EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
В. С. Бєлозерцев, Д. В. Савченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.82

УДК: 339.657

В. С. Бєлозерцев, Д. В. Савченко

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з підзвітними особами на промисловому підприємстві. На основі проведеного огляду наукових праць дослідників та науковців, законодавчих джерел та нормативно правової бази регулювання обліку даних операцій, було визначено важливість та влив на господарську діяльність підприємства операцій як зі сторони бухгалтерського, так і податкового обліку, а також можна стверджувати, що існують деякі суттєві помилки при розрахунках з підзвітними особами, що утворюються в бухгалтерському обліку за хибного оформлення документів, що надаються разом зі звітом про використання виданих підзвітних сум, та несуть в собі підтвердження понесених витрат з зазначеними в них сумами. Помилки, що несуть в собі правомірний характер на етапі оподаткування. Фактично підтверджена важливість даних облікових операцій, їх відображення на господарській діяльності підприємства у розрізі різних розрахункових операцій, а саме: грошових (розрахунки у іноземній, а також національній валюті), розрахункові операції у розрізі наданих оплачених послуг, операції з руху матеріальних цінностей на підприємстві, формування кінцевої вартості активів та витрат та операції на рівні утримань з заробітної плати працівників та їх безпосереднє оподаткування.
Було висвітлено проблематику розрахункової дисципліни з підзвітними особами на основі чинного нормативно-правового законодавства, а саме Податкового кодексу України, а також її відображення за нормами облікової політики на підприємстві стосовно права виконання службових доручень у період відрядження. В свою чергу, було запропоновано застосування певних строкових обмежень відповідно до законодавства стосовно до відряджень за «власні кошти» та було запропоновано певні регламентовані суб’єктом господарювання оперативні документи з обліку за розрахунками з підзвітними особами, також форми звітів для більш конкретних рамок розмірів витрат та строків звітування за ними, що приведе до удосконалення ведення таких операцій та їх контролю саме, як для самого підприємства, контролюючого бухгалтера даних операцій та самої підзвітної особи.

Ключові слова: підзвітна особа; відрядження; службове відрядження; строки відрядження; безготівковий розрахунок; готівковий розрахунок.

Література

1. Бєлозерцев В.С. Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації / В. С. Бєлозерцев, О.К. Єлісєєва // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – №3/5(23). – С. 79–85.
2. Відрядження без кордонів. Спецвипуск // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – № 90 (29 вересня). – 63 с.
3. Н.Ю. Кучеренко «Проблеми обліку розрахунків із підзвітними особами»/Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вінниця: Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. 22. - 955 с.
4. Наказ Мінфіну «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.1998 № 59 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?an=1
5. Наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.14 р. № 372. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25203.html.
6. О.Г. Пономаренко «Облік розрахунків з підзвітними особами: труднощі очевидного»/ Економіка. Фінанси. Право. 1/1’2018.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/515
7. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль суб’єктів господарювання:теорія і методологія / І.В. Орлов // Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 400 с.
8. Савченко Олена. Видаємо кошти на госппотреби/відрядження: основні правила/ Податки та бухоблік/лютий, 2020/№ 11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/february/issue-11/article-106821.html

V. Belozertsev, D. Savchenko

PECULIARITIES OF ACCOUNTING SETTLEMENTS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The article highlights the theoretical and practical aspects of the reflection in the accounting of settlements with accountable persons at an industrial enterprise. Based on the review of scientific works of researchers and scientists, legal sources and regulatory framework for regulating the accounting of these transactions, the importance and impact on the business activities of the enterprise operations from both accounting and tax accounting, and it can be argued that there are some significant errors in settlements with accountable persons, which are formed in accounting due to incorrect execution of documents provided together with the report on the use of issued accountable amounts, and bear the confirmation of incurred expenses with the amounts indicated in them. Errors that are legitimate in nature at the stage of taxation. In fact, the importance of these accounting transactions, their reflection on the economic activity of the enterprise in terms of various settlement operations, namely: cash (settlements in foreign and national currency), settlement operations in terms of paid services, transactions on the movement of tangible assets at the enterprise, formation of the final value of assets and expenses and transactions at the level of deductions from employees' salaries and their direct taxation.
The issues of settlement discipline with accountable persons on the basis of current legal legislation, namely the Tax Code of Ukraine, as well as its reflection on the rules of accounting policy at the enterprise regarding the right to perform business orders during a business trip. In turn, it was proposed to apply certain time limits in accordance with the law in relation to business trips at "own expense" and proposed certain operational documents regulated by the business entity on accounting with accountable persons, as well as reporting forms for more specific cost limits and terms of reporting on them, which will lead to the improvement of such operations and their control, just as for the company itself, the controlling accountant of these operations and the accountable person.

Keywords: accountable person; business trip; business trip; business trip terms; non-cash payment; cash payment.

References

1. Bielozertsev, V. S. and Yelisieieva, O.K. (2015), “ Trends in the development of information systems and technologies in accounting in the context of globalization”, Tekhnolohichnyj audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. 3/5(23), рр. 79-85.
2. Vse pro bukhhalters'kyj oblik (2017), “Business trips without borders”, [Online], vol. 90, рр. 63, available at: http://vobu.ua/ukr/newspaper/archive/item/n2567 (Accessed 29 Dec 2020).
3. Kucherenko, N.Yu. (2015), “Problems of accounting settlements with accountable persons”, Visnyk students'koho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnyts'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu KNTEU, vol. 22, pp. 955.
4. Ministry of Finance (1998), Order “On approval of the Instruction on business trips within Ukraine and abroad”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/REG2658?an=1 (Accessed 13 Dec 2020).
5. Ministry of Finance (2014), Order “On approval of the Procedure for accounting of certain assets and liabilities of budgetary institutions and amendments to certain regulations on accounting of budgetary institutions” available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25203.html (Accessed 02 Dec 2020).
6. Ponomarenko, O.H. (2018) “Accounting for settlements with accountable persons: the difficulties of the obvious”, Ekonomika. Finansy. Pravo, [Online], vol. 1, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/515 (Accessed 01 January 2021).
7. Orlov, I.V. (2010), Bukhhalters'kyj oblik i kontrol' sub'iektiv hospodariuvannia:teoriia i metodolohiia [Accounting and control of business entities: theory and methodology], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
8. Savchenko, О. (2020), “We issue funds for household needs / business trips: basic”, Podatky ta bukhoblik, [Online], vol. 11, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/february/issue-11/article-106821.html (Accessed 25 Dec 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6018

Відомості про авторів

В. С. Бєлозерцев

к. е. н, доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

V. Belozertsev

PhD in Economics, Associate Professor , Associate Professor of the Department of Statistics, accounting and economic informatics, O.Honchar National University of Dnipro

ORCID:

0000-0003-4191-9382


Д. В. Савченко

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

D. Savchenko

Student, O.Honchar National University of Dnipro

ORCID:

0000-0002-4356-8881

Як цитувати статтю

Бєлозерцев В. С., Савченко Д. В. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами на промисловому підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8512 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.82

Belozertsev, V. and Savchenko, D. (2021), “Peculiarities of accounting settlements with accountable persons at the industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8512 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.