EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.9

УДК: (330.1+378)/(334:330)+378.4

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ЦИФРОВОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Анотація

У статті досліджено особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті в умовах нової віртуальної реальності. Авторами представлено порядок освітнього процесу підготовки до цифрового підприємництва студентів спеціальності Економіка міста, де вказано профільні знання за програмою економіки міста та визначено навички і компетенції в сфері ІКТ, якими повинен оволодіти здобувач, серед чого вказано Grid-технології, Gis-технології в аналізу розвитку міст, Big Data в розвитку міста, графічне моделювання та візуалізація просторового розвитку міст. Запропоновано в ході здобуття економічної освіти з цифрового підприємництва професорсько-викладацькому складу проводити бізнес-тренінги та вебінари на наступні теми: “Інноваційні методики навчання цифровому підприємництву у вищій школі в умовах нової віртуальної реальності”, “Освітньо-наукові пріоритеті навчання цифровому підприємництву в сучасному інформаційному суспільстві”, “Новації цифрового освітнього простору постіндустріальних країн в сучасних реаліях інформаційного простору”, “Цифровізація інституту вищої освіти України та ЄС в умовах інноватизації та глокалізації”.
На сьогодні до ключових завдань, що лежать в площині вирішення за допомогою використання методичних рекомендацій з навчання цифрового підприємництва є створення новітніх освітніх цифрових продуктів, бізнес-практик, інформаційних ресурсів з ведення цифрового підприємництва; розробка нової якості цифрових навчальних ресурсів з цифрового підприємництва з урахуванням особливостей стилів сприйняття матеріалу та рівня економічного розвитку, трансформації, модернізації й адаптації підприємництва в умовах посилення інноваційної глокалізації.
Розкрито форми і види робіт, що формують цифрові компетенції та навики в ході здобуття освіти з цифрового підприємництва в умовах нової віртуальної реальності. Представлено результати навчання цифровому підприємництву, що формують нову якість компетенцій учасників освітнього процесу для набуття цифрових навиків підприємництва, серед чого названо новітні цифрові інструменти, що використовуються в ході навчання цифровому підприємництву з метою становлення нової якості співпраці та комунікації та новітні технології е-навчання в умовах віртуальної реальності.

Ключові слова: цифрове підприємництво; інноваційний університет; цифрові компетенції; цифрові навики; Індустрія 4.0; цифрові освітні інструменти.

Література

1. Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., V. 16. No. 3. pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019), Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (assessed 10 January 2021).
3. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
4. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
5. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).
6. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14. С. 22–35. URL: http:// economy and society.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).
7. Леоненко, П.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 17, Ч. 1. С. 140–144.
8. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020). Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ, 3. С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
9. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
10. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
11. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21. С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
12. Kraus, N., Kraus, K., and Marchenko, O. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
13. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
14. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
15. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
16. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
17. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
18. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208). С. 128–136.

N. Kraus, K. Kraus, O. Marchenko

FEATURES OF TEACHING OF APPLICANTS ECONOMIC EDUCATION TO DIGITAL ENTREPRENEURSHIP AT AN INNOVATIVE UNIVERSITY

Summary

The article investigates the characteristic features of teaching economic education to digital entrepreneurship in an innovative university in a new virtual reality. Authors present the order of the educational process and the content of preparation for digital entrepreneurship of students majoring in City Economics, which indicates the profile knowledge of city’s economics program and identifies skills and competencies in ICT, which must be acquired, including Grid-technologies, Gis-technologies in analysis urban development, Big Data in urban development, graphic modeling and visualization of spatial urban development. It is proposed to teach business trainings and webinars on the following topics: “Innovative methods of teaching digital entrepreneurship in higher education in new virtual reality”, “Educational and scientific priorities of teaching digital entrepreneurship in modern information society”, “Innovations of digital educational space of post-industrial countries in modern realities of the information space”, “Digitalization of the institute of higher education of Ukraine and EU in the conditions of innovation and glocalization”.
Authors expressed the opinion that today key tasks in the plane of solving through the use of guidelines for teaching digital entrepreneurship are the creation of the latest digital educational products, business practices, information resources for digital entrepreneurship; development of new quality of digital educational resources on digital entrepreneurship, taking into account the peculiarities of the styles of perception of material and the level of economic development, transformation, modernization and adaptation of entrepreneurship in terms of increasing innovative glocalization.
Forms and types of work that form digital competencies and skills in the course of obtaining education in digital entrepreneurship in new virtual reality are revealed. Main results of digital entrepreneurship training are formed, which form a new quality of competencies of participants in the educational process for acquiring digital business skills, including the latest digital tools used for teaching digital entrepreneurship in order to create new quality of cooperation, new quality of communication and the latest e-learning technologies in virtual reality.

Keywords: digital entrepreneurship; innovative university; digital competencies; digital skills; Industry 4.0; digital educational tools.

References

1. Andrusiak, N.O. and Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., V. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
2. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019). “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (Accessed 10 Jan 2021).
3. Boldyreva, L.M., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2019). “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 1 (106), pp. 4–9.
4. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, no. 4 (31), pp. 448–456.
5. Holoborodko, O.P., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
6. Kryvoruchko, О.S., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru”, Ekonomika ta suspilstvo, no. 14. pp. 22–35, available at: http:// economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
7. Leonenko, P.M., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Research and development in the higher education sector: global and national trends”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vol. 17, P. 1. pp. 140–144.
8. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). “Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities”, BIZNES INFORM, 3. pp. 182–191, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (Accessed 07 Jzn2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
9. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, BIZNES INFORM, Vol. 1, pp. 132–138.
10. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, Vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
11. Manzhura, O.V., Kraus, N.M., and Kraus, K.M. (2018). “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, no. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
12. Kraus, N., Kraus, K., Marchenko, O. (2020). “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
13. Marchenko, O., Kraus, N., Kraus, K., (2020). “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, no. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
14. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, no. 4. pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
15. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, no. 1, pp. 211–214.
16. Kraus, N.M. (2019), “Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory”, Kyiv: Agrar Media Group.
17. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions [Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia]: monograph. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, pp. 469–487.
18. Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2018). What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production? Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 9 (208), pp. 128–136.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5957

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Особливості навчання здобувачів економічної освіти цифровому підприємництву в інноваційному університеті. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8509 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.9

Kraus, N., Kraus, K. and Marchenko, O. (2021), “Features of teaching of applicants economic education to digital entrepreneurship at an innovative university”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8509 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.