EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
С. О. Тульчинська, М. О. Дергалюк, Д. О. Радкевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.3

УДК: 330: 338.054.23

С. О. Тульчинська, М. О. Дергалюк, Д. О. Радкевич

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

В статті розкрито теоретичні та практичні аспекти реалізації конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому ринку в умовах глобалізації. На основі досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців було виділено базові стратегії підвищення конкурентоспроможності: стратегія лідерства на основі низьких витрат; стратегія індивідуалізації; стратегії концентрації на ринковій ніші; стратегія найкращої вартості; стратегія інновації; стратегія фокусування. На основі досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів можна виділити наступні базові стратегії підвищення конкурентоспроможності: стратегія лідерства; стратегія індивідуалізації; стратегії концентрації на ринковій ніші; стратегія найкращої вартості; стратегія інновації; стратегія фокусування. Досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід формування конкурентної стратегії на зовнішньому ринку в сучасних умовах. З’ясовано, що характерними тенденціями у сфері інновацій, що роблять суттєвий вплив на конкурентоспроможність ТНК, є більша відкритість компаній у рамках міжфірмової кооперації в сфері науки й технологій, а також перенесення значної частини досліджень у зарубіжні країни. Конкурентоспроможність ТНК в сфері виробництва забезпечується побудовою глобальної виробничої системи, досягненням технологічного лідерства за інноваційними товарам на обраних ринках, удосконаленням логістичної політики, забезпеченням високої якості та зростання продуктивності праці, повним задоволенням запитів споживачів. Доведена ефективність поєднання різних конкурентних стратегій для отримання значних переваг від діяльності на зовнішньому ринку. Визначено, щодо українських компаній, то дедалі частіше національні виробники для отримання конкурентоспроможності на зарубіжному ринку використовують інтеграційну стратегію.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; світовий ринок; стратегія; конкурентоспроможності.

Література

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб. : Изд-во «Питер», 1999. 416 с.
2. Барабась Д. О. Конкурентні стратегії підприємства. Стратегія економічного розвитку України: наук зб. 2013. Вип. 2-3. С. 200-208.
3. Бельтюков Є. А., Некрасова Л. А. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 2 (12). С. 6-13.
4. Грановська В. Г. Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств у глобалізованому світі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 1. С. 84-90.
5. Експорт заводів. Як українські компанії "пускають коріння" в Європі URL: httрs://www.ерrаvdа.cоm.uа/rus/рublіcаtіоns/2019/02/5/644962/ (дата звернення 12.11.2020)
6. Іванова Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. під ред. О. М. Тищенка. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. 384 с.
7. Котельников Д. І., Задорожна С. М. Управління конкурентоспроможністю. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К: Видавничий Дім «Слово», 2014. 168с.
8. Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
9. Смоленюк П. С. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємств. Інноваційна економіка. 2012. № 29. С. 86-93.
10. Шемет Я. В., Тульчинська С. О. Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. 2013. Вип. 7. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-32.pdf (дата звернення 10.11.2020)
11. Tоyоtа Mоtоr. URL: https://global.toyota/en/ (дата звернення 20.11.2020)

S. Tulchynska, M. Dergalyuk, D. Radkevich

STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN PRODUCERS IN THE WORLD MARKET IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Summary

The article reveals the theoretical and practical aspects of the implementation of the competitive strategy of the enterprise in the foreign market in the context of globalization. Based on the research of domestic and foreign scientists, the basic strategies of increasing competitiveness were identified: leadership strategy based on low costs; individualization strategy; niche market concentration strategies; best value strategy; innovation strategy; focusing strategy.
Based on research by domestic and foreign economists, the following basic strategies can be identified to increase competitiveness: leadership strategy based on low costs, ie cost advantage over competitors, as well as the opportunity to become a supplier to the market of cheaper goods; individualization strategy, involves the desire to make the company's products unique; niche market concentration strategies aimed at focusing on a narrow market segment; the best value strategy, which offers a combination of low cost and high quality; innovation strategy, through the practical use of ideas and inventions leads to the creation of better products and technologies; a focus strategy that targets a specific range of customers and is most often used by small and small businesses.
The foreign and domestic experience of formation of competitive strategy in the foreign market in modern conditions is investigated. It was found that the characteristic trends in the field of innovation, which have a significant impact on the competitiveness of TNCs, are the greater openness of companies in the framework of inter-firm cooperation in science and technology, as well as the transfer of much research abroad. The competitiveness of TNCs in the field of production is ensured by building a global production system, achieving technological leadership in innovative products in selected markets, improving logistics policy, ensuring high quality and increasing productivity, full satisfaction of consumer demands.
The effectiveness of combining different competitive strategies to obtain significant benefits from activities in foreign markets has been proven. It is determined that for Ukrainian companies, more and more often domestic producers use an integration strategy to gain competitiveness in the foreign market.

Keywords: competition; competitiveness; world market; strategy; competitiveness.

References

1. Ansoff, I. (1999), Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy]. Izd-vo “Piter”, Saint Petersburg, Russia.
2. Barabas, D.O. (2013), “Competitive strategies of the enterprise. Strategy of economic development of Ukraine”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: nauk zb, vol. 2-3, pp. 200-208.
3. Beltiukov, Ye.A., Nekrasova, L.A. (2014), “Competitive strategy of the enterprise: the essence and formation based on the assessment of the level of competitiveness”, Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, vol. 2, pp. 6-13.
4. Hranovska, V.H. (2016), “Competitive strategies for the development of agricultural enterprises in a globalized world”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Ekonomika i menedzhment”. vol. 1, pp. 84-90.
5. Export of factories. How Ukrainian companies “take root” in Europe URL: httrs: //www.еррaвда.cоm.ua/rus/рublіcаtіоns/2019/02/5/644962/ (access date 12.11.2020)
6. Ivanova, Yu.B. (2011), Teoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva [Theoretical foundations of competitive strategy of the enterprise] VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
7. Kotelnykov, D.I., Zadorozhna, S.M. (2014), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu [Competitiveness Management] Vydavnychyi Dim «Slovo», Kiev, Ukraine.
8. Porter, E. (2005), Majkl Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otraslej i konkurentov [Michael Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors]. Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.
9. Smoleniuk, P.S. (2012), “Substantiation of competitive strategy of enterprises” Innovatsiina ekonomika, vol. 29, pp. 86-93.
10. Shemet, Ya.V., Tulchynska, S.O. (2013), Suchasni pidkhody do upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva. “Actual problems of economy and management: coll. Science. etc. young scientists” Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia: zb. nauk. pr. molodykh vchenykh. vol. 7, available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-32.pdf (Accessed 10 November 2020).
11. Tоyоtа Mоtоr. available at: https://global.toyota/en/ (Accessed 20 November 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6026

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

S. Tulchynska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI Department of Economics and Entrepreneurship

ORCID:

0000-0002-1409-3848


М. О. Дергалюк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. Dergalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI Department of Economics and Entrepreneurship

ORCID:

0000-0002-9244-1625


Д. О. Радкевич

ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

D. Radkevich

Mаstеr's dеgrее of the International Science and Technology, University named after academician Yuri Bugai

ORCID:

0000-0002-0023-7310

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Дергалюк М. О., Радкевич Д. О. Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку в умовах макроекономічної нестабільності. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8493 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.3

Tulchynska, S., Dergalyuk, M. and Radkevich, D. (2021), “Strategy to increase the competitiveness of ukrainian producers in the world market in conditions of macroeconomic instability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8493 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.