EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
С. І. Белей

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.78

УДК: 332.341:332.3

С. І. Белей

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління, особливості організації життєдіяльності сільських територій та формування потенціалу для розвитку. Обґрунтовано необхідність активізації діяльності у напрямі децентралізації влади та впровадження сучасних принципів економічного реформування сільських територій. Підтверджено, що процес децентралізації влади є складним процесом із значною кількістю суперечностей, пов’язаних із пошуком найкращої форми організації місцевого самоврядування, а дефініція «децентралізація» є багатоаспектною та розглядається по різному.
Виокремлено завдання децентралізації системи управління та їх охарактеризовано. Ідентифіковано ризики та загрози процесу децентралізації управління й обґрунтовано ймовірність впливу на рівень соціально-економічного розвитку сільських територій. Акцентовано увагу на тому, що для підвищення ефективності політики децентралізації необхідним є формування цілісного бачення відповідних заходів, чітких критеріїв їх оцінювання та прогнозування їх впливу на соціально-економічний розвиток сільських територій.
З’ясовано, що громадам не вистачає як бюджетів коштів, так і власних ресурсів для реалізації проектів розвитку. Така тенденція пов’язана із існування упродовж тривалого часу дотаційного характеру діяльності більшості сільських рад. Вирішення цієї проблеми полягає у залученні додаткових небюджетних джерел. Обґрунтовано, що за таких умов зростає значимість діяльності, яка пов'язана із залученням, акумуляцією й мобілізацією наявних і вільних ресурсів у громаді та суспільстві, реалізацією операцій, що супроводжують ці процеси з метою їх подальшого розміщення у значимих неприбуткових проектах.

Ключові слова: децентралізація; сільські території; соціально-економічний розвиток; ризики; можливості; загрози.

Література

1. Антонов А.В. Державна політика сталого соціально-економічного розвитку сільських територій як умова зростання якості життя сільського населення: теоретико-методологічні засади та практичні аспекти: Монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 379 с.
2. Борщевський В.В. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : моногр. Ін-т регіонал. дослід. НАН України. Львів, 2012. 217 с.
3. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво, менеджмент) / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка [та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. Київ : ІАЕ, 2012. 639 с.
4. Малік М.Й., Белей С.І. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат: моногр. К.: ННЦ ІАЕ, 2008. 248 с.
5. Belei S. Socio-economic content of definition “development of rural territories” and its relationship with the development of rural economy. Knowledge International Journal. 32(1). 2019. 39 - 45. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1400 (дата звернення: 12.11.2020 р.).
6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 05.11.2020).
7. Россоха В., Плотнікова М. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи. Економічний дискурс Міжнародний науковий журнал Випуск 4. 2018. С. 41-53. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/9594/1/ED_2018_4_41-53.pdf (дата звернення: 05.11.2020).
8. Романенко О.Р. Фінанси: [підручник]. К.: Центр навчальної літератури. 2003. 312 с.
9. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII в редакції від 19.03.2017 р., підстава 1851-19. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 12.11.2020 р.).
10. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8,04.2015 р. № 214 в редакції 02.09.2017 р., підстава 662-2017-п. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015 (дата звернення: 12.11.2020 р.).
11. Заяць Т.А. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка, 2017, № 3 (31). С.48-60.
12. Россоха В.В., Пронько Л.М. Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9.

