EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Н. В. Короленко, А. А. Петросян

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.85

УДК: 338

Н. В. Короленко, А. А. Петросян

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Анотація

У представленій роботі досліджується процес міграції робочої сили на міжнародному рівні у сучасних умовах глобальної кризи. Міжнародна міграція робочої сили є частиною міграційних процесів, які відбуваються у світовому масштабі, вона стає однією з найважливіших форм міжнародних економічних відносин. Зростання масштабів трудової міграції за останні роки робить питання щодо економічних та соціальних недоліків та переваг міграції робочої сили надзвичайно актуальною проблемою серед економістів та політиків. У статті аналізуються причини виникнення та розвитку трудової міграції. Розглянуто позитивні та негативні наслідки досліджуваного процесу, їх вплив на національну економіку, та вплив пандемії COVID-19 на міжнародні міграційні процеси. Наведено приклади вирішення проблеми міжнародної трудової міграції шляхом регулювання світового ринку робочої сили на національному та міжнародному рівнях.
Для більш ефективного регулювання міграційних потоків необхідно проводити міждержавну міграційну політику. Така політика, на відміну від внутрішньої, включає в себе систему спеціальних заходів, які є більш жорстокими та більш регламентованими, а також законодавчих актів та міжнародних угод по регулюванню міграційних потоків.

Ключові слова: міграція; міжнародна трудова міграція; міграційні процеси; міграційна політика; робоча сила.

Література

1. Смирнов Б.Н. Введення в курс світової економіки: економічна географія зарубіжних країн – навчальний посібник / Є. М. Смирнов. – М: КНОРУС, 2008. – С. 256–257.
2. Будкін В.С. Міжнародна міграція робочої сили / В.С. Будкін // Українська дипломатична енциклопедія: У 2–х т. – К.: Знання України, 2004 – Т.2 – 812 с.
3. Осьмова М.Н., Бойченко А.В. Глобалізація світового господарства: навчальний посібник / Μ Η. Осьмова. А. В. Бойченко. – М.: ИНФРА–М, 2011. – С. 271.
4. Департамент ООН з економічних і соціальних питань, 2019. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
5. Портал глобальних даних про міграцію. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&m=1
6. Ушенко Н.В., Покормяк А.С. Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз / Н.В. Ушенко, А.С. Покормяк // Інтернаука, № 2, 2018.
7. Аналітична записка: сфера праці і COVID-19. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf
8. Вісник МОП: COVID-19 і сфера праці. Четвертий випуск. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf

N. Korolenko, A. Petrosian

INTERNATIONAL LABOR MIGRATION: CAUSES AND CONSEQUENCES

Summary

This work examines the process of labor migration at the international level in the conditions of the current global crisis. International labor migration is part of the migration processes that take place worldwide, it is becoming one of the most important forms of international economic relations. The growing scale of labor migration in recent years has made the issue of economic and social disadvantages and benefits of labor migration an extremely pressing issue among economists and politicians. The article analyzes the causes of the emergence and development of labor migration. The positive and negative consequences of the studied process, their impact on the national economy, and the impact of the COVID-19 pandemic on international migration processes have been considered. Examples of solving the problem of international labor migration at present and in general by regulating the world labor market at the national and international levels have been given.
More effective regulation of migration flows requires implementation of an interstate migration policy. Such policy, as opposed to domestic one, includes a system of special measures that are more stringent and regulated, as well as legislation and international agreements to control migration flows.
Initial estimates of migration flows in 2020 show that the COVID-19 pandemic has had a significant impact on them in the first half of the year, with the number of new residence permits issued to migrants declined by an average of 46%.
The effects of the coronavirus continue to be felt around the world. To date, a number of
general observations can be made on pandemics and international migration. National measures to combat COVID-19 must take into account international migrants, regardless of their legal status.
Due to the COVID-19 pandemic, 2020 could be a historic low for international migration, with bans and restrictions on entry as well as interregional and interstate travel. Over the past half century, international migration has become a fundamental and important component of the globalized economy, and many countries rely on immigration to foster future economic growth. Therefore, appropriate programs will be developed to formulate effective policies to address international migration issues.

Keywords: migration; international labor migration; migration processes; migration policy; labor force.

References

1. Smyrnov, B.N. (2008), Vvedennia v kurs svitovoi ekonomiky: ekonomichna heohrafiia zarubizhnykh krain
Introduction to the course of the world economy (economic geography of foreign countries), KNORUS, Moscow, Russia.
2. Budkin, V.S. (2004), Mizhnarodna mihratsiia robochoi syly International workforce migration, 2nd ed, Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
3. Os'mova M.N. and Bojchenko A.V. (2011), Hlobalizatsiia svitovoho hospodarstva Globalization of the Holy State, YNFRA–M, Moscow, Russia.
4. Department of Economic and Social Affairs Population (2019), “International migrant stock 2019”, available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp (Asessed at 8 December 2020).
5. Migration data portal (2020), “Total number of international migrants at mid-year 2019”, available at: https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&m=1 (Asessed at 8 December 2020).
6. Ushenko, N.V. and Pokormiak, A.S. (2018), “ International migration of work force: a causal-inherited analysis”, Internauka, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_2(2)__16 (Asessed at 8 December 2020).
7. Analitychna zapyska: sfera pratsi i COVID-19 (2020), “Policy Brief: The World of Work and COVID-19”, available at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf (Asessed at 14 December 2020).
8. Visnyk MOP: COVID-19 i sfera pratsi. Chetvertyj vypusk (2020), “ILO Newsletter: COVID-19 and the world of work. Fourth edition”, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf (Asessed at 14 December 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8447

Відомості про авторів

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

N. Korolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-8902-9816


А. А. Петросян

студентка факультету економіки та управління підприємництвом,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

A. Petrosian

Student of the Faculty of Economics and Enterprise Management, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-5337-3244

Як цитувати статтю

Короленко Н. В., Петросян А. А. Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8515 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.85

Korolenko, N. and Petrosian, A. (2021), “International labor migration: causes and consequences”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8515 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.