EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СОVID-19
О. Є. Бавико, О. О. Бавико, І. О. Козаков

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.11

УДК: 330.34

О. Є. Бавико, О. О. Бавико, І. О. Козаков

ОРГАНІЗАЦІЙНА ОПТИМІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СОVID-19

Анотація

Статтю присвячено визначенню теоретико-прикладних основ сучасного антикризового управління та моделюванню його організаційної оптимізації в умовах пандемії СОVID-19. Втрати світової економіки від пандемії. Безпрецедентний ступінь негативного впливу на економіку та висока швидкість формування кризового стану обумовлюють необхідність відповідної організаційної трансформації, корегування напрацьованих досвідом минулих десятиліть систем організації та антикризового управління бізнес-процесами. Аналіз ефективних практик антикризового управління в умовах пандемії COVID-19 надає підстави стверджувати необхідність формування спеціалізованого штабного центру підприємства з координації управлінської відповіді на виклики пов’язані з пандемією COVID-19. Штабний центр інтегрує управлінські компетентності функціональних підрозділів та ресурси підприємства з метою формування сценаріїв розвитку та прийняття необхідних управлінських рішень, що забезпечать стабільність в умовах кризи.

Ключові слова: антикризове управління; організаційна оптимізація; механізм; пандемія СОVID-19; бізнес-процеси; спеціалізований штабний центр.

Література

1. Weekly epidemiological update ‒ 17 November 2020. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---17-november-2020.2
2. COVID-19:Briefing materials. Global health and crisis response. 30.10.2002. МcKinsey & Company. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/COVID-19-Facts-and-Insights-Oct-30.pdf.
3. India Exceeds 1 Million Cases; Fauci Gives Warning: Virus Update. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-17/manila-may-return-to-lockdown-fauci-has-warning-virus-updat
4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством / В.О. Василенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 504 с.
5. Keller R. Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung. ‒ Berlin: Verl. Neue Wirtschafts Briefe, 2019.
6. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. ‒ М.: Издательство «ДЕЛО», 1997. – 374 с.
7. Уткин Е.А. Антикризисное управление / Уткин Е.А. – М. : ТАНДЕМ «Экос», 2008. – 330 с.
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент / И.А. Бланк. ‒ К.: Ника Центр, 1999. ‒ 528 с.
9. Багацький В.М. Антикризове управління підприємством / В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
10. Лігоненко Л.О. Антрикризове управління підприємством: теоретико методологічні засади та практичний інструментарій. ‒ К.: Ника Центр ‒ 2014. ‒ 390 с.
11. Шапуров О.О. Формування концепції антикризового управління на основі взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз / О.О. Шапуров // Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2013. ‒ № 23. ‒ С. 35-40.
12. Бавико О.Є. Віртуальні механізми координації діяльності суб’єктів регіонального економічного простору / О.Є. Бавико // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 3. – С. 166-171.
13. Бавико О.Є. Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору / Бавико О.Є. // Ефективна економіка. ‒ 2012. ‒ № 7.
14. Штангрет А.М. Антикризовий механізм управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караім, Л.Є. Сухимлин // Формування ринкових відносин в Україні. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С 51-55.
15. Єрмак С.О. Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України / С.О. Єрмак, В.В. Плотницька // БІЗНЕС ІНФОРМ. ‒ 2016. ‒ №11. С. 398-403.
16. Єрмак С.О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектору соціально-економічного розвитку країни / С.О. Єрмак // Проблеми економіки. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 4-18.
17. Natorina A. Online retailers’ management system of marketing commodity policy / А. Natorina // Економічний часопис XXI. ‒ 2018. ‒ № 174(9-10). ‒ С. 69-72.

