EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ
Л. Г. Кльоба, Н. М. Добош, О. П. Сорока

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128

УДК: 330.332: 336.717

Л. Г. Кльоба, Н. М. Добош, О. П. Сорока

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ БАНКІВ

Анотація

Фінансові технології (фінтех) - це впровадження інноваційних технологій у сфері створення та доставки фінансових послуг і продуктів. Цей термін активно використовують у сфері фінансів та IT для позначення діяльності, в ході якої для надання фінансових послуг використовуються сучасні технології. Фінансові технології зазнають на даний час інтенсивного розвитку у переважній більшості країн. Впродовж останніх років фінтех розвивається і в Україні, де зараз на ринку успішно працюють більше 100 компаній. Серед них є як стартапи, так і більш зрілі надавачі послуг.
Фінтех (фінансові технології) — це технології, що використовуються для того, щоб допомогти компаніям керувати фінансовими аспектами свого бізнесу, включаючи нові програми, процеси та бізнес-моделі. Фінтех є основою для всіх онлайн-транзакцій — переказів грошей, кредитування тощо.
Фінтех – це сукупність сучасних технологій, які дозволяють фізичним особам і бізнесу отримувати фінансові послуги та здійснювати фінансові операції дистанційно, через засоби електронного зв’язку (мобільні додатки, інші програмні інтерфейси) безпечно й автоматизовано, без безпосередньої участі представника банку чи іншої фінансової установи. Ця галузь достатньо динамічна, кожен значний прорив в окремій технології може визначити цілий новий напрямок розвитку фінтеху на кілька років уперед. Загалом, виділяють 7 основних напрямів фінтеху: цифровий банкінг, краудфандинг, страхування, інвестиційний менеджмент, кредитування, системоутворюючі для фінансової інфраструктури технології та найбільш поширені сьогодні – платіжні послуги.
Метою поглиблення співпраці банків з фінтех-стартапами є досягнення довгострокових цілей розвитку пов’язаних з упровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських продуктів і послуг з метою збільшення та розширення клієнтської бази і підвищення конкурентоспроможності банку.
Така співпраця пов'язана із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у нові чи покращені банківські продукти та послуги, в оновлений чи вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, їх адаптацію до актуальних вимог клієнтів. Ознаками привабливості нових банківських продуктів є висока надійність, дохідність та якість, а також отримання прибутку від впровадження сучасних фінансових технологій. Результатом співпраці з фінтех-стартапами є нові продукти і послуги або продукти та послуги з новими якостями: інноваційні програми і проєкти; нові інтелектуальні продукти; сучасне нове технологічне обладнання та процеси; нові підходи до формування ринку сучасних банківських продуктів та послуг.

Ключові слова: фінансові технології; фінтех; фінтех-стартапи; фінтех-компанії; цифровий банкінг; краудфандинг; блокчейн; необанки; криптовалюта; фінтех-екосистема; інноваційні послуги.

