EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Л. Д. Павленко, О. В. Крухмаль, А. І. Заріцька

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.75

УДК: 336.7

Л. Д. Павленко, О. В. Крухмаль, А. І. Заріцька

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Анотація

В статті досліджено теоретичні аспекти ліквідності, що дозволило визначати її як один основних елементів впливу на результативність та фінансовий ста банку. Розглянуті підходи до трактування категорії ліквідність банку, дали змогу довести взаємодію з категоріями: «ліквідність банківської системи», «ліквідність балансу», «ліквідність активів та пасивів». Це характеризує ліквідність банку, як багаторівневу систему категорій, що вона об’єднує. Доведено необхідність постійної реорганізації системи управління ризиками ліквідності в банках в умовах переходу від дискретного до неперервно-апроксимованого моніторингу. Проведений у статті аналіз сучасного інструментарію управління ліквідності, з урахуванням трансформації міжнародних-правових норм у національне законодавство, є демонстрацією необхідності з баку вітчизняних банків удосконалювати моделі управління ліквідністю на основі прогнозування надходжень і відтоку коштів клієнтів на різних часових інтервалах для забезпечення фінансової стійкості, що є достатньо актуальним під час швидкоплинними змін в економічній та політичній сфері які відбуваються сьогодні в країні. Відповідно до рекомендацій Національного банку України, відділено індикатори раннього виявлення кризи ліквідності, які вітчизняними банкам рекомендовано застосовувати у своїх процедурах при загально ринковій кризі та специфічний. В статті структуровано інструменти моніторингу для оцінки ризику ліквідності банку відповідно до вимог чинного законодавства. Ґрунтуючись на методику, що дозволяє при врахуванні визначених обмежень встановити максимум або мінімум для певної цільової функції, на прикладі АТ КБ«Приватбанк, що є банком-лідером на ринку. На основі проведених розрахунків визначено основні складові управління ліквідністю які дозволять максимально ефективно забезпечити процес виконання власних зобов’язань та забезпечити розвиток установи.

Ключові слова: банк; ліквідність банку; ліквідність банківської системи; ризик ліквідності банку; управління ліквідністю банку; нормативи ліквідності банку.

Література

1. Duttweiler R., Managing liquidity in banks. A top down approach, A John Wiley & Sons Ltd. 2009. 286 р.
2. Еркес О., Гордієнко Т., Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Гроші, фінанси і кредит. 2019. № 20. С. 635 – 642.
3. Косарєва І.П., Крамська Д.О. Ліквідність банку: сутність та вплив основних факторів на діяльність банків.   Причорноморські економічні студії. 2018. № 29. С. 99-103
4. Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 686-691
5. Чібісова В. Ю. Удосконалення інструментів регулювання ліквідності банків України. Вісник Університету банківської справи. 2017. № 1 (28) С.51-59.
6. Національний банк України (2018). Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, Постанова від 11.06.2018 НБУ № 64 Доступно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 станом на 01.11.2020.
7. Новосьолова О.С. Ліквідність банку та банківської системи України як індикатор ефективності банківської діяльності. Гроші, фінанси і кредит. 2020. Том 31 (70). № 3. С. 76-82.
8. Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи : Постанова Правління НБУ № 615 від 17.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15
9. Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків: Постанова Правління НБУ № 411 від 14.12.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0411500-16.
10. Національний банк України (2001). Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Постанова від 28.08.2001 № 368 Доступно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 станом на 30.10.2019.
11. Миненко Л. М. Трансформація підходів до оцінки ризику банківської ліквідності. Ефективна економіка. 2020. Випуск № 1. [Електронний ресурс]. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/56.pdf.
12. Національний банк України (2001). Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Постанова від 28.08.2001 № 368 Доступно з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 станом на 25.10.2020.
13. Кришталь Т.E. Методика аналізу ліквідності комерційного банку: автореф. Дис. …канд.екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Київ, 2003. 17 с.
14. Математичні методи дослідження операцій : підручник. Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с.
15. Оборотно-сальдовий баланс банків – Дані наглядової статистики: офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#4.

