EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАР’ЄРНИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.77

УДК: 005.966

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

КАР’ЄРНИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Розглянуто сутність понять “самоменеджмент”, “кар’єрний самоменеджмент” та “кар’єрний процес”. Уточнено визначення поняття “кар’єрний самоменеджмент”, що на відміну від існуючих, ґрунтується на поєднанні функціонального, процесного та цільового підходів до управління кар’єрними процесами і дозволяє досягти його універсальності та розширення сфери застосування. Обґрунтовано роль кар’єрного самоменеджменту в управлінні різними видами кар’єрних процесів на підприємстві. Проаналізовано основні положення та можливість застосування в управлінні кар’єрними процесами концепцій самоменеджменту. Розроблено концептуальну модель системи кар’єрного самоменеджменту, що включає мету, завдання, принципи, функції та інструменти самоменеджменту, що застосовуються в управлінні кар’єрними процесами на підприємстві. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи кар’єрного самоменеджменту за рахунок виділення ресурсного забезпечення, цільової та функціональних підсистем. Серед функціональних підсистем кар’єрного самоменеджменту виділено підсистеми: самооцінки; самопланування, самоадаптації; самомотивації, саморозвитку, кар’єрних комунікацій; протидії кар’єрним кризам; самопрезентації та самопросування; самоконтролю кар’єрних процесів. У складі ресурсного забезпечення виділено: фінансове, програмне, інформаційне та методичне забезпечення. Запропоновано систематизований за функціональною ознакою перелік методів та інструментів кар’єрного самоменеджменту та проаналізовано можливість їх застосування у вітчизняній практиці. Уточнено класифікацію кар’єрних процесів за рахунок їх систематизації за такими ознаками, як: характер протікання, ступінь безперервності; траєкторія просування; часова ознака; швидкість протікання. Обґрунтовано переваги використання кар’єрного самоменеджменту як для працівників, так і для роботодавців. Серед переваг основними є такі: підвищення кар’єрної гнучкості; розвиток кар’єрної причетності; зростання кар’єрної мотивації; розвиток кар’єрної інтуїції; підвищення лояльності працівників до підприємства; набуття професійних та управлінських компетентностей; розвиток сильних сторін та нейтралізація слабких сторін особистості; прискорення кар’єрного процесу. Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямі полягає в розробці механізму кар’єрного самоменеджменту.

Ключові слова: ділова кар’єра; кар’єра; кар’єрні процеси; кар’єрний самоменеджмент; персонал; самоменеджмент; управління діловою кар’єрою.

Література

1. Андреев В. И. Саморазвитие менеджера. Москва: Дело, 2014. 275с.
2. Андрющенко К. А. Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення та розвитку. Ефективна економіка. 2010. № 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com. ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=258.
3. Бабчинська О. I., Шевченко І.О., Гайдай І.С. Перспективи розвитку самоменеджменту в Україні. [Електронний ресурс]. Режим URL: www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Economics/ 5_120673.doc. htm.
4. Бабчинська О.І. Самоменеджмент як засіб покращення ефективної управлінської праці туристичного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Випуск 9. Частина 3. С. 64-68.
5. Волотовська Т. П. Самоменеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу як основа його самоосвітньої діяльності. Теорія та методика управління освітою. 2015. № 2 (16). [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/ Users/www/Downloads/ttmuo_2015_2_20%20(1).pdf.
6. Колпаков В. М. Самоменеджмент. Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал“, 2008. 528 с.
7. Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту. Київ : МАУП, 2010. 225 с.
8. Мазур В.С. Нові підходи і форми менеджменту, як особливого типу управління. Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення. 2009. № 1. С. 178-183.
9. Могилёвкин Е. А. Технология управления карьерой. Энциклопедия Карьеры. 2013. №8. С. 340.
10. Нетепчук В. В. Самоменеджмент : навч. посіб. Рівне : Видавництво НУВГП, 2013. 353 с.
11. Ноздренко Е. А. Самоменеджмент в организации обучения студентов. Современные проблемы науки и образования. 2006. № 1. С. 81-82.
12. Портал znanie.info [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://znanie.info/portal/ec-terms/25/317.html.
13. Резник С. Д., Чемезов И. С. Персональный менеджмент как наука об управлении собственной жизнью и личной деятельностью деловых людей. Интернет-журнал “Науковедение”. 2017. № 6. Т. 9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://naukovedenie.ru › PDF.
14. Скляренко А. О. Аналіз підходів до визначення змісту поняття самоменеджменту. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 10. Т. 3. С. 80-84.
15. Токарев В. Ф. Самоменеджмент: методология и практика. Нижний Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 1999. 136 с.
16. Федоришина Л. М., Камінський В.І. Самоменеджмент як мистецтво управління індивідуальним людським капіталом. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 535-538.
17. Чкан А. С., Ганза І. В. Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 1. С. 261-266.
18. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех. Психология бизнеса. Москва: Прогресс, 1993. 240 с.
19. Штепа О. С. Самоменеджмент: процесуальна та диспозиційна характеристика. Соціогуманітарні проблеми людини. 2010. № 4. С. 224-235.

