EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Халатур

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.153

УДК: 631.173: 339.13

JEL: C51, D21, O12

О. В. Халатур

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У будь-якому підприємстві інноваційно-інвестиційний розвиток є критичною точкою зростання. При оцінці інноваційно-інвестиційних рішень потрібно вирішити такі питання: чи нововведення і витрачена сума інвестицій точно відповідні; чи підприємство отримує найкраще повернення своїх інноваційних витрат. У цій статті досліджено проблеми управління інноваційно-інвестиційним розвитком та ключові фактори для успіху підприємства в сучасному висококонкурентному середовищі. Важливість управління інноваційно-інвестиційним розвитком та управління витратами на науково-дослідні та конструкторські розробки завжди були важливим пріоритетом для бізнесу і ця тенденція зростає. При таких факторах як гіперконкуренція, зростання технологій та нові можливості споживачів, підприємства все більше прагнуть досягти зростання з нових непрофільних областей, що вимагає більшої уваги до інновацій та інвестицій з метою виживання та процвітання. Навіть у традиційних галузях національної економіки з більш тривалими циклами виробництва продукції підприємства тепер беруть на себе більш ризикований, більш довгостроковий та більш проривний шлях в інноваційно-інвестиційних проектах. У той же час умови виробництва в багатьох галузях залишаються складними, інвестиції підлягають тиску та потребують оптимізації, а дискреційні витрати залишаються великими. Отже, підприємства шукають більш значущих та надійних способів управління їх інноваційно-інвестиційним розвитком, щоб краще відповідати різним потребам зацікавлених сторін.
В умовах нечітких факторів, включаючи вимоги ринку, продуктивність виробництва і конкуренцію, використовується метод динамічного програмування і обґрунтовується використання моделі інвестиційного рішення в технологічному інноваційному проекті підприємства, заснована на динамічному програмуванні. Проведено аналіз впливу, спричиненого змінами нечіткої невизначеності факторів технологічного інноваційного проекту та інвестицій підприємства.

Ключові слова: інвестиції; інновації; розвиток; технології; процес.

Література

1. Ajibade, P. Mutula, S. (2020) Promoting SMEs effectiveness through innovative communication strategies and business-IT alignment Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 3, 2020 рр.233-244 http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.20
2. Auer, B. R. (2016). Do Socially Responsible Investment Policies Add or Destroy European Stock Portfolio Value. Journal of Business Ethics, 135(2), 381-397. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2454-7
3. Bahemia, H., Sillince, J., & Vanhaverbeke, W. (2018). The timing of openness in a radical innovation project, a temporal and loose coupling perspective. Research Policy, 47(10), 2066-2076. https://doi. org/10.1016/j.respol.2018.07.015
4. Kharatyan, D., Lopes, J., & Nunes, A. (2017). Determinants of Return on Equity: Evidence from NASDAQ 100. XXVII Jornadas Hispano-Lusas Gestiуn Cientнfica. Retrieved from http://hdl.handle. net/10198/14213
5. Халатур С.М. Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 4. С.121–124.
6. Халатур С.М. Механізм адаптації агропромислового комплексу України в умовах глобальної продовольчої проблеми // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2015. № 3. С. 114–116
7. Khalatur S. M. Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine // Технологічний аудит та резерви виробництва. 2017. № 4/5 (35). C. 19–26.
8. Khalatur S., Radzevicius G., Velychko L., Fesenko V., Kriuchko L. (2019) Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries. Problems and Perspectives in Management, 17(3), pp. 293–305. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.24
9. Khalatur, S., Trokhymets O., Karamushka O. (2020). Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 81–92. URL: DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-81-92
10. Khalatur S., Khaminich S., Budko O., Dubovych O., Karamushka O. (2020). Multiple system of innovation investment decisions adoption with synergetic approach usage. Entrepreneurship and Sustainability, Vol. 7, Num. 4, 2745–2763. URL: http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(12).
11. Kuzheliev, M., Rekunenko, I., Boldova, A., Zhytar, M., & Stabias, S. (2019). Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(2), 260-269. https://doi.org/10.21511/ imfi.16(2).2019.22
12. Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). Do Women Directors Improve Firm Performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169-184. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.016
13. Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. (2018). Marketing aspect of the innovation communications development. Innovative Marketing, 14(2), 41-49. https://doi.org/10.21511/im.14(2).2018.05
14. Sulistiawan, D., & Rudiawarni, F. A. (2019). Do stock investors need to discuss to reduce decision bias? Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 1-9. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.01
15. Teece, D. J. (2019). Strategic renewal and dynamic capabilities. Strategic Renewal, 21-51. https://doi.org/10.4324/9780429057861-2

O. Khalatur

DYNAMIC MODEL OF DECISION MAKING IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Summary

