EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
С. В. Кадош, В. Є. Редько

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.72

УДК: 140.8:338.482

С. В. Кадош, В. Є. Редько

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті визначено і узагальнено основні теоретичні і практичні аспекти розвитку сільського туризму в Дніпропетровській області. Виокремлено шляхи активізації використання туристичного потенціалу сільського туризму в Дніпропетровській області та механізми підтримки розвитку туризму на сільських територіях. Встановлено, наявність потенційного контингенту «сільських» туристів, що обумовлено високою урбанізацією області. Для активізації використання туристичного потенціалу сільського туризму та підтримки розвитку туризму на сільських територіях запропоновано застосування кластерно-проєктного підходу на засадах державно-приватного партнерства, що дозволить налагодити стійке міжгалузеве співробітництво в громадах, сформувати конкурентоспроможний туристичний продукт, розробити цікаві туристичні маршрути, залучити інвестиції, створити нові робочі місця. Запропоновано створення кластеру «Садиби натхнення», в основу якого мають бути покладені засади культури відпочинку й культури гостинності в сільській місцевості.

Ключові слова: сільський туризм; туризм на сільських територіях; кластерно-проєктний підхід; стратегія туризму; Дніпропетровська область.

Література

1. World Travel & Tourism Council // Sustainable Growth [Електронний ресурс] – 2020. – Режим доступу: https://wttc.org/Initiatives/Sustainable-Growth.
2. Офіційний сайт UNWTO (Всесвітньої туристичної організації - Спеціалізованого агентства ООН) [Електронний ресурс] – 2020. – Режим доступу: https://www.unwto.org/.
3. Офіційний сайт Європейського банку реконструкції і розвитку (ЕБРР) [Електронний ресурс] – 2020. – Режим доступу: https://www.ebrd.com/ru/home.html.
4. Офіційний сайт Національної туристичної організації України [Електронний ресурс] – 2020. – Режим доступу: http://www.ntoukraine.org/.
5. Пітюлич М.М., Михайлюк І.І. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн / М.М. Пітюлич, І.І. Михайлюк // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Серія Економіка. Спецвипуск 33. Частина 3.
6. Самолюк Н.М. Сільський туризм як перспективний напрям самозайнятості сільського населення / Н.М. Самолюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2012. – №2(4). – С.180-186.
7. Інформаційно-аналітичний портал АПК України // Розвиток сільських територій / Сільський туризм [Електронний ресурс] – 2019. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskij-turizm.
8. Карачина Н. Розвиток міжнародного туризму в Україні у контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 (08). – С. 109–113.
9. Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького наці¬онального університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–65.
10. Биркович В.І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України // Стратегічні пріоритети. – 2008 р. – № 1(6). –С.138-143.
11. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 271 с.
12. Зінченко А.І. Маркетинг підприємств зеленого туризму: дис. канд. екон. наук.: 08.00.04 / А. І. Зінченко, Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2012. – 215 с.
13. Горішевський П. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності / Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. - Івано-Франківськ: місто НВ, 2003. – 148 с.
14. Гловацька В.В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації / В.В. Гловацька // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – С. 148–155.
15. Арбузова Ю.В. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. – № 3. – С. 120-128.
16. Ткачук В.І. Європейська парадигма сільського туризму в умовах диверсифікації сільської економіки / В.І. Ткачук // Вісник Житомирського НАЕУ. – 2010. – № 1. – С. 25.
17. Трілленберг Г. Сільський туризм – важливий важіль економічного підйому депресивних територій / Г. Трілленберг // Регіональна економіка. Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 2, с. 159-167.
18. Krupskyi O., Krasnikova N. & Redko V. Rural Tourism as an Element of Sustainable Diversification of Economic Opportunities of the Region In V. M. Yatsenko (ed.), Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry. 2019. pp. 250-260.
19. Сакун А., Гакал Т. Зелений туризм як пріоритет диверсифікації територіального розвитку України / Збірник наукових праць «Економічний аналіз». [Електронний ресурс] – 2019. – Режим доступу: https://cutt.ly/Mh0RC2I.
20. Малахова С.О., Радомський С.С. Сільський зелений туризм – основа розвитку туристичної індустрії Закарпаття / С. Малахова, С. Радомський // Екологія довкілля. Науковий вісник НЛТУ України. [Електронний ресурс] – 2019. – Режим доступу: https://cutt.ly/Ch0RA5G.
21. Mass tourism versus alternative tourism. Youth Travel Foundation. [Електронний ресурс] – 2019. – Режим доступу: https://cutt.ly/5h0ROQK.
22. Rural tourism – an overview / Goverment of Alberta. Agriculture and Rural development. [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступу: https://cutt.ly/jh0RYBU.
23. Національній стандарт України. Послуги туристичні. Засоби розміщення. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cutt.ly/9h0RRWM.
24. Самаріна І. Розвиток сільського зеленого туризму на Дніпропетровщині // Журнал «Агробізнес сьогодні» [Електронний ресурс] – 2020. – Режим доступу: https://cutt.ly/ch0RQJG.
25. Державна служба статистики України. Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року». – Київ, 2020. – 5, 10 с.
26. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації / Проєкт Стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2021-2027 рр. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://cutt.ly/gh0RvRq.
27. Редько В.Є. Державно-приватне партнерство в туризмі / В.Є. Редько, В.А. Сливенко // Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва: кол.монограф., за загал. ред. проф. Гринько Т.В. – Дніпро: Біла КО., 2020. – С. 203-212.

