EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ
О. М. Кондратюк, О. В. Руденко, А. Є. Чернобровкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.89

УДК: 657.6

О. М. Кондратюк, О. В. Руденко, А. Є. Чернобровкіна

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

Анотація

Цифрові технології створюють нові можливості для розвитку всіх видів економічної діяльності, виникнення нових форм бізнесу, змінюють засоби ділового спілкування та обміну фінансовою і нефінансовою інформацією. Технології на основі штучного інтелекту можуть знайти прикладний аспект в цифровізації аудиторської діяльності. Це буде сприяти прискоренню збору і аналізу великих обсягів інформації, підвищенню довіри до аудиторських компаній, реалізації аудиторських послуг на більш високому рівні якості та зниженню їх трудомісткості. Застосування штучного інтелекту призводить і до необхідності вирішення ключових питань, таких як інвестування в навчання персоналу, нове програмне забезпечення, кібербезпеку. В статті зроблено огляд напрацювань учених, досліджень та звітів аудиторських компаній, в яких представлені можливості використання штучного інтелекту та тенденції розвитку аудиторської діяльності.

Ключові слова: аудит; аудиторська діяльність; інвестиції; тенденції; штучний інтелект; якість аудиторських послуг.

Література

1. Розуміння еволюції світової економіки. URL: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us (дата звернення 20.11.2020).
2. Искусственный интеллект (мировой рынок). https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.98.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.98.D0.98-.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.8C_.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_-_CB_Insights (дата звернення 07.12.2020).
3. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini?fbclid=IwAR0BttDzN-q_hQrugJtpnoD3UcBFVkyEArdcClbxulyUBBihkZj3JgaDeWo (дата звернення: 07.12.2020).
4. Якимова В. А. Возможности и перспективы использования цифровых технологий в аудиторской деятельности. Вестник Санкт-Петербургского университета.Экономика. 2020. Т. 36. Вып. 2. С. 287–318. DOI: https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.206 (дата звернення 07.12.2020).
5 Мельниченко О.В. “Використання штучного інтелекту в системах контролю господарської діяльності”. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/342.pdf (дата звернення 07.12.2020).
6 Bochulia, T., & Melnychenko, O. (2019). “Accounting and analytical provision of management in the times of information thinking”. European Cooperation, 1(41), 52-64. URL: https://doi.org/10.32070/ec.v1i41.21 (дата звернення 07.12.2020).
7. Melnychenko, O., & Hartinger, R. (2017). “Role of blockchain technology in accounting and auditing”. European Cooperation, 9(28), 27-34, URL: http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/191 (дата звернення 07.12.2020).
8. Рух зі швидкістю інновацій. Основні інструменти і компетенції у сфері внутрішнього аудиту на базі технологій. URL: https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/moving-at-the-speed-of-innovation.pdf (дата звернення 17.11.2020).
9. Інновації в аудиті. URL: https://www.ey.com/ru_ru/audit/innovation (дата звернення 23.11.2020).
10. 16 Artificial Intelligence projects from Deloitte Practical cases of applied AI. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/innovatie/deloitte-nl-innovatie-artificial-intelligence-16-practical-cases.pdf (дата звернення 08.12.2020).
11. Як штучний інтелект впливає на аудит. URL: https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2018/06/auditing-with-artificial-intelligence.html (дата звернення 22.11.2020)
12. Статистика внутрішнього аудиту 2019. Зони фокусу, що сильно впливають. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/internal-audit-future-trends.html (дата звернення 17.11.2020).
13. Машинне навчання. Більше науки, ніж фантастики. URL:https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html (дата звернення: 23.11.2020).
14. Технології штучного інтелекту – нові перспективи чи загроза для професії аудитора? URL : https://www.pabu.com.ua/en/mediacentr-eng/blog-prezydenta/28-bloh-prezydenta-2/881-technology-of-artificial-intelligence-new-perspectives-or-threat-to-the-auditor-profession (дата звернення 25.11.2020).