S. Belei

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The article considers the socio-economic aspects of rural development in terms of decentralization of management, features of the organization of rural life and the formation of potential for development. The necessity of intensification of activity in the direction of decentralization of power and introduction of modern principles of economic reform of rural areas is substantiated.
It is proved that a significant transformational aspect that determines the directions of socio-economic development of rural areas is the decentralization of the management system. It has been confirmed that the process of decentralization of power is a complex process with a significant number of contradictions related to the search for the best form of local government, and the definition of "decentralization" is multifaceted and considered differently. It is proved that the existing idea of decentralization as a process that ensures the formation of independent units of local self-government (communities) is not entirely correct and requires analysis of its content.
The foundations laid by the regulatory framework for the reorganization of the economic mechanism of territorial governance in the context of territorial reform and decentralization of power have legally ensured the independence of the regions. At the same time, the expansion of the powers of local governments implies responsibility for the socio-economic development of rural areas, the use of resource potential, the intensification of economic activity and public-private partnerships in the region.
The tasks of decentralization of the management system are singled out and they are characterized. The risks and threats of the process of decentralization of management are identified and the probability of impact on the level of socio-economic aspects of rural development is substantiated.
Emphasis is placed on the fact that to increase the effectiveness of decentralization policy it is necessary to form a holistic vision of appropriate measures, clear criteria for their evaluation and forecasting their impact on socio-economic development of rural areas.
It was found that communities lack both budgets and their own resources to implement development projects. This trend is due to the long-term subsidization of most village councils. The solution to this problem is to attract additional non-budgetary sources. It is substantiated that under such conditions the importance of activities related to the attraction, accumulation and mobilization of available and free resources in the community and society, the implementation of operations that accompany these processes to further their placement in significant non-profit projects.

Keywords: decentralization; rural areas; socio-economic development; risks; opportunities; threats.

References

1. Antonov, A.V. (2012), Derzhavna polityka staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii yak umova zrostannia yakosti zhyttia silskoho naselennia: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychni aspekty: Monohrafiia [State policy of sustainable socio-economic development of rural areas as a condition for increasing the quality of life of the rural population: theoretical and methodological principles and practical aspects: Monograph], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukrainian.
2. Borschevs’kyj, V.V., Prytula, Kh.M. and Krupin, V.Ye. (2012), Rozvytok silskykh terytorij v systemi evrointehratsijnykh priorytetiv Ukrainy [Development of rural territories in the system of eurointegration priorities of Ukraine], Instytut rehional’nykh doslidzhen’ NAN Ukrainy, Lviv, Ukrainian.
3. Malik, M.J., Kropyvko, M.F. and Bulavka, O.H. (2012). Sotsialno-ekonomichni zasady rozvytku silskykh terytorij (ekonomika, pidpryiemnytstvo, menedzhment) [Socio-economic principles of development of rural territories (economy, business, management)], Instytutahrarnoiekonomiky, Kyiv, Ukrainian.
4. Malik, M.J. and Belei, S.I. (2008), Rozvytok silskoho hospodarstva v rehioni Karpat: monohrafiia [Development of agriculture in the Carpathian region: monograph], Instytutahrarnoiekonomiky, Kyiv, Ukrainian.
5. Belei, S. (2019), “Socio-economic content of definition “development of rural territories” and its relationship with the development of rural economy”, Knowledge International Journal, [Online], vol. 32(1), pp. 39–45, available at: https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1400 (Accessed 11 November 2020)
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine”, аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014. (Accessed 05 November 2020)
7. Rossokha, V. and Plotnikova, M. (2018). “Development of rural areas of Ukraine in the conditions of decentralization of management: state, problems, prospects”, The economic discourse. International scientific journal, [Online], vol. 4, pp. 41–53, аvailable at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/9594/1/ED_2018_4_41-53.pdf (Accessed 05 November 2020)
8. Romanenko, O.R. (2003). Finansy: pidruchnyk [Finance: textbook], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukranian.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine. “On voluntary association of territorial communities”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (Accessed 12 November 2020)
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “On approval of the Methodology for the formation of affluent territorial communities”, аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015. (Accessed 12 November 2020)
11. Zaiats’, T.A. (2017), “Development of rural settlements of ukrainian conditions of decentralization: opportunities and risks”, Demography and Social Economy, vol. 3 (31), pp.48–60
12. Rossokha, V.V. and Pronko, L. M. (2017), “Association of rural communities as a factor in the development of land relations”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp.124–135.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5843

Відомості про авторів

С. І. Белей

к. е. н., доцент,доцент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

S. Belei

PhD in Economics, Associate Professor,“Yurii Fedkovych” Chernivtsi National University (CHNU), Chernivtsi

ORCID:

0000-0001-6406-5389

Як цитувати статтю

Белей С. І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8503 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.78

Belei, S. (2021), “Development of rural areas in conditions of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8503 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.