L. Pavlenko, O. Krukhmal, A. Zaritska

LIQUIDITY MANAGEMENT INSTRUMENTS OF THE BANK IN THE CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL LAW INTO NATIONAL LAW

Summary

The article examined the theoretical aspects of the liquidity of the bank, which made it possible to define them as one of the main elements of influence on its performance and financial condition. Theoretical approaches to the interpretation of liquidity category of the bank have been considered, allowing to prove interaction with categories «liquidity of the banking system», «liquidity of the balance», «liquidity of assets and liabilities». This characterizes the bank’s liquidity as a tiered system of categories. The shift from discrete to continuous approximation monitoring has been identified as necessitating a continuous overhaul of risk management at banks in the modern environment. The analysis under this heading demonstrates the need for domestic banks to develop and implement liquidity management models based on forecasting of income and outflows of clients at different time intervals to ensure its financial sustainability, sufficiently relevant at times of fleeting changes in the economic and political sphere. In accordance with the recommendations of the National Bank of Ukraine, indicators of early detection of liquidity crisis have been separated and domestic banks are encouraged to apply in their procedures in general market crisis or specific crisis. Structuring indicators for early detection of liquidity crises as part of a bank’s crisis financing plan, it will allow for real-time interaction between units and the realism of its funding assumptions. The article lays down the instruments of the National Bank of Ukraine for the regulation of liquidity of banks and the banking system as a whole. Based on a methodology that allows for a maximum or minimum for a certain function to be considered, on the example of JSC СВ «PrivatBank» the main components of liquidity management have been defined, which will allow to ensure the most efficient execution of the process of fulfillment of the own obligations and ensure development of the institution. The dependencies obtained can be used as a basis for forecasting, allowing the bank to identify the intervals within which the liquidity position may fluctuate for a number of external or internal reasons. This will allow the bank to choose an effective management tool and minimize its risks in the future.

Keywords: ank; bank liquidity; liquidity of the banking system; liquidity risk; bank liquidity management; bank liquidity standards.

References

1. Duttweiler, R. (2009). Managing liquidity in banks. A top down approach, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken, USA.
2. Erkes, O. and Hordiienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision by activity of banks of Ukraine”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 20, pp. 635–642.
3. Kosarieva, I.P. and Krams'ka, D.O. (2018), “Bank liquidity: the nature and impact of key factors on the activities of banks”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol . 29 (1), pp. 99-103.
4. Karcheva, H.T. Zaporozhets', S.V. and Chibisova V.Yu. (2015), “Current approaches to liquidity risk management”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 686-691.
5. Chibisova, V. Yu. (2017), “Improvement of liquidity regulation tools of Ukrainian banks”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy, vol. 1 (28), pp.51-59.
6. National Bank of Ukraine (2018), Resolution “On approval of Regulation on organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#n1364 (Accessed 01 November 2020).
7. Novoselova, O. S. (2020), “Liquidity of the bank and the banking system of Ukraine as an indicator of banking efficiency”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 31(70), no. 3, pp. 76-82.
8. National Bank of Ukraine (2015), Resolution “Regulations on the use by the National Bank of Ukraine of standard instruments for regulating the banking system liquidity”, available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15 (Accessed 01 November 2020).
9. National Bank of Ukraine (2016), Resolution “Regulations on emergency support by the National Bank of Ukraine of liquidity of banks”, available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0411500-16 (Accessed 20 November 2020).
10. The National Bank of Ukraine (2018), Resolution “On approval of Regulation on organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18/stru (Accessed 30 November 2020).
11. Mynenko, L. M. (2020), “Transformation of approaches to bank liquidity risk assessment”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7573 (Accessed 10 November 2020).
12. The National Bank of Ukraine (2001), Resolution “On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine”, available at: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 15 November 2020).
13. Kristal, T. E. (2003), “Methodology for analyzing the bank’s commercial bank”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine, available at: https://oblik.press/metodyka-analizu-likvidnosti-komertsijnogo-banku (Accessed 10 November 2020).
14. Lavrov, Ye. A. Perkhun, L. P. and Shendryk, V. V (2017), Matematychni metody doslidzhennia operatsij [Mathematical methods of operations research], Sums'kyj derzhavnyj universytet, Sumy, Ukraine.
15. National Bank of Ukraine (2020), “Balance sheet turnover of banks - Data from supervisory statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#4. (Accessed 23 November 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5888

Відомості про авторів

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумський державний університет (м. Суми)

L. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor,Senior lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0002-4724-7567


О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

O. Krukhmal

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», (Sumy)

ORCID:

0000-0001-9118-1713


А. І. Заріцька

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет (м. Суми)

A. Zaritska

Student, Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

ORCID:

0000-0001-5263-3326

Як цитувати статтю

Павленко Л. Д., Крухмаль О. В., Заріцька А. І. Інструменти управління ліквідності банку в умовах трансформації міжнародних правових норм у національне законодавство. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8500 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.75

Pavlenko, L., Krukhmal, O. and Zaritska, A. (2021), “Liquidity management instruments of the bank in the context of the transformation of international law into national law”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8500 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.