EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
Н. В. Каткова, І. С. Мурашко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.88

УДК: 658.5

Н. В. Каткова, І. С. Мурашко

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування з використанням збалансованої системи показників, згрупованими за економічною, екологічною, соціальною та енергетичною підсистемами, яка дозволяє побудувати систему індикаторів контролю та оцінювання розвитку всіх підсистем підприємства, а також зв`язки між ними; локально, швидко та ефективно реагувати на впливи внутрішнього та зовнішнього середовища; визначити важливі напрямки стійкого розвитку та здійснювати контроль за досягненням цілей за підсистемам. На відміну від існуючих, наведена система показників доповнена додатковими підсистемами стійкого розвитку – «екологічною» та «енергетичною».
Формування механізму стійкого розвитку на підставі BSC-моделі досліджувалося на прикладі ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», для якого сформована система цілей та індикаторів за економічною, екологічною, соціальною та енергетичною підсистемам, а також визначені цільові значення індикаторів та зв’язки між цілями стійкого розвитку.

Ключові слова: механізм стійкого розвитку; збалансована система показників; індикатори; контроль; оцінювання; ціль; економічна підсистема; екологічна підсистема; соціальна підсистема; енергетична підсистема.

Література

1. Мурашко І.С. Визначення поняття механізм стійкого розвитку підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. № 6. С. 105-109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_24 (дата звернення: 6.01.2021).
2. Нортон Д., Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Пер. с англ. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 304 с.
3. Думенко М., Садикова В., Прокопенко Є. Збалансована система показників як засіб стратегічного управління організацією. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. 2019. Том 81. № 3. С. 48-64. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/437 (дата звернення: 6.01.2021).
4. Бруй О. Збалансована система показників – дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою (за матеріалами зарубіжних публікацій). Бібліотечний вісник. 2015. № 5 (229) С.10-15. URL: http://eprints.rclis.org/28289/1/bv_2015_5_4.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
5. Осадча Г. Г., Ополонець І. П. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод». Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18, частина 2. С. 120-124. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_2_2018ua/27.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
6. Шварц І. В. Збалансована система показників як інструмент антикризового управління підприємством: матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (Вінниця, 13-15 березня 2019 р). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6973 (дата звернення: 6.01.2021).
7. Варченко О.М., Вернюк Н.О. Формування системи збалансованих показників як інструменту стратегічного управління підприємств цукрової промисловості. Економіка та управління АПК. 2018. № 2. С.54-66. URL: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2033/1/formuvannya_systemy.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
8. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Макаренко А.О. Збалансована система показників – ефективний інструмент управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес 2019. № 2 (28). С.80-87.
9. Ляшенко Г.П., Дерев’янко В.М. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства). Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2014. № 1(64). С. 23-31.
10. Потриваєва Н. В. Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств. Ефективна економікою. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092 (дата звернення: 6.01.2021).
11. Каткова Н.В. Використання методології BSC в механізмі підвищення ефективності діяльності олійних підприємств. Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. 2007. Вип. 53. С.325-331.
12. Бурлака О.В. Система збалансованих показників як інструмент підвищення стратегічного потенціалу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 2 (57). С. 43– 46.
13. Бабяк Н.Д., Паскалова А.Г. Збалансована система показників в оцінці ефективності управління витратами молокопереробного підприємства. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 87-92. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197271119.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
14. Йолтуховська О.Ю. Людський капітал в контексті стратегічного вимірювання бізнесу. Науковий вісник Ужгородського Університету. 2019. Випуск 2(54). С.122-128.
15. Куровська О. А., Овсєєнко О. С. Збалансована система показників як механізм стратегічного контролінгу інноваційних проектів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Випуск 1(10), Том 2. С.299-309. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6772 (дата звернення: 6.01.2021).
16. Циганова О.С. Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2019. 265 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//dis/08_2019/tsyganova_dis.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
17. Лемішовський В.І. Збалансована система показників як інструмент формування контролінгу машинобудівного підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. 2016, Т. 21 Вип. 1. С. 126-129. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_1/29.pdf (дата звернення: 6.01.2021).
18. Каткова Н.В., Матушевська О.А. Механізм забезпечення економічної стійкості підприємств суднобудівної промисловості. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. 2014. № 4 (24). С.12-22.

N. Katkova, I. Murashko

IMPLEMENTATION THE MECHANISM OF THE ENTERPRISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT USING A BALANCED SCORECARD

Summary

The article proposes a methodical approach to the formation of the mechanism of sustainable development of machine-building enterprises using a balanced system of indicators, grouped by economic, environmental, social and energy subsystems. The Balanced scorecard allows to build a system of indicators of control and evaluation of development by all subsystems of the enterprise, and also communications between them; respond locally, quickly and effectively to the influences of the internal and external environment; identify important areas of sustainable development and monitor the achievement of goals for the subsystems. In contrast to the existing ones, the above system of indicators is supplemented by additional subsystems of sustainable development - "environmental" and "energy".
The formation of the mechanism of sustainable development on the basis of the BSC-model was studied on the example of Smart Maritime Group LLC, for which a system of goals and indicators for economic, environmental, social and energy subsystems was formed, as well as target values of indicators and connections between goals of sustainable development are defined. It is determined that achieving sustainable development of the economic subsystem requires increasing profitability, which requires increasing competitiveness and market expansion, improving efficiency and turnover of current assets, as well as maintaining the solvency and financial stability of the enterprise. Achieving sustainable development of the environmental subsystem is achieved by reducing the negative impact on the environment and the preservation and reproduction of the environment. Achieving sustainable development of the social subsystem requires improving working conditions, ensuring safety and health, retaining key professionals and improving the skills of workers, as well as increasing the level of social responsibility. To achieve sustainable development of the energy subsystem, it is necessary to reduce the use of energy resources, increase the use of energy obtained from own energy sources and increase the efficiency of energy resources.

