planning as a component socio-economic development of the country”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8475 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.208

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.