In any enterprise, innovation and investment development is a critical point of growth. When evaluating innovation and investment decisions, the following issues need to be addressed: whether the innovation and the amount of investment spent are exactly appropriate; whether the company gets the best return on its innovation costs. The purpose of the article was to substantiate and develop a dynamic model of decision-making in terms of innovation and investment development of enterprises. This article examines the problems of innovation and investment development management and key factors for the success of the enterprise in today's highly competitive environment. The importance of managing innovation and investment development and managing research and development costs has always been an important priority for business and this trend is growing. With factors such as hyper-competition, technology growth and new consumer opportunities, businesses are increasingly striving to grow from new non-core areas, which requires more attention to innovation and investment in order to survive and prosper. Even in traditional sectors of the national economy with longer production cycles, companies are now taking a riskier, longer-term and more groundbreaking path in innovation and investment projects. At the same time, production conditions in many industries remain difficult, investment is under pressure and needs to be optimized, and discretionary costs remain high. Thus, companies are looking for more meaningful and reliable ways to manage their innovation and investment development to better meet the different needs of stakeholders.
Under conditions of fuzzy factors, including market requirements, production productivity and competition, the method of dynamic programming is used and the use of the investment solution model in the technological innovation project of the enterprise based on dynamic programming is substantiated. The analysis of the influence caused by changes of indistinct uncertainty of factors of the technological innovative project and investments of the enterprise is carried out.

Keywords: investments; innovations; development; technologies; process.

References

1. Ajibade, P. and Mutula, S. (2020), “Promoting SMEs effectiveness through innovative communication strategies and business-IT alignment”, Problems and Perspectives in Management, Vol. 18, no. 3, рр.233-244 http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.20
2. Auer, B. R. (2016), “Do Socially Responsible Investment Policies Add or Destroy European Stock Portfolio Value”, Journal of Business Ethics, vol. 135(2), pp. 381-397. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2454-7
3. Bahemia, H. Sillince, J. and Vanhaverbeke, W. (2018), “The timing of openness in a radical innovation project, a temporal and loose coupling perspective”, Research Policy, vol. 47(10), pp. 2066-2076. https://doi. org/10.1016/j.respol.2018.07.015
4. Kharatyan, D. Lopes, J. and Nunes, A. (2017), “Determinants of Return on Equity: Evidence from NASDAQ 100”, XXVII Jornadas Hispano-Lusas Gestiуn Cientнfica, available at: http://hdl.handle.net/10198/14213 (Accessed 25 Sept 2020).
5. Khalatur, S.M. (2013), “Features of the functioning mechanism of the investment market in Ukraine”, Visnyk of Poltava state agrarian academy, Vol. 4, pp.121–124.
6. Khalatur, S.М. (2015), “Adaptation mechanism of agro-indastrial complex of Ukraine in the context of the global food problem”, Visnyk of Dnipro state agrarian and economic University, Vol. 3, pp. 114–116
7. Khalatur, S. M. (2017), “”, Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine Tekhnolohichnyy audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. 4/5 (35), pp. 19–26.
8. Khalatur, S. Radzevicius, G. Velychko, L. Fesenko, V. and Kriuchko, L. (2019), “Global deoffshorization and its impact on the national and regional economies of eastern european countries”, Problems and Perspectives in Management, vol. 17(3), pp. 293–305. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.24
9. Khalatur, S. Trokhymets, O. and Karamushka, O. (2020), “Conceptual basis of tax policy formation in the globalization conditions”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6(2), pp. 81–92. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-81-92
10. Khalatur, S. Khaminich, S. Budko, O. Dubovych, O. and Karamushka, O. (2020), “Multiple system of innovation investment decisions adoption with synergetic approach usage”, Entrepreneurship and Sustainability, Vol. 7, No. 4, 2745–2763. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(12).
11. Kuzheliev, M. Rekunenko, I. Boldova, A. Zhytar, M. and Stabias, S. (2019), “”Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine, Investment Management and Financial Innovations, vol. 16(2), pp. 260-269. https://doi.org/10.21511/imfi.16(2).2019.22
12. Liu, Y. Wei, Z. and Xie, F. (2014), “Do Women Directors Improve Firm Performance in China?”,Journal of Corporate Finance, vol. 28, pp. 169-184. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.11.016
13. Prokopenko, O. and Omelyanenko, V. (2018), “Marketing aspect of the innovation communications development”, Innovative Marketing, vol. 14(2), pp. 41-49. https://doi.org/10.21511/im.14(2).2018.05
14. Sulistiawan, D. and Rudiawarni, F. A. (2019), “Do stock investors need to discuss to reduce decision bias?”,Investment Management and Financial Innovations, vol. 16(3), pp. 1-9. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.01
15. Teece, D. J. (2019), “Strategic renewal and dynamic capabilities”, Strategic Renewal, pp. 21-51. https://doi.org/10.4324/9780429057861-2

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1510

Відомості про авторів

О. В. Халатур

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Khalatur

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-2762-8485

Як цитувати статтю

Халатур О. В. Динамічна модель прийняття рішень в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8505 (дата звернення: 20.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.153

Khalatur, O. (2020), “Dynamic model of decision making in the conditions of innovative and investment development of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8505 (Accessed 20 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.