EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН
О. В. В’юник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131

УДК: 331.5

О. В. В’юник

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Анотація

У статті розглянуто особливості управління професійною орієнтацією дорослого населення в умовах інноваційних трансформацій економіки. Встановлено наявність тенденцій до загального старіння населення, зростання рівня безробіття з-поміж населення старших вікових груп, більш високий рівень безробіття в Україні порівняно із найближчими країнами – членами Європейського Союзу. Розроблено алгоритм вдосконалення механізму управління професійною орієнтацією дорослого населення в контексті інноваційних змін. Визначено сучасні тренди, що чинять вплив на можливості працевлаштування дорослого населення. Наведено суб’єкти, компоненти (професійна інформація, професійний відбір та професійна адаптація) та методи (організаційно-адміністративні, економічні та соціально-психологічні) механізму управління професійною орієнтацією дорослого населення. Обґрунтовано пріоритети удосконалення механізму управління професійною орієнтацією дорослого населення в умовах інноваційних змін.

Ключові слова: професійна орієнтація; доросле населення; ринок праці; механізм; управління; інноваційна зміна

Література

1. Грединарова Я.І. Теоретичне обґрунтування взаємозв'язку ціннісних орієнтацій та професійної самоактуалізації особистості. Проблеми сучасної психології. 2019. №1. С. 23-29.
2. Державна служба статистики. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 15.11.2020).
3. Ільїч Л.М. Професійна орієнтація населення в умовах глобалізаційних процесів на ринку праці. Молодий вчений. 2019. №8(2). С. 304-309.
4. Лісовський В. Інформаційний простір як джерело – детермінант у розв’язанні проблеми кореляції професійної орієнтації молоді України. Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 153. С. 451-456.
5. Панов М.С. Професійна адаптація та реадаптація в контексті професійної реалізації особистості в умовах сучасного соціуму. Психологічний часопис. 2019. Т. 5, №11. С. 177-190.
6. Перегончук Н.В. Професійна адаптація й особистісний розвиток педагога. Вісник післядипломної освіти. 2010. Вип. 1(2). С. 317-327.
7. Помаран П.І. Організація профорієнтаційної роботи в закладах професійно-технічної освіти. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016. Вип. 11. С. 81-86.
8. Тогобицька В.Д. Особливості професійного відбору до професій екстремального профілю діяльності та проблема його ефективності. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 13. С. 234-241.
9. Шеховцева А.М., Видра О.Г. Розробка і використання професійної інформації з елементами реклами у профорієнтаційній діяльності вищого педагогічного навчального закладу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_38. (дата звернення: 10/11/2020).

O. Viunyk

THE MECHANISMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE ADULT POPULATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES

Summary

The article considers the features of professional orientation of the adult population management in the conditions of innovative transformations of the economy. There were installed the tendencies of the general aging of the population, rising unemployment among the population of older age groups, higher unemployment in Ukraine compared to the nearest countries – members of the European Union. An algorithm for improving the mechanism of professional orientation of the adult population management in the context of innovative changes has been developed. Current trends that affect the employment opportunities of the adult population have been identified. These trends include: development of information and communication technologies, robotics and automation, significant changes in the structure of demand for the profession, the spread of forms of remote and non-standard employment, flexibility of social and labour relations. The subjects of the mechanism include: the government represented by state and local authorities, subdivisions of the State Employment Service of Ukraine, territorial communities, educational institutions, health care institutions, commercial organizations, personnel and recruitment agencies, etc. The components (professional information, professional selection and professional adaptation) and methods (organizational-administrative, economic and socio-psychological) of the mechanism of professional orientation of the adult population management were given. The priorities of improving the mechanism of professional orientation of the adult population management in the conditions of innovative changes are substantiated. They take into account such measures: improving the legal and regulatory framework in the field of career guidance services, ensuring the acquisition of new professions and specialties, attracting adults to participate in the system of continuing vocational training and self-development, teaching adults the use of modern information and communication technologies, promoting motivational and value guidelines for adults , introduction of a system for forecasting the needs of the labour market, broad informing the population about the situation on the labour market, development of the system of social protection of the unemployed.

Keywords: vocational guidance; adult population; labour market; mechanism; management; innovative change

References

1. Hredynarova, Ya.I. (2019), “Theoretical substantiation of interrelation of value orientations and professional self-actualization of the person”, Problemy suchasnoi psykholohii, no. 1, pp. 23-29.
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Accessed 15 November 2020).
3. Il'ich, L.M. (2019), “Vocational orientation of the population in the context of globalization processes in the labour market”, Molodyj vchenyj, no. 8(2), pp. 304-309.
4. Lisovs'kyj, V. (2020), “Information space as a source – a determinant in solving the problem of correlation of professional orientation of the youth of Ukraine”, Hileia: naukovyj visnyk, vol. 153, pp. 451-456.
5. Panov, M.S. (2019), “Professional adaptation and readaptation in the context of professional realization of the personality in the conditions of modern society”, Psykholohichnyj chasopys, vol. 5, no. 11, pp. 177-190.
6. Perehonchuk, N.V. (2010), “Professional adaptation and personal development of the teacher”, Visnyk pisliadyplomnoi osvity, vol. 1(2), pp. 317-327.
7. Pomaran, P.I. (2016), “Organization of career guidance work in vocational education institutions”, Profesijna osvita: problemy i perspektyvy, vol. 11, pp. 81-86.
8. Tohobyts'ka, V.D. (2013), “Features of professional selection to professions of extreme profile of activity and the problem of its efficiency”, Problemy ekstremal'noi ta kryzovoi psykholohii, vol. 13. pp. 234-241.
9. Shekhovtseva, A.M. and Vydra, O.H. (2013), “Development and use of professional information with elements of advertising in career guidance activities of higher pedagogical educational institution”, Visnyk Chernihivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, vol. 108.1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_38. (Accessed 11 November 2020).

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 5294

Відомості про авторів

О. В. В’юник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет

O. Viunyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Commercial Activity, Central Ukrainian National Technical University

ORCID:

0000-0002-1381-1684

Як цитувати статтю

В’юник О. В. Механізми управління професійною орієнтацією дорослого населення в умовах інноваційних змін. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8480 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131

Viunyk, O. (2020), “The mechanisms of professional orientation of the adult population management in the conditions of innovative changes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8480 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.