EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. О. Нестерчук, К. М. Мельник, О. А. Непочатенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.6

УДК: 336.76+336.77:[336.717.061:631.11]

Ю. О. Нестерчук, К. М. Мельник, О. А. Непочатенко

РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Підприємства аграрного сектору економіки відіграють вагому роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Однак, особливості сільськогосподарського виробництва, такі як сезонність, нерівномірний колообіг оборотних активів, призводять до браку фінансових ресурсів, внаслідок чого сільськогосподарські підприємства потребують кредитних вкладень для забезпечення безперервності відтворювального процесу.
Кредитні відносини за ринкових умов господарювання реалізуються на кредитному ринку, стан якого не завжди відповідає економічним запитам, зумовленим потребам і доступністю кредиту для сільськогосподарських підприємств. З огляду на це, виникає потреба у формуванні конкурентного пропорційного кредитного ринку, здатного забезпечити розширене відтворення сільськогосподарських товаровиробників за умов їх доступу до кредитнихресурсів на ринку кредитнихпослуг.
Особлива роль в забезпеченні доступу суб’єктів господарювання аграрної галузі до кредитного ринку відводиться формам прямої і непрямої державної підтримки. За сучасних умов суттєвий вплив кредитного ринку на відтворювальні процеси господарюючих суб’єктів аграрної галузі проявляється в скороченні державної підтримки, нарощуванні податкового тягаря внаслідок заміни фіксованого сільськогосподарського податку на єдиний (четверта) група з одночасним збільшенням бази та ставок оподаткування і відміною спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.
Досвід функціонування кредитного ринку та його ролі у відтворювальному процесі свідчить про необхідність стимулювання подальшого розвитку кредитних відносин в аграрному секторі економіки із застосуванням механізму кредитування під заставу земельної ділянки, створення кредитних кооперацій, стимулювання розвитку форвардних та ф’ючерсних інструментів на аграрному ринку, удосконалення можливості технічного оновлення основних засобів на основі розвитку лізингових відносин.

Ключові слова: кредит; кредитний ринок; кредитні ресурси; відтворення; сезонність виробництва; командна економіка; ринкова економіка.

Література

1. Щурик М. В. Удосконалення засад кредитування сільськогосподарських підприємств. Науково-інформаційний вісник. 2014. №10. С. 161-167.
2. Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цівілізаційні аспекти та національний колорит. Економіка України. 2011. №3. С. 4-13.
3. Державна підтримка АПК-2020: програма зі здешевлення кредитування працюватиме за трьома напрямами. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=409b0030-c4de-490f-8fb9-40ccdea42010&title=DerzhavnaPidtrimkaApk2020 (дата звернення28.12 2020)
4. Чехова І.В. Особливості функціонування ринку банківських кредитних ресурсів в аграрному секторі економіки України. Економіка і регіон. №3(40). 2013. С. 131-137.
5. Зеленський А. В. Фінансове регулювання аграрного сектору економіки України : автореф. дис. … канд. ек. наук : 08.00.08. Київ, 2016. – 20 с.

Y. Nesterchuk, E. Melnyk, A. Nepochatenko

THE ROLE OF THE CREDIT MARKET IN THE REPRODUCTIVE PROCESS OF AGRICULTURAL INDUSTRIES

Summary

Enterprises of the agricultural sector of the economy play an important role in ensuring food security of the country. However, the peculiarities of agricultural production, such as seasonality, uneven circulation of current assets, lead to a lack of financial resources, as a result of which agricultural enterprises need credit investments to ensure the continuity of the reproduction process.
Credit relations under market conditions are realized in the credit market, the state of which does not always meet the economic demands, due to the needs and availability of credit for agricultural enterprises. Given this, there is a need to form a competitive proportional credit market that can provide expanded reproduction of agricultural producers in terms of their access to credit resources in the market of credit services.
A special role in ensuring the access of agricultural entities to the credit market is given to forms of direct and indirect government support. Under modern conditions, a significant impact of the credit market on the reproductive processes of economic entities in the agricultural sector is manifested in the reduction of state support, increasing tax burden due to the replacement of fixed agricultural tax to a single (fourth) group with simultaneous increase in tax base and rates added value.
The experience of the credit market and its role in the reproduction process indicates the need to stimulate further development of credit relations in the agricultural sector of the economy using the mechanism of lending secured by land, the creation of credit cooperatives, stimulating the development of forward and futures instruments in the agricultural market. Renewal of fixed assets based on the development of leasing relations.
In the course of the research, foreign experience in providing credit resources to agricultural enterprises was considered. The current prices of loans and the conditions under which lending to the agricultural sector is currently carried out are considered. The current state of bank lending to farmers is presented. The state regulation of the credit market in order to create the most favorable conditions for lending to agricultural enterprises by banking institutions is substantiated.

Keywords: credit; credit market; credit resources; reproduction; seasonality of production; team economy; market economy.

References

1. Shchuryk, M.V., (2014), “ Improvingthe principles of lending to agricultural enterprises”, Scientific information bulletin, vol.10, pp. 161-167.
2. Tarasevich, V. (2011), “Ideological doctrines: civilizational aspects and national color”, Ukraine economy, vol.3, pp. 4-13.
3. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “State support of APC 2020: the program to reduce the cost of lending will work in three areas”, available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=409b0030-c4de-490f-8fb9-40ccdea42010&title=DerzhavnaPidtrimkaApk2020 (Accessed 28.12 2020)
4. Chekhova, I.V. (2013), “Featuresof the functioning of the market of bank credit resources in the agricultural sector of the economy of Ukraine”, Economy and region, vol.3 (40), pp. 131–137.
5. Zelensky, A.V. (2016), “Financialregulation of the agricultural sector of the economy of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5910

Відомості про авторів

Ю. О. Нестерчук

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Y. Nesterchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-7085-2979


К. М. Мельник

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

E. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4638-4188


О. А. Непочатенко

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5049-983Х

Як цитувати статтю

Нестерчук Ю. О., Мельник К. М., Непочатенко О. А. Роль кредитного ринку у відтворювальному процесі суб’єктів господарювання аграрної галузі. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8494 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.6

Nesterchuk, Y., Melnyk, E. and Nepochatenko, A. (2021), “The role of the credit market in the reproductive process of agricultural industries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8494 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.