EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Д. М. Загірняк, В. І. Глухова, Х. В. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.12

УДК: 365:640

Д. М. Загірняк, В. І. Глухова, Х. В. Кравченко

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Метою написання статті було дослідження комунального господарства як одної з найважливіших галузей народного господарства, що забезпечує життєздатність населених пунктів. У статті висвітлено роль комунального господарства в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, визначено сутність поняття "комунальне підприємство". Проаналізовано діяльність підприємств комунальної власності, окреслено їх класифікацію, визначено та досліджено тенденції змін чисельності комунальних підприємств по Україні та по її областях. Розглянуто показники фінансового стану підприємств комунального господарства, джерела їх фінансового забезпечення. Оцінено рівень державної підтримки даної галузі, проаналізовано внесок комунальних підприємств в доходну частину місцевих бюджетів. Досліджено та проаналізовано існуючі проблеми функціонування підприємств комунальної власності в Україні, запропоновано підходи до розв’язання даних проблем, а також зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: комунальне підприємство; фінансове забезпечення; децентралізація; комунальне господарство; фінансовий стан; житлово-комунальне господарство; державна фінансова підтримка.

Література

1. Кириленко О. П. Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2015. № 3. – С. 88-101.
2. Кіндзюр О. С. Регулювання інвестиційного розвитку житлово-комунальної сфери України: дис… кандидата економічних наук: 08.00.03. Львів, 2017.
3. Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства: монографія. Поважний О.С., Попов О.П., Запатріна І.В., Волков В.П. та ін. Черкаси. Брама-Україна, ЧДТУ, 2011. – 436 с.
4. Килимник І. І. Практичні проблеми в галузі житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення. Open Journal System, № 1 (2015), С. 48-50.
5. Жулин О. В., Зеленюк-Джунь Л. В. Управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств і перспективи їх розвитку. Бізнес-інформ, № 7, 2020. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-174_180.pdf.
6. Шаповал Л. П. Формування фінансово-кредитних відносин в комунальному господарстві. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 10 (101). К., 2009. С.127 – 131.
7. Топчій О. О. Модернізація сфери житлово-комунального господарства міських агломерацій в умовах децентралізації: дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05. Одеська національна академія харчових технологій МОН України. Одеса, 2020.
8. Господарський кодекс України. Ст. 78 від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
9. Місцеві фінанси : підруч. за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. 448 с.
10. Як побороти неефективність комунальних підприємств? // Центр економічної стратегії. 27.08.2020. URL: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm &ogbl#inbox/FMfcgxwKkRMtlSfPZLWKVKjWChZRlcpg?projector=1&messagePartId=0.1.
11. Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію? // Центр економічної стратегії. 20.05.2020 р. URL: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/.
12. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm.
13. Офіційний веб-сайт Державної служби Казначейства. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.
14. Глухова В. І., Гомулко Н. В. Комунальний кредит як джерело фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. Modern Economics. 2020. № 21. С. 19-25. URL: https://doi.org/10.31521/ modecon.V14(2020)-06.
15. Погорєлов В. С. Формування бюджетів територіальних громад в умовах фіскальної децентралізації. Автореферат дис... кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси, кредит. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київ, 2019. 22 с.
16. Загірняк Д.М., Данилко В.К., Іщенко С.В., Лига Д.Л. Стратегічна стійкість в умовах глобалізації економіки як антикризовий інструмент. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (Економічні науки). Харків, 2020 (3). С. 102-105. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2020.3.102.
17. Trunina I., Kushal I., Zagirniak D. An imitation model of the financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the enterprise. Proceedings IES2018 Innovative Economic Symposium 2018. Beijing, China, 2018. SHS Web of Conferences 61, 01027 (2019) IES2018.

