EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
Ю. С. Герасименко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.71

УДК: 332.37

Ю. С. Герасименко

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Анотація

В даній статті розглядається проблеми формування механізму державної підтримки екологічно орієнтованого аграрного бізнесу в перехідний період. Визначені основні вимоги ведення екологічного виробництва. Відмічається необхідність підтримки виробників екологічної продукції у перехідний період. Підкреслюється, що відповідно до існуючих вимог сертифікації органічного виробництва, виробники потенційно органічної продукції повинні припинити використання будь-яких хімічних речовин у перехідний період. До хімічних речовин були віднесені мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Припинення їх використання створює ризики втрати урожаю, або його зменшення, крім того потребує додаткових витрат на придбання нових технологій. Метою статті є апробація авторської методики підтримки підприємств при переході їх до органічного виробництва зернових культур. Дана методика також може бути адаптована і під інші культури. Відмічається, що в перехідний період має місце як зниження урожайності культур, так і прибутку через відсутність відповідних сертифікатів. Досліджувана сукупність дорівнювала 503 підприємствам Харківської області. Констатується, що рівень використання хімічних речовин має суттєвий вплив на рівень урожайності. В групі з рівнем витрат хімічних речовин до 2000 грн/га урожайність зернових культур в середньому дорівнювала 31,2 ц/га, а в групі з рівнем витрат більше 7500 грн/га – 59,8 ц/га. В разі не врахування даного фактору у багатьох підприємств не буде суттєвої мотивації відносно відмови від хімічних засобів. Доведено, що рівень держаний дотацій підприємствам при переході їх до органічного сектору повинен враховувати рівень інтенсивності виробництва. Виходячи з цього було встановлено характер та рівень залежності урожайності зернових культур від використання хімічних засобів. З врахуванням величини прибутку на 1 ц зернових культур було визначено і можливий рівень дотацій. Розмір дотацій у відповідності до проведених розрахунків повинен коливатись за даними 2019 року від 221,3 грн/ га до 1124,5 грн/га. Виходячи з рівня інфляції за 2019/2020 маркетинговий рік їх величина повинну збільшити на коефіцієнт 1,09 у 2020 році.

Ключові слова: механізм державної підтримки; екологічно орієнтований бізнес; перехід до екологічно чистого сільського господарства; перхідний період; державна дотація; органічна продукція; маркетинговий рік.

Література

1. Аскеров А. Ч. Экономико-организационные аспекты перехода к экологически чистому сельскому хазяйств. Економіка АПК. 2015. № 4. С. 89-93.
2. Шарий Г. І. Охорона ґрунтів: екологічна рента як стимул органічного землеробства. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 26-33.
3. Кірейцева О. В. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 29-36.
4. Артиш В. І. Система вимог до технологій вирощування органічної продукції. Економіка АПК. 2011. № 4. С. 37-41.
5. Мінькова О. Г. Шляхи та способи переходу від традиційного аграрного виробництва до органічного. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2016. № 1. С. 3-10.

Y. Нerasymenko

FORMATION OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ECOLOGICALLY ORIENTED AGRICULTURAL BUSINESS IN THE TRANSITION PERIOD

Summary

This article considers the problems of formation of the mechanism of state support of ecologically oriented agrarian business in the transition period. The basic requirements of ecological production are determined. There is a need to support producers of organic products in transition. It is emphasized that in accordance with the existing requirements for certification of organic production, producers of potentially organic products must stop using any chemicals during the transition period. Chemicals included mineral fertilizers and plant protection products. Cessation of their use creates risks of crop loss or reduction, in addition, requires additional costs for the acquisition of new technologies. The purpose of the article is to test the author's method of supporting enterprises in their transition to organic production of grain crops. This technique can also be adapted to other cultures. It is noted that in the transition period there is a decrease in crop yields and profits due to lack of relevant certificates. The study population was equal to 503 enterprises of Kharkiv region. It is stated that the level of use of chemicals has a significant impact on the level of yield. In the group with the level of consumption of chemicals up to 2000 UAH / ha, the yield of grain crops averaged 31.2 c / ha, and in the group with the level of consumption more than 7500 UAH / ha - 59.8 c / ha. If this factor is not taken into account, many companies will not have a significant motivation to abandon chemicals. It is proved that the level of state subsidies to enterprises in their transition to the organic sector should take into account the level of production intensity. Based on this, the nature and level of dependence of grain yield on the use of chemicals was established. Taking into account the amount of profit per 1 quintal of grain crops, the possible level of subsidies was determined. The amount of subsidies in accordance with the calculations should range from 2019 to 221.3 UAH / ha to 1124.5 UAH / ha. Based on the inflation rate for the 2019/2020 marketing year, their value should increase by a factor of 1.09 in 2020.

Keywords: state support mechanism; environmentally oriented business; transition to ecologically clean agriculture; monopoly rent; state subsidy; organic products; marketing year.

References

1. Askerov, A. Ch. (2015), ”Economic and organizational aspects of the transition to an environmentally friendly rural economy”. Economics of the agro-industrial complex, no. 4, рр. 89-93.
2. Shariy, G. I. (2019), “Protection of runts: ecological rent as a stimulus for organic farming”. Economics of the agro-industrial complex, no. 10, pp. 26-33.
3. Kireitseva, O. V. (2017), “Ecological aspects of agricultural production”. Economics of agro-industrial complex. no 7, pp. 29-36.
4. Artysh, V. I. (2011), “System of requirements to technologies of cultivation of organic products”. Economics of agro-industrial complex, no 4, pp. 37-41.
5. Minkova, O. G. (2016), “Ways and ways of transition from traditional agricultural production to organic”. Bulletin of Uman National University of Horticulture, 2016, no. 1, pp. 3-10.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8207

Відомості про авторів

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

ORCID:

0000-0002-8888-7472

Як цитувати статтю

Герасименко Ю. С. Формування механізму державної підтримки екологічно орієнтованого аграрного бізнесу в перехідний період. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8496 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.71

Нerasymenko, Y. (2021), “Formation of the mechanism of state support of ecologically oriented agricultural business in the transition period”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8496 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.