O. Bavyko, O. Bavyko, I. Kozakov

ORGANIZATIONAL OPTIMIZATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE COWID-19 PANDEMIC

Summary

The article is devoted to the definition of theoretical and applied bases of modern crisis management and modeling of its organizational optimization in the conditions of the COVID-19 pandemic.
The objectivity and inevitability of the formation of crisis situations at different organizational levels of economic activity necessitates the formation of an appropriate organizational and management subsystem of timely response and preparation for destabilizing effects, the corresponding function is performed by the crisis management system. On the condition of the stability of macroeconomic conditions, crisis management plays the role of a functional subsystem of proactive, risk-oriented management of the enterprise. Its main tasks are to build the potential of economic stability and timely identification and prevention of threats of crisis.
Losses of the world economy from the pandemic Unprecedented degree of negative impact on the economy and the high rate of crisis cause the need for appropriate organizational transformation, adjustment of the experience of past decades of organizational systems and crisis management of business processes. The analysis of effective anti-crisis management practices in the context of the COVID-19 pandemic provides grounds for asserting the need to form a specialized headquarters of the enterprise to coordinate the management response to the challenges associated with the COVID-19 pandemic. The headquarters center integrates the management competencies of functional units and resources of the enterprise in order to form development scenarios and make the necessary management decisions that will ensure stability in a crisis. Specialized headquarters center for countering threats COVID-19, is a cross-functional team. It is designed to solve organizational problems within the framework of achieving certain goals in the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The center consists of five functional groups. The coordination functions of the COVID-19 pandemic threat management activity are entrusted to the strategic decision-making center, which consists of the director of the enterprise and the heads of four functional groups of the headquarters center: the group of interaction with product buyers; personnel protection group; supply group; financial stress testing group.

Keywords: crisis management; organizational optimization; mechanism; COVID-19 pandemic; business processes; specialized staff center.

References

1. The official site of World Health Organization (2020), “Weekly epidemiological update ‒ 17 November 2020“, available at: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---17-november-2020.2 (Accessed 10 December 2020).
2. The official site of МcKinsey & Company (2020), “COVID-19: Briefing materials. Global health and crisis response“, available at: file:///C:/Users/admin/Downloads/COVID-19-Facts-and-Insights-Oct-30.pdf (Accessed 10 December 2020).
3. The official site of Bloomberg L.P. “India Exceeds 1 Million Cases; Fauci Gives Warning: Virus Update“, available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-17/manila-may-return-to-lockdown-fauci-has-warning-virus-updat (Accessed 11 December 2020).
4. Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Keller, R. (2019), Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung, Verl. Neue Wirtschafts Briefe, Berlin. GER.
6. Meskon, M, Al'bert, М. and Hedouri, F. (1997), Osnovy menedzhmenta [Management Basics], Izdatel'stvo «DELO», Moskva, Russia.
7. Utkin, E.A. (2008), Antikrizisnoe upravlenie [Crisis management], TANDEM «Jekos», Moskva, Russia.
8. Blank, I.A. (1999), Finansovyj menedzhment [Financial management], Nyka Tsentr, Kyiv, Ukraine.
9. Bahats'kyj, V.M. and Hetmantseva, N.D. (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Lihonenko, L.O. (2014), Antrykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko metodolohichni zasady ta praktychnyj instrumentarij [Anti-crisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools], Nyka Tsentr, Kyiv, Ukraine.
11. Shapurov, O.O. (2013), “Formation of the concept of anti-crisis management on the basis of interaction of system of latent processes and system of diagnostics of obvious threats”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, рр. 35-40.
12. Bavyko, O.Ye. (2013), “Virtual mechanisms for coordinating the activities of the subjects of the regional economic space”, Innovatsijna ekonomika: Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 3, рр. 166-171.
13. Bavyko, O.Ye. (2013), “Formation of the strategy of post-industrial development of the regional economic space”, Efektyvna ekonomika, vol. 7.
14. Shtanhret, A.M., Karaim, M.M. and Sukhymlyn, L.Ye. (2016), “Anti-crisis mechanism of economic security management of the enterprise”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 3, рр. 51-55.
15. Yermak, S.O. and Plotnyts'ka, V.V. (2016) “Innovative aspects of confectionery market development in Ukraine”, BIZNES INFORM, vol. 11, рр. 398-403.
16. Yermak, S.O. (2017), “Descriptive characteristics of inclusive growth as an innovative vector of socio-economic development of the country”, Problemy ekonomiky, vol. 4, рр. 4-18.
17. Natorina, A. (2018), “Online retailers’ management system of marketing commodity policy”, Ekonomichnyi Chasopys XXI, vol. 174, рр. 69-72.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2446

Відомості про авторів

О. Є. Бавико

д. е. н., професор кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

O. Bavyko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odesa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-0087-2656


О. О. Бавико

студентка магістратури, Одеський національний політехнічний університет

O. Bavyko

Master's student, Odesa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-0087-2656


І. О. Козаков

студент магістратури, Одеський національний політехнічний університет

I. Kozakov

Master's student, Odesa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0001-9046-3321

Як цитувати статтю

Бавико О. Є., Бавико О. О., Козаков І. О. Організаційна оптимізація антикризового управління бізнес-процесами підприємства в умовах пандемії соvid-19. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8477 (дата звернення: 27.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.11

Bavyko, O., Bavyko, O. and Kozakov, I. (2020), “Organizational optimization of anti-crisis management of business processes of the enterprise in the conditions of the cowid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8477 (Accessed 27 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.