EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
О. В. Красота, А. В. Яровой

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.91

УДК: 338.246.027

О. В. Красота, А. В. Яровой

ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Виникнення нової вірусної інфекції COVID-19, її поширення і переростання в пандемію стало новим глобальним викликом для всього людства. Окрім серйозних викликів життю і здоров’ю населення планети, а також національним системам охорони здоров’я пандемія COVID-19 стала причиною нової кризи – так званої коронакризи. В даній статті було з’ясовано особливості сучасної коронакризи, які відрізняють її від більшості попередніх криз. Розглянуто найбільш значущі негативні наслідки пандемії COVID-2019 і спричиненої нею кризи для світової та окремих національних економік. Визначено дві основні стратегії боротьби із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 і відновлення макроекономічної стабільності. В рамках дослідження розглядається, як уряди різних країн намагаються нівелювати негативні наслідки коронакризи за допомогою заходів економічної політики, насамперед, фіскальної та монетарної. Наведено перелік заходів цих політик, які доцільно використовувати для виходу із кризи. Висловлено думку, що відновлення макроекономічної стабільності буде тривалим у часі. Для повного виходу з кризи національним урядам необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політики, узгоджувати заходи цих політик.

Ключові слова: макроекономічна стабільність; пандемія COVID-19; коронакриза; заходи фіскальної політики; заходи монетарної політики.

Література

1. Orlik T., Rush J., Cousin M., Hong J. Coronavirus could cost the global economy $2.7 trillion. Here’s how. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ (дата звернення: 10.12.2020).
2. Barro R. J., Ursua J.F., Weng J. The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic – lessons from the ‘Spanish Flu’ for the Coronavirus’s potential effects on mortality and economic activity. NBER Working Paper 26866. National Bureau of Economic Research. 2020. № 8166. URL: https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/26866.html (дата звернення: 13.12.2020).
3. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition. Updated estimates and analysis. International Labor Organization. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf (дата звернення: 15.12.2020).
4. Benmelech E., Tzur-Ilan N. The determinants of fiscal and monetary policies during the COVID-19 crisis. NBER Working Paper 27461. National Bureau of Economic Research. 2020. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27461/w27461.pdf (дата звернення: 11.12.2020).
5. Паляничко В. Фінансові інструменти для підтримки бізнесу під час карантину: що треба знати? URL: https://blog.liga.net/user/vpalianychko/article/36799 (дата звернення: 15.12.2020).
6. Огляд заходів, що вживаються країнами світу для боротьби з пандемією та подоланням її наслідків. Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/svitova-ekonomika-ta-pandemiya.pdf (дата звернення: 15.12.2020).
7. Офіційний сайт МВФ: веб-сайт: URL: https://www.imf.org/en/Data (дата звернення: 15.12.2020).
8. Офіційний сайт Світового банку: веб-сайт: URL: https://data.worldbank.org (дата звернення: 15.12.2020).
9. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України Урядовий портал. Макропрогноз Уряду України на 2020 рік: веб-сайт: URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-makroprognoz-na-2020-rik (дата звернення: 16.12.2020).
10. Офіційний сайт НБУ. Інфляційний звіт, жовтень 2020 року: веб-сайт:
URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2020-roku (дата звернення: 16.12.2020).
11. Резнікова Н. В., Панченко В. Г., Іващенко О. А. Глобальна криза у сфері охорони здоров’я як тригер економічного спаду: виклики регулювання фармацевтичного сектору та стабілізаційні ефекти міжнародної економічної політики. Ефективна економіка. 2020. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/23.pdf (дата звернення: 18.12.2020).
12. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 станом на 24 грудня 2020 року: веб-сайт: URL: https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom (дата звернення: 16.12.2020).
13. Official website of the IMF. World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent
URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (дата звернення: 17.12.2020).
14. Шоломицкая Е., Сологуб И. Ковидный мир. Детальный путеводитель, как развитые страны спасали свои экономики. URL: https://finance.liga.net/ekonomika/article/detalnyy-putevoditel-kak-razvitye-strany-spasali-svoi-ekonomiki-chto-sdelala-ukraina (дата звернення: 18.12.2020).

