EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
С. А. Бурлан, Ю. В. Валентова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.76

УДК: 657

С. А. Бурлан, Ю. В. Валентова

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено окресленню особливостей обліку кредиторської заборгованості та визначенню актуальних напрямів удосконалення його організації на підприємстві. В статті наголошено на необхідність раціонального та обґрунтованого обліку кредиторською заборгованістю, оскільки це має прямий вплив на ефективне функціонування підприємства, його фінансові результати та імідж серед підприємств-партнерів. Розглянуто особливості відображення кредиторської заборгованості у системі бухгалтерського обліку.
Виокремлено проблеми облікового забезпечення управління кредиторською заборгованістю, що пов’язано із неврахуванням усіх підходів до її оптимізації, зокрема, недостатня інформативність обліку; продовження платіжних циклів, прострочення кредиторської заборгованості та відсутність системи попередження; некоректна інформацію про постачальника; невиконання контрольних заходів та недотримання облікової політики на підприємстві. Наведено концептуальні напрями удосконалення обліку кредиторської заборгованості та наголошено на необхідності посилення практичної складової запропонованих рекомендацій, що може бути реалізоване через проведення аналізу на прикладі конкретних вітчизняних підприємств.

Ключові слова: підприємство; бухгалтерський облік; управлінський облік; кредиторська заборгованість; рахунки; субрахунки; аналітичні рахунки.

Література

1. Коновалова К. Т., Макарова А. С. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 181-184. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
2. Костюнік О. В., Махницька О. В. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Агросвіт. 2015. № 8. С. 62-63. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
3. Чорненька О. Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах. Наукові записки «Економічні науки». 2016. № 2 (53). С. 259-269. URL: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/32.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
4. Коваль О. А., Супрун В. Ю. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи. Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія. Запоріжжя, 2018. С134-143. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/5702/1/Koval_Improving.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
5. Желніна Г. О., Рибалко О. М. Удосконалення обліку кредиторської заборгованості та методи управління нею. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджтенту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ) / Уклад. Антоненко В. М. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.91-93. URL: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Т-2.-Секція-2.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення: 18.12.2020).
7. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-zvitnosti (дата звернення: 18.12.2020).
8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.1999 №291, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (дата звернення: 18.12.2020).
9. Гільорме Т. В., Шачаніна Ю. К. Удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості підприємств в умовах невизначеності. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 18-24. URL: https://www.researchgate.net/publication/342850495_UDOSKONALENNA_ORGANIZACII_OBLIKU_KREDITORSKOI_ZABORGOVANOSTI_PIDPRIEMSTV_V_UMOVAH_NEVIZNACENOSTI (дата звернення: 18.12.2020).
10. Accounts payable audit. Automated, 360° audit protection for compliance made easy. URL: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (дата звернення: 18.12.2020).
11. In The Spotlight: Your Accounts Payable Process. URL: https://info.knowledgeleader.com/in-the-spotlight-your-accounts-payable-process (дата звернення: 18.12.2020).
12. Strategies for optimizing your accounts payable. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/ca-en-FA-strategies-for-optimizing-your-accounts-payable.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
13. Accounts payable automation solutions. URL: https://www.avidxchange.com/solutions (дата звернення: 18.12.2020).

S. Burlan, Yu. Valentova

ACCOUNTING ASPECTS OF ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to outlining the features of accounting for accounts payable and identifying current areas of improvement of its organization in the enterprise. The article emphasizes the need for rational and reasonable accounting of accounts payable, as it has a direct impact on the effective functioning of the enterprise, its financial results and image among partner companies. Peculiarities of accounts payable reflection in the accounting system are considered.
Problems of accounting support of accounts payable management are singled out, which is connected with disregard of all approaches to its optimization, in particular, insufficient informativeness of accounting; continuation of payment cycles, overdue accounts payable and lack of a warning system; incorrect information about the supplier; non-compliance with control measures and non-compliance with the accounting policy at the enterprise.
The conceptual directions of optimization of accounting and management of accounts payable of the enterprise are outlined, in particular integration of purchasing, accounts payable and receiving systems for increase of efficiency and prevention of errors; analysis of the root causes of problems with accounts payable to identify areas for improvement; use of system functionality for automatic comparison of the supplier's invoice with supporting documents, etc. The directions of improvement of the analytical accounting of accounts payable are resulted. In particular, it is proposed to introduce analytical accounts to sub-account 631, which will allow the company's management to have an idea of suppliers, contracts, payment deadlines, as well as more closely analyze the existing debt and plan its repayment. It is also proposed to use a special analytical table, which will highlight the debts in terms of each supplier under the contracts, the terms of repayment of debts on schedule and in fact.
It is noted that an important aspect of effective management of accounts payable is the implementation of constant internal control over the status of settlements with suppliers and contractors; outlines the most common mistakes that occur in the internal control of accounts payable. The need to strengthen the practical component of the proposed recommendations, which can be implemented by conducting an analysis on the example of specific domestic enterprises, is noted.

