EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ І МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ ГАЛУЗІ
В. В. Даниленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.87

УДК: 334.021:658.7:658.8

В. В. Даниленко

ПЕРЕВАГИ І МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню переваг і методології застосування наскрізного аналізу ключових показників ефективності логістичних процесів в ланцюгах постачань агропродовольчої галузі. Питання необхідності застосування вищезазначеного аналізу досліджене в контексті сучасних процесів трансформації наукової перспективи щодо розробки стратегій і тактик формування моделі конкурентоспроможного суб’єкта господарювання. Зазначена перспектива виносить значення інтеграції управлінських функцій в межах ланцюгів постачань на якісно новий рівень, покликаний усунути недоліки інертності вертикально інтегрованих підприємств за традиційним принципом. Зважаючи на відсутність загальноприйнятої методології наскрізного аналізу ефективності логістичних та УЛП-процесів агропродовольчих підприємств, аналіз ключових показників ефективності був здійснений з врахуванням можливості використання цих показників для порівняння з аналогічними в конкурентів чи інших галузях зі схожими логістичними операціями. В статті обговорено передумови набуття авангардного значення таких питань управління ланцюгами постачань як упровадження елементів ощадливої стратегії підприємствами агропродовольчого сектору, а також чинники, які спонукають дані підприємства до пошуку ефективних рішень оптимізації логістичних процесів. Наведено визначення відповідних цілям даного дослідження складових ощадливої стратегії – ощадливого виробництва і ощадливої логістики. Спираючись на результати досліджень зарубіжних вчених, було представлено залежність між упровадженням заходів розрахунку ключових показників ефективності логістичних та УЛП-процесів і змінами певних показників гнучкості ланцюга постачань. Також було виявлено особливості агропродовольчої галузі з погляду надання менеджерами переваг тим чи іншим показникам ефективності в порівнянні з іншими галузями. Обґрунтовано необхідність акцентувати увагу на показниках оборотності товарно-матеріальних запасів, через їх здатність до відображення ступеня гнучкості ланцюга постачань. Представлено деталізований склад витрат логістичних процесів. Розроблено алгоритм операцій по упровадження наскрізного аналізу ключових показників ефективності логістичних процесів в агропродовольчому ланцюгу постачань.

Ключові слова: логістичні процеси; ключові показники ефективності; агропродовольча галузь; управління ланцюгами постачань.

Література

1. Nematollahi M., Tajbakhsh A. Past, present, and prospective themes of sustainable agricultural supply chains: A content analysis. Journal of Cleaner Production. 2020. Vol. 271. P. 1-28.
2. Даниленко В.В. Управління плануванням оцінки потреб при розробці інвестиційного проекту сільськогосподарської організації. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 1 (57). С. 105-111.
3. Ciccullo F., Pero M., Caridi M., Gosling J. Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literarure review and future research directions. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 172. P. 2336-2350.
4. Brandl F.J., Ridolfi K.S., Reinhart G. Can we adopt the Toyota Kata for the (re-)design of business processes in the complex environment of a manufacturing company? Procedia CIPR. 2020. Vol. 93. P. 838-843.
5. Fynes B., Ennis S. From lean production to lean logistics: The case of Microsoft Ireland. European Management Journal. 1994. Vol. 12 (3). P 322-331.
6. Косарева Т.В. Логістичні стратегії підприємств агропродовольчого комплексу. Вісник ПГТУ: економічні науки. 2014. № 28. С. 234-241.
7. Borodin V., Bourtembourg J., Hnaien F., Labadie N. Handling uncertainty in agricultural supply chain management: A state of the art. European Journal of Operational Research. 2016. Vol. 254 (2). P. 348-359.
8. Даниленко В.В. Ідентифікація характеристик конкурентного середовища цільових ринків збуту продукції підприємств-виробників зерна. Соціальна економіка. 2020. № 59. С. 32-38.
9. Wisner J.D., Tan K.C., Leong G.K. Principles of Supply Chain Management: a balanced approach. Boston: Cengage Learning, 2015. 576 p.
10. Fancello G., Shintu A., Serra P. An experimental analysis of Mediterranean supply chains through the use of cost KPIs. Transportation Research Procedia. 2018. Vol. 30. P. 137-146.
11. Пруненко Д.О. Управління ланцюгом постачань: конспект лекцій. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 140 с.
12. Рижикова Н.І., Накісько О.В. Управління витратами: навчальний посібник. Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2016. 200 с.
13. Сільське господарство України. 2019: стат. зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2020. 212 с.
14. Накісько О.В., Даниленко В.В. Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. 2017. № 185. С. 290-300.
15. Телішевська О.Б., Овчарук В.В., Будинський Р.З. Логістичний аутсорсинг як шлях оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 22. С. 120-123.
16. Sharma S. Outsourcing costs: the ultimate guide for entrepreneurs. Classic informatics. 2020. URL: https://www.classicinformatics.com/guide/outsourcing-costs-entrepreneurs (дата звернення 28.12.2020).
17. Красноруцький О.О., Онегіна В.М. Теоретичне значення категорії розподіл продукції для дослідження функціонування аграрного ринку. Вісник СНАУ: Економіка і менеджмент. 2013. № 4. С. 3-9.
18. Вітковський Ю.П. Структура економічного потенціалу підприємства в імплементації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Вісник СНАУ. Вип. 4 (82). 2019. С. 44-47.