S. Mishyna, О. Mishyn

CAREER SELF-MANAGEMENT AS A TOOL OF CAREER MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

Summary

The essence of the concepts of "self-management", "career self-management" and "career process" are considered. The definition of the concept of "career self-management" has been clarified. This term based on a combination of functional, process and target approaches to managing career processes and allows to achieve its universality and expantion of scope. The role of career self-management in managing various types of career processes in the enterprise is justified. Key pointi and possibilities of applying self-management concepts in career management are analyzed. A conceptual model of a career self-management system is developed. This model includes goals, objectives, principles, functions and tools of self-management, which are used in managing career processes in the enterprise. The scientific and methodological approach to the formation of career self-management system is improved due to allocation of resource support, target and functional subsystems. Among the functional subsystems of career self-management, the following subsystems are highlighted: self-conception; self-planning, self-adaptation; self-motivation, self-development, career communications; counteraction of career crises; self-presentation and self-promotion; self-control of career processes. Financial, software, informational and methodological support are allocated as a part of the resource support. The list of methods and tools for career self-management is systematized by functional features. The possibility of their application in the practice of Ukrainian enterprises is analyzed. The classification of career processes is clarified due to their systematization according to such elements: career progression, career continuity;career path; time sign; flow rate. The advantages of using career self-management for both employees and employers are substantiated. Among the main advantages are: increasing career flexibility; development of career involvement; increasing career motivation; development of career intuition; increasing employee loyalty to the company; gainin of professional and managerial competencies; development of strengths and neutralization of weaknesses of the individual; boosting of the career process. The prospect of further researches in this direction is eleboration a mechanism for career self-management.

Keywords: usiness career; career; career processes; career self-management; personnel; self-management; business career management.

References

1. Andreev, V. I. (2014) Samorazvitie menedzhera [Self-development of a manager], Delo, Moscow, Russia.
2. Andriuschenko, K. A. (2010) “Theoretical aspects of self-management: conditions of occurrence and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http: // www.m.nayka.com. ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=258. (Accessed 4 Febr 2020).
3. Babchyns'ka, O. I., Shevchenko, I. O. and Hajdaj I. S. (2012) “Prospects for the development of self-management in Ukraine”, [Online], available at: http: // www.rusnauka.com/29_ DWS_2012/ Economics/5_120673.doc. htm. (Accessed 3 Febr 2020).
4. Babchyns'ka, O. I. (2014)“Self-management as a means of improving the effective management of a tourism enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 9, Т. 3, рр. 64 – 68.
5. Volotovs'ka, T. P. (2015) “Self-management as a means of improving the effective management of a tourism enterprise”, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [Online], vol. 2 (16), available at: file:///C:/ Users/www/Downloads/ttmuo_2015_2_20%20(1).pdf. (Accessed 5 Febr 2020).
6. Kolpakov, V. M. (2008) Samomenedzhment [Self-management], DP “Vydavnychyj dim “Personal”, Kyiv, Ukraine.
7. Lukashevych, M. P. (2010) Teoriia i praktyka samomenedzhmentu [Theory and practice of self-management], MAUP, Kyiv, Ukraine.
8. Mazur, V. S. (2009) “New approaches and forms of management as a special type of management”, Priorytety ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: istoriia ta s'ohodennia, vol. 1, рр. 178 – 183.
9. Mogiljovkin, E. A. (2013) “Career management technology”, Jenciklopedija Kar'ery, vol. 8, рр. 340.
10. Netepchuk, V. V. (2013) Samomenedzhment [Self-management], Vydavnytstvo NUVHP, Rivne, Ukraine.
11. Nozdrenko, E. A. (2006), “Self-management in the organization of student learning”, Sovremennye problemy nauki i obrazovanija, vol. 1, рр. 81 – 82.
12. Portal znanie.info [Online], available at: http://znanie.info/portal/ec-terms/25/317.html (Accessed 5 Febr 2020).
13. Reznik, S. D. and Chemezov, I. S. (2017) “Personal management as a science of managing one’s own life and personal activity of business people”, Internet-zhurnal “Naukovedenie”, [Online], vol. 6, Т. 9, available at: https://naukovedenie.ru › PDF, (Accessed 4 Febr 2020).
14. Skliarenko, A. O. (2019) “Analysis of approaches to determining the content of the concept of self-management”, Innovatsijna pedahohika, vol. 10, T. 3, рр. 80 – 84.
15. Tokarev, V. F. (1999) Samomenedzhment: metodologija i praktika [Self-management: methodology and practice], Izd-vo NGLU im. N.A. Dobroljubova, Nizhny Novgorod, Russia.
16. Fedoryshyna, L. M. (2016) “ Self-management as the art of managing individual human capital”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 10, рр. 535 – 538.
17. Chkan, A. S. and Hanza, I. V. (2014) “Self-management as the main tool of the system of motivational management at the enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1, рр. 261–266.
18. Shval'be, B. and Shval'be, H. (1993) Lichnost', kar'era, uspeh. Psihologija biznesa [Personality, career, success. Business Psychology], Progress, Moscow, Russia.
19. Shtepa, O. S. (2010) “Self-management: a procedural and dispositional characteristic”, Sotsiohumanitarni problemy liudyny, vol. 4, рр 224–235.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5913

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Кар’єрний самоменеджмент як інструмент управління кар’єрними процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8502 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.77

Mishyna, S. and Mishyn, О. (2021), “Career self-management as a tool of career management at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8502 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.