O. Krasota, A. Yarovoy

MACROECONOMIC STABILITY RESTORATION UNDER THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

In 2020, the pandemic of the newly discovered virus COVID-19 became a new global challenge for humanity. Aside from threatening people’s health and national healthcare systems, the pandemic has triggered the so-called corona crisis. In this paper, the peculiarities of corona crisis are studied. Major negative consequences of COVID-19 pandemic and corona crisis for both global and national economies are investigated. For instance, such consequences are: high illness rates per 100,000 population; business activity reduction leading to negative GDP growth and the rise of unemployment. These conclusions are proved by real statistical data of the different countries, such as USA, China, some European countries, and Ukraine. This research examines two main strategies to fight COVID-19 pandemic and restore macroeconomic stability. They are the strategies of hard and soft restrictions. Each of them has pros and cons. Different countries’ governments try to mitigate the negative consequences of corona crisis using fiscal and monetary policies. The list of these policies’ measures to overcome the corona crisis is studied. Using comparative analysis, we consider how the selected countries – developed countries and post-socialist countries – implement different fiscal and monetary policy measures to mitigate the negative consequences of corona crisis and restore macroeconomic stability. We conclude in this paper that all the selected countries use similar fiscal and monetary measures to boost economic growth, but in different combinations. Ukraine used almost the entire set of these policies’ measures. For example, of the seven fiscal policy measures analyzed, six were implemented, and of the eight proposed monetary policy measures, six traditional ones were applied. Simultaneously, the national fiscal policy appeared to be weaker than the monetary one. It can be explained by the limited financial recourses. The idea is that macroeconomic policy restoration takes time. To overcome corona crisis, some national governments should continue softened fiscal and monetary policies, coordinating their measures.

Keywords: macroeconomic stability; COVID-19 pandemic; corona crisis; fiscal measures; monetary measures.

References

1. Orlik, T. Rush, J. Cousin, M. and Hong J. (2020), “Coronavirus could cost the global economy $2.7 trillion. Here’s how”, available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ (Accessed 10 December 2020).
2. Barro, R. J. Ursua, J.F. and Weng, J. (2020), “The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic – lessons from the ‘Spanish Flu’ for the Coronavirus’s potential effects on mortality and economic activity”, NBER Working Paper 26866. National Bureau of Economic Research. 8166, available at: https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/26866.html (Accessed 13 December 2020).
3. International Labor Organization (2020), “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition. Updated estimates and analysis”, available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755910.pdf (Accessed 15 December 2020).
4. Benmelech, E. and Tzur-Ilan, N. (2020), “The determinants of fiscal and monetary policies during the COVID-19 crisis”, NBER Working Paper 27461. National Bureau of Economic Research, available at: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27461/w27461.pdf (Accessed 11 December 2020).
5. Palyanychko, V. (2020), “Financial instruments to support business during quarantine: what you need to know?”, available at: https://blog.liga.net/user/vpalianychko/article/36799 (Accessed 15 December 2020).
6. Center for Foreign Policy Studies of the National Institute for Strategic Studies (2020), “Overview of measures taken by countries around the world to combat the pandemic and overcome its consequences”, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/svitova-ekonomika-ta-pandemiya.pdf (Accessed 15 December 2020).
7. Official website of the IMF (2020), available at: https://www.imf.org/en/Data (Accessed 15 December 2020).
8. Official website of the World Bank (2020), available at: https://data.worldbank.org. (Accessed 15 December 2020).
9. Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Government portal (2020), “Ukraine government macroeconomic forecast for 2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-makroprognoz-na-2020-rik (Accessed 16 December 2020).
10. Official website of the National Bank of Ukraine (2020), “Inflation report, October 2020”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2020-roku (Accessed 16.12.2020).
11. Reznikova, N. Panchenko, V. and Ivashchenko, O. (2020), “The global crisis in the health care as trigger of economic recession: challenges to the regulation of pharmaceutical sector and stabilization effects for the international economic policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol.11. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/23.pdf (Accessed 18 December 2020).
12. Official website of Ministry of Health of Ukraine (2020), “Information on countries with a high prevalence of COVID-19, December 24, 2020”, available at: https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom (Accessed 16 December 2020).
13. Official website of the IMF (2020), “World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent”, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (Accessed 17 December 2020).
14. Sholomitskaya, O. and Sologub, I. (2020), “The Covid world. A detailed guide to how developed countries saved their economies”, available at: https://finance.liga.net/ekonomika/article/detalnyy-putevoditel-kak-razvitye-strany-spasali-svoi-ekonomiki-chto-sdelala-ukraina (Accessed 18 December 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6084

Відомості про авторів

О. В. Красота

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

O. Krasota

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8840-3119


А. В. Яровой

студент ОКР «Магістр»,освітня програма «Економіка та економічна політика», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

A. Yarovoy

Master's student, Educational program «Economics and Economic Policy», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9877-2038

Як цитувати статтю

Красота О. В., Яровой А. В. Відновлення макроекономічної стабільності в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8522 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.91

Krasota, O. and Yarovoy, A. (2021), “Macroeconomic stability restoration under the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8522 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.