EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. О. Коваленко, І. В. Чукіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.86

УДК: 338.43:316.422

Г. О. Коваленко, І. В. Чукіна

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Обґрунтовано необхідність вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Визначальним для діяльності аграрного підприємства є дотримання принципів маркетингу. Принципи маркетингу повинні стати головними в управлінні, тому що практично всім аграрним підприємствам в умовах ринкової економіки основну увагу доводиться приділяти питанням реалізації товару, підвищенню прибутковості виробництва, враховувати наявність конкурентів, коливання цін на основні товари.
Встановлено, що запровадження ефективного маркетингового управління конкурентоспроможністю є першочерговим завданням вітчизняних аграрних підприємств, адже підприємство, яке прагне досягти переваги на ринку, більшою мірою орієнтоване на споживача.
Важливу роль у вдосконаленні системи управління маркетинговою діяльністю відіграє фінансова політика, яка стосується всіх сфер економічної діяльності аграрних підприємств.
Вдосконалення в системі управління маркетингом потребує кадрове забезпечення для аграрних підприємств.
Проблемою залишається питання інвестиційного забезпечення інфраструктурних складових аграрних підприємств у системі управління маркетингом.
Практика діяльності аграрного підприємництва показує, що маркетингові комунікації сприймаються, як допоміжна діяльність, часто ототожнюються лише з просуванням продукції, застосовуються відособлено, а не в комплексі з іншими елементами управління маркетингом.
Важливим недоліком організації діяльності аграрних підприємств є відсутність маркетингової служби.
Створення і організація діяльності служби маркетингу аграрних підприємств – необхідна, але недостатня передумова для забезпечення ефективного маркетингового обслуговування галузі. До шляхів удосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств крім створення повноцінних відділів маркетингу, необхідно віднести розробку і здійснення маркетингової стратегії аграрних підприємств.
Ефективна система управління маркетингом може забезпечити прибутковість аграрного підприємства на довгострокову перспективу та його стабільне становище на ринку.

Ключові слова: аграрні підприємства; управління маркетинговою діяльністю; шляхи вдосконалення.

Література

1. Тарасюк А. В. Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства України / А.В. Тарасюк // Агросвіт. 2019. № 17. С. 70–78.
2. Тарасюк А. В. Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / А.В. Тарасюк // Економіка АПК. 2019. № 7. С. 101–106
3. Туболець К.Г. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств / К.Г. Туболець // Державне управління. 2012. Вип. 174. Т. 186. С. 129–132.
4. Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: монографія / Н.В. Карпенко // Полтава, 2008. 363 с.
5. Бровко Е. М. Стратегическое планирование маркетинга для предприятий – объектов инвестирования / Е.М. Бровко // Економіка підприємства : проблеми теорії та практики. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених : тези доп. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. С. 173–175.
6. Іващенко А. А. Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрній сфері / А.А. Іващенко // Економіка АПК. 2011. № 2. С. 11–14.
7. Баклаженко Г. А. Агропромышленные холдинги – основа хозяйственной иерархии экономики переходного периода / Г. А. Баклаженко // АПК: экономика, управление. 2000. № 11. С. 65–68.
8. Артімонова І. В. Формування системи аграрного маркетингу на регіональному рівні / І.В. Артімонова // Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 4. С. 166–170.
9. Комарницький І. М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / І.М. Комарницький // Львів: Апріорі, 2007. 132 с.

H. Kovalenko, І. Chukina

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITY OF AGRARIAN ANTERPRISES

Summary

The necessity of improving the management of marketing activities of agricultural enterprises is substantiated. Because the decisive factor for the activity of an agricultural enterprise is the observance of marketing principles. The principles of marketing should be the main in management, because almost all agricultural enterprises in a market economy have to focus on sales, increase profitability, take into account the presence of competitors, price fluctuations for basic goods.
It is established that the introduction of effective marketing management of competitiveness is a priority of domestic agricultural enterprises, because the company, which seeks to achieve market advantage, is more consumer-oriented.
An important role in improving the management system of marketing activities is played by financial policy, which applies to all areas of economic activity of agricultural enterprises.
Improvements in the marketing management system require staffing for agricultural enterprises.
The issue of investment support of infrastructural components of agricultural enterprises in the marketing management system remains a problem.
The practice of agricultural entrepreneurship shows that marketing communications are perceived as ancillary activities, often identified only with the promotion of products, used separately and not in combination with other elements of marketing management.
An important shortcoming of the organization of agricultural enterprises is the lack of marketing services.
Establishment and organization of marketing services of agricultural enterprises is a necessary but insufficient prerequisite for ensuring effective marketing services to the industry. Ways to improve the management of marketing activities of agricultural enterprises in addition to the creation of full-fledged marketing departments, it is necessary to include the development and implementation of marketing strategy of agricultural enterprises.
An effective marketing management system can ensure the profitability of the agricultural enterprise in the long run and its stable position in the market.

Keywords: agrarian enterprises; management marketing activity ;ways of perfection.

References

1. Tarasyuk, A.V. (2019), “Peculiarities of management of marketing activities of agrarian enterprise of Ukraine”, Agrosvit, vol. 17. pp. 70–78.
2. Tarasyuk, A.V.(2019), “Upravlinnia marketingom yak instrument vyshchennia pidpryuschennospormozhnosti agrarnykh pidpryiemstv Tarasyuk”, Economics of agro-industrial complex, vol. 7. pp. 101–106.
3. Tubolets', K.H. (2012), “Ways to improve the management of marketing activities of agricultural enterprises”, Public Administration, vol. 186. pp. 129–132.
4. Karpenko N. V., (2008). “Marketing Management at Small and Medium Enterprises: Monograph”, Poltava, Ukraine, 363 p.
5. Brovko, E.M. (2003). “Strategic marketing planning for enterprises - investment objects”, Economics of the enterprise: problems of theory and practice. [All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists], Dnipropetrovsk, Ukraine, pp.173–175.
6. Ivashchenko, A.A.(2011), “Features of management of marketing activity in the agrarian sphere”, Economics of agro-industrial complex, vol. 2. pp. 11–14.
7. Baklazhenko, G.A. (2000). “Agropromyshlennye holdingi – osnova hozjajstvennoj ierarhii jekonomiki perehodnogo perioda”, APK: jekonomika, upravlenie, Russian ,vol. 11. pp. 65–68.
8. Artimonova, I.V. (2010). “Formuvannia systemy ahrarnoho marketynhu na rehionalnomu rivni”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 4, pp. 166–170.
9. Komarnyts'kyj, I.M. (2007), Marketynhovyj menedzhment [Marketing management], Apriori, L'viv, Ukraine.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8500

Відомості про авторів

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-7449-9487


І. В. Чукіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. Chukina

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-2259-9363

Як цитувати статтю

Коваленко Г. О., Чукіна І. В. Вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8517 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.86

Kovalenko, H. and Chukina, І. (2021), “Improvement of management of marketing activity of agrarian anterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8517 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.