EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ
О. А. Шлапак, О. О. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.83

УДК: 658: 664.6 (045)

О. А. Шлапак, О. О. Коваленко

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

Анотація

Стаття містить результати дослідження побудови моделі цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня. Розглянуто питання формування цифрового внутрішнього та зовнішнього електронного середовища, яке дозволяє використовувати сучасні інформаційні технології та реалізовувати модулі управління. Модель передбачає запровадження інформаційної системи управління, використання хмарних технологій, розумних контрактів, цифровізації бізнес-процесів. Основою моделі є принципи управління підприємством в умовах розвитку цифрової економіки. Вони передбачають утримання балансу цифрових та управлінських технологій; вдосконалення або/і повну зміну традиційних бізнес-моделей; постійне технологічне та контентне оновлення інформаційного простору та комунікацій в управлінні; оптимізацію каналів комунікацій та балансу традиційних та електронних моделей бізнесу; активізацію моделей віддаленої праці; запровадження гнучких клієнтоорієнтованих методологій управління. Позитивний емерджентний результат управління в цифровій економіці можливо досягти при умові визначення глобальних пріоритетів. Їх реалізація повинна бути здійснена гармонійно керівництвом CIO та СЕО. Єдиний електронний простір управління за участю міжнародних партнерів може бути сформований тільки при умові організації безпечного доступу до баз даних та знань, можливості працювати в корпоративній системі віддалено в синхронному та асинхронному режимі, під час відеоконференцій та формувати індикатори показників розвитку конкретного проекту, департаменту, міжнародної команди тощо з відповідними зв’язками. До основних глобальних цифрових пріоритетів відноситься розробка стратегії цифрового розвитку, постійне вдосконалення цифрової культури організації та кожного окремого фахівця, запровадження міжнародних стандартів; ефективне управління системною складністю та комунікаціями цифрового менеджменту.
Прикладом створення такого ефективного цифрового простору є корпоративна система управління з використанням програмного продукту Mind Manager. Використання ментальних карт свідчить про пріоритет особистого управління та ментальності персоналу, комунікацій. Стратегічних цілей та місії розвитку організації. Інтегроване використання цифрових та управлінських технологій дозволяє сформувати систему моніторингу виконання оперативних завдань та досягнення стратегічних цілей.

Ключові слова: цифровий менеджмент; цифрові технології; міжнародні відносини; модель синергетичного цифрового менеджменту; модель емерджентного цифрового менеджменту; модель цифрового менеджменту.

Література

1. Wrede M., Velamuri V. K., Dauth T. Top managers in the digital age: Exploring the role and practices of top managers in firms' digital. Managerial and Decision Economics. 2020. Vol. 41, no. 8. P. 1549-1567. URL : https://doi.org/10.1002/mde.3202 (Accessed 03.10.2020).
2. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. М. Котельниковой. М. : ФАИР, 2003. 288 с.
3. Сенге П. Пятая дисциплина: исскуство и практика самообучающейся организации : монография / пер. с англ. М. : Олимп-Бизнес, 1999. 408 с.
4. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: монография. М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 480с.
5. Шевцова Г. З. Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами. Економіка промисловості. 2012. № 1-2. С. 202-214.
6. Переписывая правила для цифровой экономики. Введение к отчету комании Deloitte «Глобальные HR-тренды 2017 года». URL : https://www.talent-management.com.ua/3098-deloitte-globalnye-hr-trendy-2017-vvedenie (Accessed 03.10.2020).
7. Шлапак О. А., Коваленко О. O. Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 43–48.
8. Kovalenko O. General Model of the electronic information environmrnt, based on the Mirros concept”, Scientific works of Vinnytsia National Technical University. 2019. no. 4. P. 17-25.
9. Müller Klaus-Christoph. Getting Started with Digitization. How to Find the Right Strategy for Your Enterprise. https://itelligencegroup.com/wp-content/usermedia/expert-paper-digitization-strategy-glo-en.pdf (Accessed 03.10 2020).