Література

1. Національний банк та IFC за підтримки Швейцарської Конфедерації та Великої Британії спільно працюватимуть над підвищенням фінансової інклюзії в Україні. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-ifc-za-pidtrimki-shveytsarskoyi-konfederatsiyi-ta-velikoyi-britaniyi-spilno-pratsyuvatimut-nad-pidvischennyam-finansovoyi-inklyuziyi-v-ukrayini
2. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://mof.gov.ua/storage/files/ Strategija_ financovogo_sectoru_ua.pdf
3. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року // Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025
4. Результати ліцензування та реєстрації фінансових установ Національним банком у липні 2020 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/ua/news/all/rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi-finansovih-ustanov-natsionalnim-bankom-u-lipni
5. Вовчак О. Д. Вплив фінансових технологій на забезпечення конкурентоспроможності банку / О. Д. Вовчак, В. М. Пронько // Вісник Університету банківської справи. - 2020. - № 1. - С. 86-91.
6. В. Воробйов. Фінтех змінить уявлення про ринок фінансових послуг у майбутньому. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://yur-gazeta.com/interview/finteh-zminit-uyavlennya-pro-rinok-finansovih-poslug-u-maybutnomu.html
7. Діденко Сергій. Цифровізоване майбутнє: розвиток глобального та українського фінтех-ринку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.news/ua/tsyfrovyzovannoe-budushhee-razvytye-globalnogo-y-ukraynskogo-fynteh-rynka/
8. Довгань Ж. М. Розвиток банківських екосистем: ризики і перспективи / Ж. М. Довгань // Інноваційна економіка. - 2019. - № 5-6. - С. 158-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_5-6_23
9. Кльоба Л. Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741
10. Кльоба Л.Г. Фінтех – нові можливості для банків України / Л.Г. Кльоба // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система: вектори розвитку». м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 26 квітня 2018 р., С. 51-54.
11. Коваленко В.В. Розвиток fintech: загрози та перспективи для банків України // Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 4(09) 2018. – С. 127-133.
12. Мазаракі А. А. Fintech у системі суспільних трансформацій / А. Мазаракі, С. Волосович // Вісник КНТЕУ. - 2018. - № 2. - С. 5-16. 12.
13. Паперник С.М. Що таке фінтех //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nv.ua/ukr/biz/experts/shcho-take-finteh-2445080.html
14. Подольчак Н. Ю. Можливості розвитку публічних механізмів FinTech / Н. Ю. Подольчак, У. Т. Лукашевська // Публічне управління та митне адміністрування. – 2020. - № 2(25). – С. 126 – 130.
15. Савченко, Т.Г. Поточні тренди розвитку фінансових технологій [Текст] / Т.Г. Савченко, А.В. Татарко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 3. – С. 7-15.
16. Шевченко О. М., Рудич Л. В. Розвиток фінансових технологій в умовах цифровізації економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053 (дата звернення: 27.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61
17. Що таке Фінтех-кредитування та в чому його переваги? // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ckp.in.ua/business/20356

L. Kloba, N. Dobosh, O. Soroka

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGIES - STRATEGIC DIRECTION OF BANK DEVELOPMENT

Summary

Financial technologies (fintech) is the introduction of innovative technologies in the field of creation and delivery of financial services and products. This term is actively used in the field of finance and IT to denote activities in which modern technologies are used to provide financial services. Financial technologies are currently undergoing intensive development in the vast majority of countries. In recent years, fintech has been developing in Ukraine, where more than 100 companies are currently operating successfully on the market. Among them are both startups and more mature service providers.
Fintech (financial technology) is the technology used to help companies manage the financial aspects of their business, including new programs, processes and business models. Fintech is the basis for all online transactions - money transfers, lending, etc.
Fintech is a set of modern technologies that allow individuals and businesses to receive financial services and perform financial transactions remotely, via electronic means (mobile applications, other software interfaces) securely and automatically, without the direct participation of a bank or other financial institution. This industry is quite dynamic, each significant breakthrough in a particular technology can determine a whole new direction in the development of fintech for several years to come. In general, there are 7 main areas of fintech: digital banking, crowdfunding, insurance, investment management, lending, system-forming technologies for the financial infrastructure and the most common today - payment services.
The purpose of deepening the cooperation of banks with fintech startups is to achieve long-term development goals related to the introduction of innovative methods of work, new banking products and services in order to increase and expand the customer base and increase the competitiveness of the bank.
Such cooperation is related to the transformation of research and development, other scientific and technological achievements into new or improved banking products and services, into an updated or improved banking technological process used in practice, or a new approach to the implementation of products and services, their adaptation to current customer requirements. Signs of attractiveness of new banking products are high reliability, profitability and quality, as well as profit from the introduction of modern financial technologies. The result of cooperation with fintech startups are new products and services or products and services with new qualities: innovative programs and projects; new intelligent products; modern new technological equipment and processes; new approaches to the formation of the market of modern banking products and services.