S. Kadosh, V. Redko

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN DNIPROPETROVSK REGION

Summary

The article identifies and summarizes the main theoretical and practical aspects of rural tourism development in Dnipropetrovsk region. It was found that disappointing forecasts and scenarios for the development of international tourism in 2020 allowed to draw more attention to the domestic potential of tourism in Ukraine. Identifying ways to intensify the use of tourism potential of rural tourism in the Dnipropetrovsk region and the formation of an organizational mechanism to support the development of tourism in rural areas. It is predicted that more and more new consumer segments of our citizens and international tourists will reorient themselves in their tourist needs and choose for active recreation picturesque and rich in local agricultural resources rural areas, rather than expensive foreign facilities on the advertised international routes. It is established that in the Dnipropetrovsk region there is a high concentration of urban population and the presence of a potential contingent of "rural" tourists, but in the draft Development Strategy of Dnipropetrovsk region until 2027 tourism is not the main area of activity for the region. To enhance the use of tourism potential of rural tourism and support the development of tourism in rural areas, it is proposed to create tourism clusters, which will establish sustainable intersectoral cooperation in communities aimed at developing rural tourism by revealing the authenticity and promotion of cultural and natural heritage. remote villages, increase their income, improve transport infrastructure and roads, enhance civic cohesion. Creating a tourism cluster «Homesteads of inspiration» requires an active marketing policy, including branding the territory on the basis of marketing and management of tourist destinations, which will increase community awareness through: development of the cluster site and its promotion on the Internet, registration of the cluster on social networks publication of articles in the regional press, holding interregional events to promote tourist places in the territory, creating a logo and its promotion in the tourist market of Dnipropetrovsk region and Ukraine.

Keywords: ural tourism; tourism in rural areas; cluster-project approach; tourism strategy; Dnipropetrovsk region.