O. Shlapak, O. Kovalenko

DIGITAL MANAGEMENT MODEL FOR INTERNATIONAL ENTERPRISES

Summary

The article contains the results of a study of building a digital management model for international enterprises. The question of formation of digital internal and external electronic environment which allows to use modern information technologies and to implement control modules is considered. The model provides for the introduction of an information management system, the use of cloud technologies, smart contracts, digitalization of business processes. The model is based on the principles of enterprise management in the development of the digital economy. They involve maintaining a balance of digital and management technologies; improvement and / or complete change of traditional business models; constant technological and content updating of information space and communications in management; optimization of communication channels and balance of traditional and electronic business models; activation of remote work models; introduction of flexible customer-oriented management methodologies. A positive emergent result of governance in the digital economy can be achieved by setting global priorities. Their implementation should be carried out in harmony with the leadership of the CIO and CEO. A single electronic management space with the participation of international partners can be formed only if the organization of secure access to databases and knowledge, the ability to work remotely in the corporate system synchronously and asynchronously, during video conferencing and indicators of a specific project, department, international team etc. with appropriate connections. The main global digital priorities include the development of digital development strategy, continuous improvement of the digital culture of the organization and each individual specialist, the introduction of international standards; effective management of system complexity and digital management communications.
An example of creating such an effective digital space is a corporate management system using the software product Mind Manager. The use of mental maps indicates the priority of personal management and mentality of staff, communications. Strategic goals and missions of the organization. The integrated use of digital and management technologies allows to form a system of monitoring the implementation of operational tasks and the achievement of strategic goals.

Keywords: digital management; digital technologies; international relations; model of synergetic digital management; model of emergent digital management; model of digital management.

References

1. Wrede, M. Velamuri, V. K. and Dauth, T. (2020), Top managers in the digital age: Exploring the role and practices of top managers in firms' digital. Managerial and Decision Economics, vol. 41, no. 8, pp. 1549-1567, available at: https://doi.org/10.1002/mde.3202 (Accessed) 03.10 2020.
2. Druker, P. (2003), Effektivnoe upravlenie. Ekonomicheskie zadachi i optimalnyie resheniya [Effective management. Economic tasks and optimal solutions], FAIR, Moscow, Russia.
3. Senge, P. (1999), Pyataya distsiplina: isskustvo i praktika samoobuchayuscheysya organizatsii : monografiya [Fifth discipline: the art and practice of a self-learning organization: monograph], Olimp-Biznes, Moscow, Russia.
4. Geyts, B. (2001), Biznes so skorostyu myisli: monografiya [Business at the Speed of Thought: Monograph], EKSMO-Press, Moscow, Russia.
5. Shevtsova, H. Z. (2012), “Synergetic management as a concept of organized synergy in enterprise management”, Ekonomika promyslovosti, no. 1-2, pp. 202–214.
6. (2017), “Rewriting the rules for the digital economy. Introduction to the Deloitte Report Global HR Trends 2017“, available at: https://www.talent-management.com.ua/3098-deloitte-globalnye-hr-trendy-2017-vvedenie/ (Accessed03.10 2020).
7. Shlapak, O. A. and Kovalenko, O. O. (2017), “Model of multicriteria optimization of communication environment of enterprises”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 11, pp. 43–48.
8. Kovalenko, O. O. (2019), “General Model of the electronic information environmrnt, based on the Mirros concept”, Scientific works of Vinnytsia National Technical University, no. 4. pp. 17-25.
9. Müller, Klaus-Christoph. (2017). Getting Started with Digitization. How to Find the Right Strategy for Your Enterprise, available at: https://itelligencegroup.com/wp-content/usermedia/expert-paper-digitization-strategy-glo-en.pdf (Accessed 03.10 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6026

Відомості про авторів

О. А. Шлапак

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

O. Shlapak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic relations, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-4153-4557


О. О. Коваленко

к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Kovalenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-2864-9058

Як цитувати статтю

Шлапак О. А., Коваленко О. О. Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8513 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.83

Shlapak, O. and Kovalenko, O. (2021), “Digital management model for international enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8513 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.