Keywords: enterprise; accounting; management accounting; accounts payable; accounts; subaccounts; analytical accounts.

References

1. Konovalova, K.T. and Makarova, A.S. (2018), “Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it”, Black Sea Economic Studies, [Online], vol. 34, pp. 181-184, available at: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/40.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
2. Kostiunik, O.V. and Makhnytska, O.V. (2015), “Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it”. Agrosvit. [Online], vol 8, pp. 62–63, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/8_2015/14.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
3. Chornenka, O.B. (2016), “Directions for improving the accounting of receivables and payables at enterprises”. Scientific notes "Economic Sciences". [Online], vol 2 (53), pp. 259-269, available at: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/32.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
4. Koval, O.A. and Suprun, V.Y. (2018), “Improving the management of receivables and payables of enterprises in a crisis”. Problems and current trends in the impact of tax reform on changes in financial and credit relations: a monograph. Zaporizhzhia, [Online], pp. 134-143, available at: http://eir.zntu.edu.ua/ bitstream/123456789/5702/1/Koval_Improving.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
5. Zhelnina, G.O. and Rybalko, O.M. (2019), “Improving the accounting of accounts payable and methods of managing it”. Zbirka materialiv Vseukrayinskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu fakultetu ekonomiky ta menedzhmentu DonNTU [Collection of materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 50th anniversary of the Faculty of Economics and Management of DonNTU], Aktualni sotsialno-ekonomichni problemy derzhavy i rehioniv [Current socio-economic problems of the state and regions], Sektsiia 2: Problemy rozvytku finansiv ta finansovoi nauky [Section 2: Problems of development of finance and financial science], DonNTU, Pokrovsk, Ukraine, [Online], pp.91-93, available at: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Т-2.-Секция-2.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
6. The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Regulation (standard) of accounting 11 "Obligations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (Accessed 18 Dec 2020).
7. International Financial Reporting Standards, available at: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-zvitnosti (Accessed 18 Dec 2020).
8. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the chart of accounts and Instructions for its application"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (Accessed 18 Dec 2020).
9. Hilorme, T.V. and Shachanina, Yu.K. (2018), “Improving the organization of accounting for accounts payable of enterprises in conditions of uncertainty”. Economics and finance, vol 1, [Online], pp. 18–24, available at: https://www.researchgate.net/publication/342850495_UDOSKONALENNA_ORGANIZACII_OBLIKU_KREDITORSKOI_ZABORGOVANOSTI_PIDPRIEMSTV_V_UMOVAH_NEVIZNACENOSTI (Accessed 18 Dec 2020).
10. Accounts payable audit. Automated, 360° audit protection for compliance made easy, [Online], available at: https://www.intellichief.com/accounts-payable-audit (Accessed 18 Dec 2020).
11. In The Spotlight: Your Accounts Payable Process, [Online], available at: https://info.knowledgeleader.com/in-the-spotlight-your-accounts-payable-process (Accessed 18 Dec 2020).
12. Strategies for optimizing your accounts payable, [Online], available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/ca-en-FA-strategies-for-optimizing-your-accounts-payable.pdf (Accessed 18 Dec 2020).
13. Accounts payable automation solutions, [Online], available at: https://www.avidxchange.com/solutions (Accessed 18 Dec 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8291

Відомості про авторів

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

S. Burlan

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-002-1838-6891


Ю. В. Валентова

магістрант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Yu. Valentova

Master's student, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0001-9575-1058

Як цитувати статтю

Бурлан С. А., Валентова Ю. В. Облікові аспекти управління кредиторською заборгованістю підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8501 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.76

Burlan, S. and Valentova, Yu. (2021), “Accounting aspects of accounts payable management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8501 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.