References

1. World Travel & Tourism Council. Sustainable Growth (2020) available at: https://wttc.org/Initiatives/Sustainable-Growth (Accessed 15 December 2020).
2. The official site of UNWTO (World Tourism Organization - UN Specialized Agency) (2020), available at: https://www.unwto.org/ (Accessed 22 November 2020).
3. The official site of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2020), available at: https://www.ebrd.com/ru/home.html (Accessed 15 October 2020).
4. The official site of National Tourist Organization of Ukraine (2020), available at: http://www.ntoukraine.org/ (Accessed 15 October 2020).
5. Pitulich, M and Mihajluk, I. (2011), Features of rural tourism in Ukraine and the experience of European countries, Scientific Bulletin of Uzhhorod University. – Economics series. Special issue 33. Part 3.
6. Samolyuk, N.M. (2012), “Rural tourism as a promising area of self-employment of the rural population”, Social and labor relations: theory and practice, vol. 2(4), pp. 180-186.
7. Jegdić Vaso, Škrbić Iva, Milošević Srđan / Modeli razvoja preduzetništva u destinacijama ruralnog turizma u Vojvodini // Ekonomika poljoprivrede. – 2017. - vol. 64, br. 1, str. 221-237.
8. Information and analytical portal of the agro-industrial complex of Ukraine (2019), “Rural development / Rural tourism” available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskij-turizm (Accessed 16 October 2020).
9. Karachina, N. and Savits'ka, O. (2014), “Development of international tourism in Ukraine in the context of world integration”, Molodyj vchenyj, vol. 5 (08), pp. 109-113.
10. Zajtseva, V. and Korniienko, O. (2012), “International tourism and globalization in the modern world”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 2 (8), pp. 55-56.
11. Byrkovych, V. (2008), “Rural green tourism is a priority for the development of the tourism industry of Ukraine”, Stratehichni priorytety, vol. 1 (6), pp. 138-143.
12. Rutyns'kyj, M.J. and Zin'ko Yu.V. (2006), Sil's'kyj turyzm [Rural tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Zinchenko, A.I. (2012), “Marketing of green tourism enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
14. Horishevs'kyj, P. Vasyl'iev, V. and Zin'ko, Yu. (2003), Sil's'kyj zelenyj turyzm: orhanizatsiia nadannia posluh hostynnosti [Rural green tourism: organization of hospitality services], misto NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
15. Hlovats'ka, V. (2006), “Rural green tourism: essence, functions, bases of the organization”, Ekonomika APK, vol. 10, pp. 148-155.
16. Arbuzova, Yu.V. and Yakovenko, V.D. (2013), “Perspective directions of green tourism development in Ukraine”, Informatsijni tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi, vol. 3, pp. 120-128.
17. Tkachuk, V.I. (2010), “European paradigm of rural tourism in the conditions of diversification of rural economy”, Visnyk Zhytomyrs'koho NAEU, vol. 1, p. 25.
18. Krupskyi O., Krasnikova N. & Redko V. Rural Tourism as an Element of Sustainable Diversification of Economic Opportunities of the Region In V. M. Yatsenko (ed.), Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry. 2019. pp. 250-260.
19. Sakun, A. and Hakal, T. “Green tourism as a priority of diversification of territorial development of Ukraine”, Collection of scientific works "Economic analysis" (2019) available at: https://cutt.ly/Mh0RC2I. (Accessed 15 December 2020).
20. Malahova, S and Radomskiy, S. Rural green tourism is the basis for the development of the tourist industry of Transcarpathia. Ecology of the environment. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. (2019) available at: https://cutt.ly/Ch0RA5G. (Accessed 15 December 2020).
21. “Mass tourism versus alternative tourism”. Youth Travel Foundation. (2019) available at: https://cutt.ly/5h0ROQK. (Accessed 15 December 2020).
22. “Rural tourism – an overview”. Goverment of Alberta. Agriculture and Rural development. (2010) available at: https://cutt.ly/jh0RYBU. (Accessed 15 December 2020).
23. National standard of Ukraine. Tourist services. Accommodation facilities (2006), available at: https://cutt.ly/9h0RRWM. (Accessed 15 December 2020).
24. Samarina, I (2020), Development of rural green tourism in Dnipropetrovsk region. Agribusiness Today Magazine, available at: https://cutt.ly/ch0RQJG. (Accessed 15 December 2020).
25. State Statistics Service of Ukraine (2020), Statistical Publication “Number of existing population of Ukraine as of January 1, 2020”, pp. 5, 10.
26. The official site of Dnipropetrovsk Regional State Administration, Draft Development Strategy of Dnipropetrovsk region for 2021-2027 (2020), available at: https://cutt.ly/gh0RvRq. (Accessed 30 November 2020).
27. Redko, V. & Slivenko, V. (2020), «Public-private partnership in tourism», Theory and practice of business management, collective monograph, in general. ed. prof. Grinko, T. Dnipro: Bila, K.O., pр. 203-212.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5933

Відомості про авторів

С. В. Кадош

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

S. Kadosh

Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-2723-7422


В. Є. Редько

к. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

V. Redko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Travel Business and Hospitality, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0003-3569-907X

Як цитувати статтю

Кадош С. В., Редько В. Є. Теоретичні і практичні аспекти розвитку сільського туризму в дніпропетровській області. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8497 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.72

Kadosh, S. and Redko, V. (2021), “Theoretical and practical aspects of rural tourism development in dnipropetrovsk region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8497 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.