EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
О. А. Сметанюк, А. В. Вітюк, Д. Д. Мукоід

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.73

УДК: 331.108.2

О. А. Сметанюк, А. В. Вітюк, Д. Д. Мукоід

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація

В роботі узагальнено зміст поняття «HR-бренд» та значення HR-брендингу в забезпечені загальної ефективності та динамічного розвитку сучасних організацій. Головним завданням HR-брендингу виділено свідоме системне формування іміджу роботодавця через використання унікальних HR-технологій, що забезпечить безперервний приріст вартості людських ресурсів, підвищення конкурентоспроможності компанії як роботодавця, високий рівень лояльності співробітників на різних стадіях роботи з ними (залучення, формування і розвиток, використання та вивільнення). Обґрунтовано необхідність простійного розвитку та оновлення як системи управління персоналом, так і методів та інструментів, що використовуються. Звернено увагу на доцільності обрання внутрішньо орієнтованих заходів формування бренда роботодавця та необхідності використання сучасних персонал-технологій для підвищення ефективності формування, розвитку та реалізації трудового потенціалу підприємства. Визначено роль сучасних персонал-технологій у системі управління персоналом, з'ясовано їх особливості та відмінності від кадрових технологій. На основі аналізу існуючих підходів систематизовано персонал-технології залежно від управлінських завдань, які вони вирішують при побудові HR-бренду.

Ключові слова: HR-бренд; HR-брендинг; персонал-технології; кадрові технології; людські ресурси; управління персоналом.

Література

1. Ambler, T. The employer bran / T. Ambler, S. Barrow // The Journal of Brand Management, Dec 1996, Volume: 4 Issue: 3 – p.185 – 206
2. Гетьман О. О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств / О. О. Гетьман, А. І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 2. – С. 5-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_2_3 (дата звернення 4.12.2020).
3. Татаревська М.С. HR–брендинг у системі управління персоналом сучасної організації/ М.С. Татаревська, О.В. Сорока, О.О. Лосікова// Економіка і регіон. – 2014. – № 2. - С. 57-62. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_11 (дата звернення 4.12.2020).
4. Гонтарева І.В. Методичний підхід до аналізу бренда роботодавця на прикладі ІТ-компаній / І.В. Гонтарева, К.А. Тимошенко // Соціальна економіка. – 2019. – № 58. – С. 59-69
5. Мансуров Р. Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала : монография / Р. Е. Мансуров. — СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 142 с.
6. Мокіна С.М. Еволюція формування концепції бренду роботодавця / С.М. Мокіна // Економіка харчової промисловості . – 2014. – № 4 (24). – С . 57-62.
7. Пасєка А.С. HR-брендинг у системі управління персоналом/ А.С. Пасєка, В.А. Красномовець // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 4(16). – С. 132–137.
8. Иванкина Л.И. Управление персоналом : учебн. пособ. / Л.И. Иванкина. – Томск : Изд-во Томского политех. ун-та, 2009. – 190 с.
9. Третьяк О. П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві / О. П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 389-397.
10. Абрамов Н. М. Антикризисное управление: учеб.-метод. пособ. [Електронний ресурс] / Н. М. Абрамов, А. А. Бежовец. — Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2006. — 48 с. — Режим доступу : http://bookre.org/reader?file=807703.
11. Новікова М. М. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія /М. М. Новікова, Л. О. Мажник; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 215 с.
12. Дашко І. М. Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання / І. М. Дашко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 9. – С. 37-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_9_10

O. Smetaniuk, A. Vitiuk, D. Mukoid

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MODERN PERSONNEL TECHNOLOGIES IN BUILDING THE HR-BRAND OF DOMESTIC ORGANIZATIONS

