EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ НАУКОВОЇ ЕТИКИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
А. Б. Почтовюк, В. В. Семеніхіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.11

УДК: [174+001.12]:65012.12

А. Б. Почтовюк, В. В. Семеніхіна

РОЛЬ НАУКОВОЇ ЕТИКИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація

У статті розглядаються існуючі морально-етичні вимоги до вченого при проведенні наукових досліджень, з урахуванням особливостей сучасної економічної науки та специфіки основних економічних категорій. Визначено поняття «наукової етики» відповідно до вимог сьгодення. Проаналізовано основні положення проєкту «Кодекса наукової етики» з наданням характеристики розділів. Систематизовано вимоги наукової етики до вченого відповідно до Етичного кодексу ученого України. Розглянуто застосування вимог наукової етики вченого при проведенні економічних досліджень з зазначенням змісту основних методів економічної теорії. Визначна роль та значення науки в житті суспільства та існуючи негативні соціальні наслідки використання наукових досягнень зумовлюють перегляд вимог до морально-етичних якостей учених. Доведено, що наукова етика має містити зрозумілі та доступні принципи, які концентрують увесь позитивний науковий і практичний досвід, накопичений людством протягом тисячоліть та вимагає нового ставлення людини до науки.

Ключові слова: наукова етика; економічні дослідження; дефініції; вчений; морально-етичні цінності.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: кол. моногр. за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Веремюк Л. Л. Вимоги наукової етики до написання науково-педагогічних досліджень. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції УАДО. Київ, 2018. С. 32-34.
3. Етичний кодекс ученого України. Сайт Західного наукового центру НАН України та МОН України URL: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php (дата звернення 18.01.2021).
4. Кодекс наукової етики. Наука та наукознавство. 2005. № 3. С. 31-37. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/49520/05-Codex.pdf?sequence=1 (дата звернення 10.01.2021).
5. Стрішинець О. М., Єлісєєва Л. В., Ліщук В. І. Економічна теорія: посібник для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: СНУ ім. Леcі Українки, 2014. 240 с.

A. Pochtovyuk, V. Semenikhina

THE ROLE OF SCIENTIFIC ETHICS IN MODERN ECONOMIC RESEARCH

Summary

The article considers the existing moral and ethical requirements for a scientist in conducting research, taking into account the peculiarities of modern economics and the specifics of the main economic categories. The concept of "scientific ethics" is defined in accordance with the the present time requirements. The main provisions of the draft "Code of Scientific Ethics" are analyzed, providing a description of the sections. The requirements of scientific scientist ethics are systematized in accordance with the Code of Scientific Ethics of Ukraine. The application of the requirements of scientific scientist ethics at carrying out of economic researches with the indication maintenance of the basic methods of the economic theory is considered. It has been proven that scientific ethics must contain clear and accessible principles that concentrate all the positive scientific and practical experience and potential accumulated by mankind over the millennia, and require a new man attitude to science. The significant role and importance of science in the society life of and the existing negative social consequences of the use scientific achievements lead to a revision the requirements for moral and ethical qualities of scientists. When conducting economic research, scientific and scientific-pedagogical workers have certain requirements as authors, teachers, supervisors, consultants or experts and citizens. At the present stage of development, the scientific community has a draft "Code of Scientific Ethics", which has long been under discussion by the general public scientific community, but already at the time of approval and implementation. Because science as a type of human activity has a clear value orientation: for the scientist, the highest value is truth. Domestic scientists adhere to the main moral and ethical scientific ethics principles, such as honesty, decency, persistence in proving their own views, a critical attitude to the authorities. The issues of relations between scientists and society should be further developed in order to establish the basis for evaluating scientific activity from a moral point of view, that is the personal responsibility of a scientist.

Keywords: scientific ethics; economic research; definitions; scientist; moral and ethical values.

References

1. Sorokina, N.G. Artyukhov, A. E. and Degtyareva, I. O. (2017), Akademichna dobrochesnist’: problemy dotrymannya ta priorytety poshyrennya sered molodykh vchenykh [Academic integrity: compliance issues and dissemination priorities among young scholars], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
2. Veremyuk, L.L. (2018), “Requirements of scientific ethics for writing scientific and pedagogical research”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the II International Scientific Conference UADO], Kyiv, Ukraine, pp. 32-34.
3. The official site of the Western Research Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine (2009), “Code of Ethics of the scientist of Ukraine”, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/49520/05-Codex.pdf?sequence=1 (Accessed 10 January 2021).
4. Science and science (2005) “Code of Scientific Ethics”, Science and science, Vol. 3, pp. 31-37, available at: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php (Access 18 January 2021).
5. Stryshynets, O. M. Eliseeva, L. V. and Lishchuk, V. I. (2014), Ekonomichna teoriia [Economic theory], Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8269

Відомості про авторів

А. Б. Почтовюк

д. е. н., професор, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Миїайла Остроградського, м. Кременчук

A. Pochtovyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0001-7862-9659


В. В. Семеніхіна

старший викладач кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

V. Semenikhina

Senior Lecturer of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0003-0646-6189

Як цитувати статтю

Почтовюк А. Б., Семеніхіна В. В. Роль наукової етики в сучасних економічних дослідженнях. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8527 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.11

Pochtovyuk, A. and Semenikhina, V. (2021), “The role of scientific ethics in modern economic research”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8527 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.