O. Kondratiuk, O. Rudenko, A. Chernobrovkina

POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIT

Summary

Digital technologies create new opportunities for the development of all types of economic activity, creating new forms of business, changing means of business communication and exchanging financial and non-financial information. Technologies based on artificial intelligence can be applied in the digitalization of auditing. This aspect helps promote and speed the collecting and analysis of large amounts of information, increase trust in audit companies, implement high quality level of audit services and reduce their complexity. However, application of artificial intelligence brings the necessity of sorting out key issues such as investing in staff training, new software, cybersecurity.
The article includes an overview of scientific works, research and reports of audit companies, which present the possibilities of using artificial intelligence and relevant trends in auditing. The world statistics of investments in technology and market of artificial intelligence are provided. Attention is focused upon government support for the artificial intelligence development in Ukraine.
The successful experience of the process of automation and positive impact on the business of the "Big Four" companies is presented and emphasized with examples of artificial intelligence products vigorously implemented in companies activities and released on the market as their key results.
Deploying research conducted by Deloitte, future trends in the audit industry are summarized, the potential for additional global economic activity and gaining future profits due to increasing investment in artificial intelligence is defined.
Automation through artificial intelligence is a new technology necessary for creating effective business processes for a company and country as a whole. The implementation of artificial intelligence technologies in auditing is a major factor in the development of modern digital economy, ensuring high quality of audit services and efficient activities of audit companies in general.
However, whatever technologies are used in the audit, the auditor's professional judgment in formulating general conclusions on the financial statements remains indispensable today.

Keywords: audit; audit activity; investments; trends; artificial intelligence; audit services quality.

References

1. McKinsey Global Institute (2018), “Understanding the evolution of the global economy”, available at: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us (Accessed 20 November 2020).
2. TADVISER (2020), “Artificial intelligence (world market)”, available at : https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#.D0.98.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B2_.D0.98.D0.98-.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.8C_.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_-_CB_Insights (Accessed 07 December 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “About approval of the Concept of development of artificial intelligence in Ukraine”, available at: https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini?fbclid=IwAR0BttDzN-q_hQrugJtpnoD3UcBFVkyEArdcClbxulyUBBihkZj3JgaDeWo (Accessed 07 December 2020).
4. Yakimova, V.A. (2020), “Possibilities and prospects of using digital technologies in auditing”, Bulletin of St. Petersburg University. Economics, Vol. 36, Issue 2, pp. 287-318. https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.206
5 Melnychenko, O. (2019) “Use of artificial intelligence in economic control systems”, available at https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/342.pdf (Accessed 07 December 2020).
6 Bochulia, T. and Melnychenko, O. (2019), “Accounting and analytical provision of management in the times of information thinking”, European Cooperation, vol. 1(41), pp. 52-64. https://doi.org/10.32070/ec.v1i41.21
7 Melnychenko, O. and Hartinger, R. (2017), “Role of blockchain technology in accounting and auditing”, European Cooperation, vol. 9(28), pp. 27-34, available at http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/191 (Accessed 07 December 2020).
8. PwC (2020), “Moving with the speed of innovation. Basic tools and competencies in the field of technology-based internal audit”, available at: https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/moving-at-the-speed-of-innovation.pdf (Accessed 17 November 2020).
9. Ernst & Young (2020), “Innovation in Auditing”, available at: https://www.ey.com/ru_ru/audit/innovation (Accessed 23 November 2020).
10. Deloitte (2019), “16 Artificial Intelligence projects from Deloitte Practical cases of applied AI”, available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/innovatie/deloitte-nl-innovatie-artificial-intelligence-16-practical-cases.pdf (Accessed 08 December 2020).
11. KPMG (2020), “How Artificial Intelligence Affects Auditing”, available at: https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2018/06/auditing-with-artificial-intelligence.html (Accessed 22 November 2020).
12. Deloitte (2019), “Internal Audit Insights 2019. High-impact areas of focus”, available at: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/internal-audit-future-trends.html (Accessed 17 November 2020).
13. ACCA (2020), “Machine learning More science than fiction”, available at: https://www.accaglobal.com/ubcs/en.html (Accessed 25 November 2020).
14. Chamber of Auditors and Accountants of Ukraine (2020), “Technology of artificial intelligence - new perspectives or threat to the auditor profession?”, available at: https://www.pabu.com.ua/en/mediacentr-eng/blog-prezydenta/28-bloh-prezydenta-2/881-technology-of-artificial-intelligence-new-perspectives-or-threat-to-the-auditor-profession (Accessed 25 November 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6010

Відомості про авторів

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки і технологій

O. Kondratiuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,State university of economics and tehnology

ORCID:

0000-0003-1000-0568


О. В. Руденко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Державний університет економіки і технологій

O. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,State university of economics and tehnology

ORCID:

0000-0001-7293-7773


А. Є. Чернобровкіна

магістрант, Державний університет економіки і технологій

A. Chernobrovkina

Master's student, State University of Economics and Tehnology

ORCID:

0000-0001-8844-2134

Як цитувати статтю

Кондратюк О. М., Руденко О. В., Чернобровкіна А. Є. Можливості та перспективи використання штучного інтелекту в аудиті. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8520 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.89

Kondratiuk, O., Rudenko, O. and Chernobrovkina, A. (2021), “Possibilities and prospects of the use of artificial intelligence in audit”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8520 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.