Keywords: financial technologies; fintech; fintech startups; fintech companies; digital banking; crowdfunding; blockchain; neobanks; cryptocurrency; fintech ecosystem; innovative services.

References

1. National Bank of Ukraine (2020), “The National Bank and IFC, with the support of the Swiss Confederation and the United Kingdom, will work together to increase financial inclusion in Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-ifc-za-pidtrimki-shveytsarskoyi-konfederatsiyi-ta-velikoyi-britaniyi-spilno-pratsyuvatimut-nad-pidvischennyam-finansovoyi-inklyuziyi-v-ukrayini (Accessed 30 Nov 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Strategy of the financial sector of Ukraine until 2025”, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf (Accessed 30 Nov 2020).
3. National Bank of Ukraine (2020), “Strategy for the development of fintech in Ukraine until 2025”, available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025 (Accessed 30 Nov 2020).
4. National Bank of Ukraine (2020), “Results of licensing and registration of financial institutions by the National Bank in July 2020”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi-finansovih-ustanov-natsionalnim-bankom-u-lipni (Accessed 30 Nov 2020).
5. Vovchak, O.D. and Pron'ko, V.M. (2020), “The impact of financial technologies on ensuring the competitiveness of the bank”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy, vol. 1, pp. 86-91.
6. Vorobjov, V. (2020), “Fintech will change its perception of the financial services market in the future”, available at: https://yur-gazeta.com/interview/finteh-zminit-uyavlennya-pro-rinok-finansovih-poslug-u-maybutnomu.html (Accessed 30 Nov 2020).
7. Didenko, S. (2020), “Digital future: development of the global and Ukrainian fintech market”, available at: https://ua.news/ua/tsyfrovyzovannoe-budushhee-razvytye-globalnogo-y-ukraynskogo-fynteh-rynka/ (Accessed 30 Nov 2020).
8. Dovhan', Zh.M. (2019), “Development of banking ecosystems: risks and prospects”, Innovatsijna ekonomika, vol. 5-6, pp. 158-164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_5-6_23 (Accessed 30 Nov 2020).
9. Kloba, L. H. (2018), “Digitization is innovative to the development of banks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (Accessed 28 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.84
10. Kl'oba, L.H. (2018), “Fintech - new opportunities for Ukrainian banks”, Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Finansovo-kredytna systema: vektory rozvytku» [Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Financial and Credit System: Vectors of Development"], Uzhhorods'kyj natsional'nyj universytet, Uzhhorod, Ukraine, 26 april, pp. 51-54.
11. Kovalenko, V.V. (2018), “Development of fintech: threats and prospects for Ukrainian banks”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4(09), pp. 127-133.
12. Mazaraki, A.A. and Volosovych, S. (2018), “Fintech in the system of social transformations”, Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 5-16. 12.
13. Papernyk, S.M. (2018), “What is fintech”, available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/shcho-take-finteh-2445080.html (Accessed 30 Nov 2020).
14. Podol'chak, N.Yu. and Lukashevs'ka, U.T. (2020), “Opportunities for the development of public mechanisms FinTech”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2 (25), pp. 126-130.
15. Savchenko, T.H. and Tatarko, A.V. (2019), “Current trends in financial technology”, Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 3, pp. 7-15.
16. Shevchenko, О. and Rudych, L. (2020), “Development of financial technologies in conditions of digitalization of Ukraine's economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8053 (Accessed 28 Nov 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61
17. Checkpoint (2019), “What is Fintech lending and what are its advantages?”, available at: https://ckp.in.ua/business/20356 (Accessed 30 Nov 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 11519

Відомості про авторів

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0003-0223-6802


Н. М. Добош

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. Dobosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-6600-2111


О. П. Сорока

бакалавр кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

O. Soroka

Bachelor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORCID:

0000-0002-7145-4072

Як цитувати статтю

Кльоба Л. Г., Добош Н. М., Сорока О. П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8479 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128

Kloba, L., Dobosh, N. and Soroka, O. (2020), “Implementation of financial technologies - strategic direction of bank development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8479 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.