Keywords: mechanism of sustainable development; balanced scorecard; indicators; control; evaluation; goal; economic subsystem; ecological subsystem; social subsystem; energy subsystem.

References

1. Murashko, I.S. (2018), “Definition of the concept of the mechanism of sustainable development of the enterprise”, Business navigator, [Online], vol. 6, pp. 105–109, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_24 (Accessed 6 January 2021)
2. Norton, D. and Kaplan, R. (2003), Sbalansirovannaia sistema pokazateley. Ot stratehii k deystviiu [Balanced scorecard. From strategy to action], PJSC «Olimp-Business», Moscow.
3. Dumenko, M., Sadykova, V., Prokopenko, E. (2019), “Balanced scorecard as a means of strategic management of the organization”. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: military and technical sciences, [Online], vol. 81(3), pp. 48-64, available at: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/437 (Accessed 6 January 2021).
4. Bruy, O. (2015), “Balanced scorecard - an effective tool for strategic management of the library (based on foreign publications)”. Library Bulletin, [Online], vol. 5 (229), pp. 10-15, available at: http://eprints.rclis.org/28289/1/bv_2015_5_4.pdf (Accessed 6 January 2021).
5. Osadcha, G.G. and Opolonets, I.P. (2018), “Balanced scorecard as an effective tool for enterprise management on the example of PJSC "Yagotinskiy maslozavod"”. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, [Online], vol. 18, part 2, pp. 120-124, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_2_2018ua/27.pdf (Accessed 6 January 2021).
6. Schwartz, I.V. (2019), “Balanced scorecard as a tool for crisis management of the enterprise”. Materialy XLVIII naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU [Materials of the XLVIII scientific and technical conference of VNTU], VNTU, Vinnytsia, Ukraine, March 13-15, [Online], available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6973 (Accessed 6 January 2021).
7. Varchenko, O.M, Vernyuk, N.O. (2018), “Formation of a Balanced scorecard as a tool for strategic management of sugar industry enterprises”. Economics and management of agro-industrial complex, [Online], vol.2, pp.54-66, available at: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2033/1/formuvannya_systemy.pdf (Accessed 6 January 2021).
8. Voskoboieva, O.V., Romashchenko, O.S., Makarenko, A.O. (2019), “A balanced scorecard is an effective tool for enterprise management”. Economy. Management. Business, vol. 2 (28), pp.80-87.
9. Liashenko, G.P., Derevianko, V.M. (2014), “Balanced scorecard is a necessary tool to ensure the competitiveness of the enterprise (on the example of an oil enterprise)”. Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine (economics, law), vol. 1 (64), pp. 23-31.
10. Potryvaieva, N.V. (2015), “Balanced scorecard as an analytical tool of increase of efficiency of functioning of enterprises”. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5092 (Accessed 6 January 2021).
11. Katkova, N.V. (2007), “The use of BSC-methodology in the mechanism of improving the efficiency of oil enterprises”. Tavriyskyi naukovyi visnyk: Zbirnyk naukovykh prats KHDAU, vol. 53, pp.325-331.
12. Burlaka, O.V. (2016), “The Balanced scorecard as a tool to increase the strategic potential of the enterprise”. Formation of market relations in Ukraine, vol. 2 (57), pp. 43– 46.
13. Babiak, N.D., Paskalova, A.H. (2015), “A Balanced scorecard in assessing the cost management of a dairy enterprise”. Innovative economy. [Online], vol. 4, pp. 87–92, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197271119.pdf (Accessed 6 January 2021).
14. Yoltukhovska, O.Yu. (2019), “Human capital in the context of strategic business measurement”. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, vol. 2 (54), P.122-128.
15. Kurovska, O.A, Ovseenko, O.S. (2014), “Balanced scorecard as a mechanism of strategic controlling of innovative projects”. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, [Online], issue 1 (10), vol. 2, pp.299-309, available at: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6772 (Accessed 6 January 2021).
16. Tsyhanova O.S (2019), “Controlling system in adaptive management of industrial enterprises”, Ph.D. Thesis, Economics and management of enterprises (by type of economic activity), Zaporizhzhia national university, Zaporizhzhia, Ukraine, [Online], available at: http://phd.znu.edu.ua/page//dis/08_2019/tsyganova_dis.pdf (Accessed 6 January 2021).
17. Lemishovskyi, V.I. (2016), “Balanced scorecard as a tool for forming the controlling of a machine-building enterprise”. Odessa National University Herald. Economy, [Online], issue 21, vol. 1, pp. 126-129, available at: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_1/29.pdf (Accessed 6 January 2021).
18. Katkova, N.V., Matushevska, O.A. (2014), “The mechanism of ensuring the economic sustainability of the shipbuilding industry”. Bulletin of Zaporizhzhia National University: Collection of scientific works. Economic sciences, vol. 4 (24), pp.12-22.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5900

Відомості про авторів

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-6199-4841


І. С. Мурашко

к. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту, Придунайська філія ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

I. Murashko

PhD in Economics, Head of the Department of Economics and Management, Danube branch of «Interregional Academy of Personnel Management»

ORCID:

0000-0002-4635-6921

Як цитувати статтю

Каткова Н. В., Мурашко І. С. Реалізація механізму стійкого розвитку підприємства з використанням збалансованої системи показників. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8519 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.88

Katkova, N. and Murashko, I. (2021), “Implementation the mechanism of the enterprise sustainable development using a balanced scorecard”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8519 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.