V. Danylenko

ADVANTAGES AND METHODOLOGY OF LOGISTICS PROCESSES` KEY PERFORMANCE INDICATORS CALCULATION IN AGRI-FOOD INDUSTRY

Summary

This study is dedicated to the advantages and methodology investigation of applying end-to-end analysis of logistics processes` key performance indicators in the agri-food industry supply chains. The question why there is a need to apply the above analysis is studied in the context of modern transformation processes concerning scientific perspective on the development of strategies and tactics for developing a competitive business entity model. This perspective takes the importance of integrating management functions within supply chains to a qualitatively new level, designed to eliminate the disadvantages of inertia of vertically integrated entities built on the traditional principle. Due to the lack of a generally accepted methodology for end-to-end analysis of the efficiency of agri-food company`s logistics and SCM processes, the key performance indicators analysis was carried out taking into account the possibility of using these indicators for comparison with similar ones in competitors or other industries with similar logistics operations. The article discusses the prerequisites for the acquisition of avant-garde importance of such issues of supply chain management as the introduction of elements of a lean strategy by enterprises of the agri-food sector, as well as factors that encourage these enterprises to find effective solutions for optimizing logistics processes. The components of a lean strategy – lean production and lean logistics ‒ corresponding to the goals of this study are defined. Based on the results of researches done by foreign scientists, the relationship between the introduction of measures for calculating key performance indicators of logistics and SCM processes and changes in certain indicators of supply chain flexibility was presented. It also revealed the peculiarities of the agri-food industry in terms of managers' preference for certain performance indicators in comparison with other industries. The necessity to focus on indicators of inventory turnover is justified, because of their ability to reflect the degree of flexibility of the supply chain. A detailed composition of logistics process costs is presented. An algorithm of operations for implementing end-to-end analysis of key performance indicators of logistics processes in the agri-food supply chain has been developed.

Keywords: logistics processes; key performance indicators; agri-food industry; supply chain management.