Summary

Based on the analysis of existing approaches, the content of the concept of Employer Brand and the importance of Employer Branding in ensuring of the overall efficiency and dynamic development of modern enterprises has been concluded. It has been proven that the concept of brand helps a company maintain its identity in three market positions: as a good employer for existing employees, as an attractive employer for potential employees, and as a supplier or partner for customers. Based on this, the main task of the employer branding has been defined as a conscious systematic formation of employer brand with the help of unique HR-technologies, which are proven to provide a continuous increase in human resource costs, company competitiveness as an employer, and a high level of employee loyalty at different stages (attraction, onboarding and development, retention and separation).
It has been proven that effective employer branding of an enterprise helps attract more highly qualified professionals, significantly reduce the cost and time of recruitment, speed up adaptation and training period for employees, reduce employee turnover, increase company value and strengthen its competitive advantage. Furthermore, a well-built employer brand includes the orientation towards informing public about the approach to employee management implemented in a particular enterprise, including such HR-technologies and processes as development and training of employees, motivation and incentives, information flow management, retention of employees and their potential, employment separation, personnel information, etc.
The necessity of constant development and updating of both the personnel management system and the methods and tools used has been explained. Extra attention has been paid to the level of expediency of certain internally oriented measures of employer brand building and the need to use modern personnel technologies to increase the efficiency of formation, development and labor potential of an enterprise.
The role of modern personnel technologies in the personnel management system has been determined, their features and differences from HR-technologies have been defined. Based on the analysis of existing approaches, personnel technologies have been systematized depending on the management tasks they solve in the process of building an employer brand. Prospects for further research on the systematic formation of employer brand of domestic enterprises have been determined towards the development of innovative personnel technologies.

Keywords: employer brand; employer branding; personnel technologies; HR-technologies; human resources; personnel management.

References

1. Ambler, T. and Barrow, S (1996) “The employer bran”, The Journal of Brand Management, Vol. 4, no. 3, pp. 185 – 206
2. Het'man, O. O. and Tsybul'ko, A. I. (2014), “Development of modern marketing personnel-technologies in the activity of domestic enterprises”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 2, pp. 5-15. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_etso_2014_2_3 (Accessed 4 Dec 2020).
3. Tatarevs'ka, M.S., Soroka, O.V. and Losikova, O.O. (2014), “HR-branding in the personnel management system of a modern organization”, Ekonomika i rehion. , [Online], vol . 2, pp. 57-62, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etsonrig_2014_2_11 (Accessed 4 Dec 2020).
4. Hontareva, I.V. and Tymoshenko, K.A. (2019), “ Methodical approach to the analysis of the employer's brand on the example of IT companies”, Sotsial'na ekonomika. – vol. 58, pp. 59-69
5. Mansurov, R.E. (2011), HR-brending. Kak povisit effectivnost personala [HR-branding. How to rise personnel effectiveness], BHV-Peterburg, St. Petersburg, Russia.
6. Mokina, S.M. (2014), “ The evolution of the formation of the concept of the employer brand”, Ekonomika kharchovoi promyslovosti , vol. 4 (24), pp. 57-62.
7. Pasieka, A.S. and Krasnomovets', V.A. (2012), “HR-branding in the personnel management system”, Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 4 (16), pp. 132-137.
8. Ivankina, L.I.(2009), Upravlenie personalom. [Personnel management], Izd-vo Tomskogo politeh. un-ta, Tomsk, Russia.
9. Tret'iak, O. P. (2014) “Modern personnel technologies in the personnel management system at the enterprise”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. vol. 24.4, pp. 389-397.
10. Abramov, N.M. and Bezhovets, A.A. (2006), Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management]: Izd-vo Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta, Barnaul, Russia, available at: http://bookre.org/reader?file=807703 (Accessed 4 Dec 2020).
11. Novikova, M. M. and Mazhnyk, L. O. (2012). Tekhnolohiia upravlinnia personalom: teoretychni ta metodychni aspekty [Personnel Management Technology: Theoretical and Methodological Aspects], KhNAMH , Kharkiv, Ukraine
12. Dashko, I. M. (2016) “ Development of innovative technologies of personnel management at the enterprises in modern economic conditions”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. vol. 9, pp. 37-41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevtsg_2016_9_10 (Accessed 4 Dec 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5974

Відомості про авторів

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0001-5207-6451


А. В. Вітюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

A. Vitiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical Universit

ORCID:

0000-0001-5211-4948


Д. Д. Мукоід

Магістр спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Вінницький національний технічний університет

D. Mukoid

Master's student of Management of Foreign Economic Activity, Vinnytsia National Technical University

ORCID:

0000-0002-2928-6490

Як цитувати статтю

Сметанюк О. А., Вітюк А. В., Мукоід Д. Д. Місце і значення сучасних персонал-технологій при побудові hr-бренду вітчизняних організацій. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8498 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.73

Smetaniuk, O., Vitiuk, A. and Mukoid, D. (2021), “The place and importance of modern personnel technologies in building the hr-brand of domestic organizations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8498 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.