EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСКОРДОННЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КАРПАТСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
В. П. Приходько, Ян Голоніч, В. О. Бобрик

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.18

УДК: 339.477:351.83

В. П. Приходько, Ян Голоніч, В. О. Бобрик

ТРАНСКОРДОННЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КАРПАТСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Метою статті є дослідження транскордонного економічного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку на прикладі українсько-словацьких відносин.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи узагальнення – для дослідження особливостей транскордонного співробітництва; метод систематизації – для визначення закономірностей формування та реалізації міжрегіонального економічного співробітництва; системний підхід – для визначення основних напрямів формування ефективного транскордонного економічного співробітництва.
Проаналізовано розвиток транскордонного економічного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку на прикладі українсько-словацьких відносин. Визначено, що території України та Словаччини, які входять до Карпатського Єврорегіону мають значний невикористаний потенціал та суттєву потребу у сприянні подальшому розвитку, покращенні координування і співпраці через співробітництво міжнародних організацій. Дані прикордонні території транскордонного економічного співробітництва характеризуються як регіони з низькими доходами, високим рівнем безробіття, недостатнім використанням економічних ресурсів (капіталу і праці), проте мають високу наукову активність, оскільки тут знаходиться велика кількість університетів та коледжів, що є центрами наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій, інтенсивного навчання та підготовки кадрів.
Наявність у прикордонних районах активних регіональних інноваційних центрів Словацького технічного університету та Ужгородського національного університету робить реальним запровадження інноваційної моделі прикордонного співробітництва господарських суб’єктів, наукових установ, для яких головною метою є посилення інтегральної конкурентоспроможності регіонів. Цьому сприятимуть позитивні зміни у формуванні інституцій інноваційного розвитку в Україні (створення технопарків, наукових парків, індустріальних парків і кластерів тощо).
Перспективною є співпраця прикордонних регіонів в інноваційному розвитку, які мають значний і в недостатній мірі використовуваний для цих цілей науково-технічний потенціал, потенціал виробничої кооперації, поставок сировини, компонентів, технологій та know-how між словацькими та українськими підприємствами. Відповідно надзвичайно актуальним питанням в сучасних умовах є формування міжнародних кластерів у цих галузях та супровід цих проектів у вигляді відповідних міжурядових угод і програм. Актуальними для української сторони є різні форми взаємодії інвесторів та органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Наукова новизна полягає у обґрунтуванні основних напрямів розвитку транскордонного економічного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку на прикладі українсько-словацьких відносин.
Отримані результати дослідження направлені на розвиток практики транскордонного економічного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку на прикладі українсько-словацьких відносин.

Ключові слова: транскордонне економічне співробітництво; кластер; індустріальний парк; зовнішньоекономічна діяльність; потенціал; прикордонні регіони; інноваційний розвиток.

Література

1. Устич С. Через інновації – до ефективного співробітництва. K inovácii slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.). Čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030. 2017. Košice. C. 11-19.
2. Через інновації до ефективної співпраці. Братислава-Кошиці-Україна. 2017. 12 с.
3. Тодоров І. Транскордонне співробітництво Словаччини і України в контексті сучасних геополітичних викликів Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.). Čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030 (prezentované na stretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16 – 17 marca 2017). 2017. Košice. C. 29-39.
4. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_106
5. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 2.01.2019).
6. Ґайдош М., Устич С. та ін. Від аналізу до конкретних дій: Інноваційні підходи до зміцнення транскордонного співробітництва між Словаччиною та Україною: Звіт. Кошиці. Центр суспільних і психологічних наук Словацької академії наук. 2017 р. 62 с.
7. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua.
8. Приходько В. Відносини України з ЄС і державами Центрально-Східної Європи в контексті євроінтеграційних процесів. Карпатика. Вип. 22. Проблеми історії, політології, етнологій та літературознавства. Ужгород: В-в УжНУ, 2003, С. 136-139.
9. Миколайчук М. Економічна політка регіонального розвитку в умовах глобалізації. Київ: «К.І.С.», 2009.
10. Бенч В. Словацька республіка: досвід трансформації, економічні та соціальні реформи пов’язані із світовою економічною кризою та обмін ноу-хау з Україною. Пряшів: В-во АДІН, 2009.
11. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Київ: «Київська типографія», 2006.
12. Україна ХХІ століття. Стратегія Реформ і суспільної консолідації: Експертна доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. Укладач А.В.Єрмолаєв. К.: НІСД, 2010.
13. Жаліло Я. А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. Економічна криза в Україні. За ред. Жаліло Я.А. Київ: НІСД, 2009.
14. Приходько В. О. та ін. Регіональна політика ЄС після його розширення. Аналітичні оцінки. Ужгород: В-во «Ліра», 2004.
15. SMT. URL: http://www.sme.sk/.
16. Хименко О. А. Регіональні аспекти інноваційної політики. Інвестиції та інноваційний розвиток. Науково-практичний бюлетень Держінвест України, 2008. №1. C. 47.
17. ACSEE. Best practices across partner regions in automotive industry. April 2010. P. 12-13. URL: www.autoclasters.eu.