References

1. Nematollahi M., Tajbakhsh A. (2020) Past, present, and prospective themes of sustainable agricultural supply chains: A content analysis. Journal of Cleaner Production, vol. 271, pp. 1-28.
2. Danylenko V.V. (2020). Upravlinnia planuvanniam otsinky potreb pry rozrobtsi investytsijnoho proektu sil's'kohospodars'koi orhanizatsii [Management of the needs assessment`s planning process in the investment project development of an agricultural organization]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», No. 1 (57), pp. 105-111.
3. Ciccullo F., Pero M., Caridi M., Gosling J. (2017). Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: A literarure review and future research directions. Journal of Cleaner Production, vol. 172, pp. 2336-2350.
4. Brandl F.J., Ridolfi K.S., Reinhart G. (2020). Can we adopt the Toyota Kata for the (re-)design of business processes in the complex environment of a manufacturing company? Procedia CIPR, vol. 93, pp. 838-843.
5. Fynes B., Ennis S. (1994) From lean production to lean logistics: The case of Microsoft Ireland. European Management Journal, vol. 12 (3), pp 322-331.
6. Kosareva T.V. (2014). Lohistychni stratehii pidpryiemstv ahroprodovol'choho kompleksu [Logistic strategies of agro-food enterprises]. Visnyk PHTU: ekonomichni nauky, no. 28, pp. 234-241.
7. Borodin V., Bourtembourg J., Hnaien F., Labadie N. (2016) Handling uncertainty in agricultural supply chain management: A state of the art. European Journal of Operational Research, vol. 254 (2), pp. 348-359.
8. Danylenko V.V. (2020). Identyfikatsiia kharakterystyk konkurentnoho seredovyscha tsil'ovykh rynkiv zbutu produktsii pidpryiemstv-vyrobnykiv zerna [Identification of the characteristics of the competitive environment of grain producers` target markets]. Sotsial'na ekonomika, no. 59, pp. 32-38.
9. Wisner J.D., Tan K.C., Leong G.K. Principles of Supply Chain Management: a balanced approach (2015). Boston: Cengage Learning.
10. Fancello G., Shintu A., Serra P. (2018). An experimental analysis of Mediterranean supply chains through the use of cost KPIs. Transportation Research Procedia, vol. 30, pp. 137-146.
11. Prunenko D.O. (2016) Upravlinnia lantsiuhom postachan': konspekt lektsij [Supply chain management: lecture notes]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)
12. Ryzhykova N.I., Nakis'ko O.V. (2016). Upravlinnia vytratamy: navchal'nyj posibnyk [Cost management: a textbook]. Kharkiv: KhNTUSH im. P. Vasylenka.
13. Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy. 2019: stat. zb. [Agriculture of Ukraine. 2019: statistical yearbook], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.
14. Nakis'ko O.V., Danylenko V.V. (2017). Kontseptual'ni zasady upravlinnia konkurentospromozhnistiu sil's'kohospodars'koho pidpryiemstva [Conceptual foundations of agricultural enterprise`s management of competitiveness]. Visnyk KhNTUSH: Ekonomichni nauky, no. 185, pp. 290-300.
15. Telishevs'ka O.B., Ovcharuk V.V., Budyns'kyj R.Z. Lohistychnyj autsorsynh iak shliakh optymizuvannia vytrat lohistychnykh biznes-protsesiv [Logistics outsourcing as a way to optimize the costs of logistics business processes]. Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 22, pp. 120-123.
16. Sharma S. (2020) Outsourcing costs: the ultimate guide for entrepreneurs. Classic informatics. Availavle at: https://www.classicinformatics.com/ guide/outsourcing-costs-entrepreneurs (Accessed 28 December 2020).
17. Krasnoruts'kyj O.O., Onehina V.M. (2013). Teoretychne znachennia katehorii rozpodil produktsii dlia doslidzhennia funktsionuvannia ahrarnoho rynku [Theoretical significance of the product distribution category for studying the functioning of the agricultural market]. Visnyk SNAU: Ekonomika i menedzhment, no. 4, pp. 3-9.
18. Vitkovs'kyj Yu.P. (2019). Struktura ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v implementatsii innovatsijno-investytsijnoi modeli rozvytku [Structure of the economic potential of the enterprise in the implementation of the innovation and investment development model]. Visnyk SNAU, vol. 4 (82), pp. 44-47.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5786

Відомості про авторів

В. В. Даниленко

к. е. н., старший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

V. Danylenko

PhD in Economics, Senior lecturer of the Department of Agrologistics and Supply Chain Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

ORCID:

0000-0002-0098-5204

Як цитувати статтю

Даниленко В. В. Переваги і методологія розрахунку ключових показників ефективності логістичних процесів в агропродовольчій галузі. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8518 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.87

Danylenko, V. (2021), “Advantages and methodology of logistics processes` key performance indicators calculation in agri-food industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8518 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.