EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

HUMAN RESOURCE MARKETING IS AN IMPORTANT FACTOR TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF CHINESE ENTERPRISES
V. Маkarova, Ni Xiawei

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.84

УДК: 339.1

V. Маkarova, Ni Xiawei

HUMAN RESOURCE MARKETING IS AN IMPORTANT FACTOR TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS OF CHINESE ENTERPRISES

Summary

On the basis of theoretical research, this paper expounds the basic connotation and necessity of human resource marketing. Then it further describes the historical development and current four new trends of human resource marketing in Chinese enterprises. The author determines that the marketing strategy of high quality human resources is an important factor to improve the competitiveness of China's high enterprises. The author introduces and analyzes in detail the main characteristics of human resource marketing activities of Chinese companies, and clarifies the interactive relationship between human resource management marketing and enterprise competitiveness from the aspects of system, culture, management, development, innovation and technology. The article points out that China's companies have been striving to build human resource management system, focusing on the establishment of human resource planning and talent pool; the construction of enterprise post qualification standard system to do a good job of human resource allocation; the establishment of scientific performance management, improvement and standardization of incentive scheme; the application of advanced technology in human resource management, Establish the network system of human resource service for enterprises. It is proved that the effectiveness of staff marketing to some extent determines the competitiveness of Chinese enterprises. Facts have proved that Chinese enterprises pay more and more attention to human resource marketing. Thus, on the example of the data of the Chinese company Haier, which specializes in the production of household appliances, the authors conducted a PEST-analysis of the company and identified the factors that shape its competitiveness. Among the main factors that positively affect and shape the competitive advantages of the company are significant political and economic support from the state, constantly growing market volumes, significant human resources and more. The article also provides a SWOT analysis of the company and substantiates the opportunities and threats that must be considered when developing an effective marketing strategy for the company's staff in the future.

Keywords: human resources; human resource marketing; marketing management; competitiveness; competitive advantages.

References

1. Ulrich, D., Ulrich, M., Younger, J. and Brockbank, W. (2012), HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources, McGraw-Hill Education, USA.
2. Dessler, G. (2020), Human resource management, 15th edition, Pearson, Florida, USA.
3. Shi, En.C. (2019), Effective management of occupation. Available at https://book.douban.com/subject/1061953/ (Accessed 21 November 2020).
4. Wang, J. (2017), Preliminary study on human capital property rights. Available at: http://sky.ningbo.gov.cn/art/2017/12/21/art_11501_2285411.html (Accessed 21 November 2020).

В. В. Макарова, Ні Сявей

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В результаті проведеного дослідження авторами проаналізовано розвиток та сучасні тенденції маркетингу персоналу на підприємствах Китаю. Авторами виділено три етапи розвитку маркетингу персоналу та детально проаналізовано основні особливості маркетингу персоналу китайських підприємств. Зокрема, зазначено, що маркетингова стратегія персоналу є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності підприємств Китаю. Досліджено основні характеристики діяльності з маркетингу персоналу китайських компаній та визначено інтерактивні взаємозв’язки між маркетингом персоналу та конкурентоспроможністю підприємств з позицій системи, культури, управління, розвитку, інновацій та технологій. В статті наголошується на тому, що китайські компанії прагнуть побудувати систему управління маркетингом персоналу, зосереджуючись на плануванні потреб в персоналі та залученні кваліфікованих професіоналів; побудові стандартизованої системи кваліфікації підприємств для належної роботи маркетингу персоналу; управлінні науковими показниками, вдосконаленні та стандартизації схеми стимулювання та мотивації працівників; застосуванні передових технологій в управлінні персоналом, створенні мережевої системи обслуговування персоналу для підприємств тощо. Доведено, що ефективність маркетингу персоналу певною мірою визначає конкурентоспроможність китайських підприємств. Як наслідок цього в останні роки підприємства Китаю приділяють цьому значну увагу. Так, на прикладі даних китайської компанії Хайєр, що спеціалізується на виробництві побутової техніки, авторами проведено PEST-аналіз підприємства та визначені фактори, що формують його конкурентоспроможність. Серед основних факторів, що позитивно впливають та формують конкурентні переваги підприємства є значна політична та економічна підтримка з боку держави, постійно зростаючі обсяги ринку, значний кадровий потенціал тощо. В статті також проведено SWOT аналіз компанії та обґрунтовані можливості та загрози, які необхідно враховувати при розробці ефективної маркетингової стратегії персоналу підприємства на перспективу.

Ключові слова: трудові ресурси; маркетинг персоналу; маркетингове управління; конкурентоспроможність; конкурентні переваги.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5839

Відомості про авторів

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics, Sumy National Agrarian University

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0003-1076-9246


Ni Xiawei

Master’s student,Marketing and logistics Department, Sumy National Agrarian University

Ні Сявей

магістрант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0002-9345-5471

Як цитувати статтю

Маkarova, V. and Xiawei, Ni (2021), “Human resource marketing is an important factor to enhance the competitiveness of chinese enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8514 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.