V. Prikhodko, J. Golonich, V. Bobryk

TRANSBOUNDARY ECONOMIC COOPERATION IN THE CARPATHIAN EUROREGION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT

Summary

The aim of the article is to study cross-border economic cooperation in the Carpathian Euroregion in the context of sustainable spatial development on the example of Ukrainian-Slovak relations.
In the process of research the following were used: general scientific methods, in particular: generalization methods – to study the peculiarities of cross-border cooperation; systematization method – to determine the patterns of formation and implementation of interregional economic cooperation; system approach – to determine the main directions of formation of effective cross-border economic cooperation.
The development of cross-border economic cooperation in the Carpathian Euroregion in the context of sustainable spatial development on the example of Ukrainian-Slovak relations is analyzed. It is determined that the territories of Ukraine and Slovakia, which are part of the Carpathian Euroregion, have significant untapped potential and a significant need to promote further development, improve coordination and cooperation through cooperation of international organizations. These border areas of cross-border economic cooperation are characterized as regions with low incomes, high unemployment, insufficient use of economic resources (capital and labor), but have high scientific activity, as there are a large number of universities and colleges that are centers of research, technological development and innovation, intensive education and training.
The presence of active regional innovation centers of the Slovak Technical University and Uzhhorod National University in the border areas makes it possible to introduce an innovative model of cross-border cooperation of economic entities, research institutions, whose main goal is to strengthen the integrated competitiveness of regions. This will be facilitated by positive changes in the formation of institutions of innovative development in Ukraine (creation of technology parks, science parks, industrial parks and clusters, etc.).
The cooperation of border regions in innovative development is promising, as they have a significant and insufficiently used for these purposes scientific and technical potential, the potential of production cooperation, supply of raw materials, components, technologies and know-how between Slovak and Ukrainian enterprises. Accordingly, the formation of international clusters in these areas and the support of these projects in the form of relevant intergovernmental agreements and programs is an extremely important issue in modern conditions. Various forms of interaction between investors and bodies of state executive power and local self-government are relevant for the Ukrainian side.
The scientific novelty lies in the substantiation of the main directions of development of cross-border economic cooperation in the Carpathian Euroregion in the context of sustainable spatial development on the example of Ukrainian-Slovak relations.
The results of the study are aimed at developing the practice of cross-border economic cooperation in the Carpathian Euroregion in the context of sustainable spatial development on the example of Ukrainian-Slovak relations.

Keywords: cross-border economic cooperation; cluster; industrial park; foreign economic activity; potential; border regions; innovative development.

References

1. Ustych, S. (2017), “Through innovation - to effective cooperation”, Cherez innovatsii – do efektyvnoho spivrobitnytstva. Pro novovvedennia slovatsko - ukrainskoho transkordonnoho spivrobitnytstva [On the innovation of Slovak - Ukrainian cross - border cooperation]. Čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030. 2017. Košice. pp. 11-19.
2. Cherez innovatsii do efektyvnoi spivpratsi, (2017) [Through innovation to effective work]. Bratyslava-Koshytsi-Ukraina, Ukraina.
3. Todorov, I. (2017), “Cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine in the context of current geopolitical challenges”, Transkordonne spivrobitnytstvo Slovachchyny i Ukrainy v konteksti suchasnykh heopolitychnykh vyklykiv. Pro novovvedennia slovatsko - ukrainskoho transkordonnoho spivrobitnytstva [On the innovation of Slovak - Ukrainian cross - border cooperation]. Čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030. 2017. Košice. pp. 29-39.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1980), Convention “European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_106 (Accessed 06 April 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), “On approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2016-2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#Text (Accessed 14 April 2019).
6. Gaidosh, M., Ustych, S. etc. (2017), Vid analizu do konkretnykh dii: Innovatsiini pidkhody do zmitsnennia transkordonnoho spivrobitnytstva mizh Slovachchynoiu ta Ukrainoiu [From analysis to concrete actions: Innovative approaches to strengthening cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine], Report. Center for Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, Kosice, Slovakia.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019). available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 April 2019).
8. Prykhodko, V. (2003), “Ukraine's relations with the EU and the countries of Central and Eastern Europe in the context of European integration processes”, Karpatyka, Problemy istorii, politolohii, etnolohii ta literaturoznavstva, vol. 22, pp. 136-139.
9. Mykolaichuk, M. (2009), Ekonomichna politka rehionalnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii [Economic policy of regional development in the context of globalization], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
10. Bench, V. (2009), Slovatska respublika: dosvid transformatsii, ekonomichni ta sotsialni reformy poviazani iz svitovoiu ekonomichnoiu kryzoiu ta obmin nou-khau z Ukrainoiu [Slovak Republic: experience of transformation, economic and social reforms related to the global economic crisis and exchange of know-how with Ukraine], ADIN, Priashiv, Slovakia.
11. Derzhavne ahentstvo Ukrainy z investytsii ta innovatsii (2006), Problemy zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [Problems of attracting foreign investment into the economy of Ukraine], Kyivska typohrafiia, Kyiv, Ukraine.
12. Iermolaiev, A.V. (2010), Ukraina KhKhI stolittia. Stratehiia Reform i suspilnoi konsolidatsii [Ukraine of the XXI century. Strategy of Reforms and Social Consolidation]: Ekspertna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen, NISD, Kyiv, Ukraine.
13. Zhalilo, Ya. A., Babanin, O. S., Belinska, Ya. V. etc. (2009), Ekonomichna kryza v Ukraini [Economic crisis in Ukraine]. NISD, Kyiv, Ukraine.
14. Prykhodko, V. О. etc. (2004), Rehionalna polityka YeS pislia yoho rozshyrennia [EU regional policy after its enlargement]. Analitychni otsinky, Lira, Uzhhorod, Ukraine.
15. SMT. Available at: http://www.sme.sk/ (Accessed 18 April 2019)
16. Khymenko, O. A. (2008), “Regional aspects of innovation policy. Investment and innovative development” Naukovo-praktychnyi biuleten Derzhinvest Ukrainy, vol. 1, pp. 47.
17. ACSEE. Best practices across partner regions in automotive industry. April 2010. P. 12-13. available at: www.autoclasters.eu (Accessed 15 April 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2487

Відомості про авторів

В. П. Приходько

д. е. н., професор., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

V. Prikhodko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Economic Relations, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-1354-5195


Ян Голоніч

доктор філософії у галузі соціальної роботи, Університет Коменського (Братіслава, Словаччина)

J. Golonich

Doctor of Philosophy in the field of social work Comenius University (Bratislava, Slovakia)

ORCID:

0000-0003-2165-0275


В. О. Бобрик

аспірант, Ужгородський національний університет(Ужгород, Україна)

V. Bobryk

Postgraduate student, Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-2315-1376

Як цитувати статтю

Приходько В. П., Голоніч Ян, Бобрик В. О. Транскордонне економічне співробітництво в карпатському єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8478 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.18

Prikhodko, V., Golonich, J. and Bobryk, V. (2019), “Transboundary economic cooperation in the carpathian euroregion in the context of sustainable spatial development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8478 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.