D. Zagirniak, V. Glukhova, K. Kravchenko

ACTIVITIES OF COMMUNAL ENTERPRISES AND THEIR FINANCIAL SUPPORT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

Communal utilities is an important social sector that provides the population, enterprises and organizations with the necessary utilities and significantly affects the development of the country's economy. The effective functioning of communal utilities is to ensure the sustainable development of the regions, which is especially important in the context of decentralization. Thus, communal utilities – one of the most important sectors of the national economy, which ensures the viability of settlements. For the effective functioning of utilities, their financial support is important. In our opinion, it is obvious that the current level of development of public utilities does not meet the needs of the vast majority of the population. Therefore, this poses a threat to the financial and economic security of the industry. Problems that exist in public utilities affect every inhabitant of Ukraine; they are due to imperfections in the management of utilities, low quality of utilities, inefficiency of their activities, insufficient financial support and many other factors that significantly affect the quality of life of the population. Consequently, the primary task of the structural policy of the authorities at the state, regional and local levels is the formation of public utilities as an economic and social component of the city.
The article highlights the role of communal services in ensuring the socio-economic development of regions, defines the essence of the concept of "communal enterprise". The activity of communal enterprises is analyzed, their classification is determined; trends of changes in the number of communal enterprises in Ukraine and in its regions are determined and investigated. The indicators of the financial condition of public utilities, the sources of their financial support are considered. The level of state support for this industry is assessed; the contribution of utilities to the revenue side of local budgets is analyzed. The presented problems of the functioning of communal enterprises in Ukraine are investigated and analyzed, approaches to solving problems are proposed, and the corresponding conclusions are drawn.

Keywords: utility company; financial support; decentralization; utilities; financial condition; housing and utilities; state financial support.

References

1. Kyrylenko, O. P. (2015), “Financial support of water supply and sewerage enterprises in terms of budget decentralization”, Finansy Ukrayiny, vol. 3, pp. 88-101.
2. Kindzyur, O. S. (2017), “Regulation of investment development of housing and communal services of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy and management of the national government, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
3. Povazhnyy, O.S. Popov, O.P. Zapatrina, I.V. and Volkov, V.P. (2011), Naukovi zasady reformuvannia i rozvytku zhytlovo-komunal'noho hospodarstva [Scientific principles of reforming and development of housing and communal services], Brama-Ukraina. ChDTU, Cherkasy, Ukraine.
4. Kylymnyk, I. I. (2015), “Practical problems in the field of housing and communal services and ways to solve them”, Open Journal System, vol. 1, pp. 48-50.
5. Zhulyn, O. V. and Zelenyuk-Dzhun’, L. V. (2020), “Management of financial resources of utilities and prospects for their development”, Biznes-inform, [Online], vol. 7, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-174_180.pdf. (Accessed 16 Jan 2021).
6. Shapoval, L. P. (2009), “Formation of financial and credit relations in public utilities. Formation of market relations in Ukraine”, Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, vol. 10 (101), pp. 127 – 131, Kyiv, Ukraine.
7. Topchiy, O. O. (2020), “Modernization of the sphere of housing and communal services of urban agglomerations in the conditions of decentralization”, Abstract of Doctor of Economics dissertation, Development of productive forces and regional economy, Odessa National Academy of Food Technologies, Odesa, Ukraine.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Commercial Code of Ukraine, article 78”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. (Accessed 18 Jan 2021).
9. Kyrylenko, O. P. (2014), Mistsevi finansy [Local finances], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil, Ukraine.
10. Center for Economic Strategy (2020), “How to overcome the inefficiency of utilities?”, available at: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab =wm&ogbl#inbox/FMfcgxwKkRMtlSfPZLWKVKjWChZRlcpg?projector=1&messagePartId=0. (Accessed 19 Jan 2021).
11. Center for Economic Strategy (2020), “How does utility financing distort competition?”, available at: https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/. (Accessed 18 Jan 2021).
12. Official website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm. (Accessed 15 Jan 2021).
13. Official website of the State Treasury Service (2021), available at:: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu/. (Accessed 20 Jan 2021).
14. Glukhova, V.I. and Homulko, N.V. (2020), “Communal credit as a source of financial support for the development of territorial communities”, Modern Economics, [Online], vol. 21, available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2020)-06. (Accessed 16 Jan 2021).
15. Pohoryelov, V. S. (2019), “Formation of budgets of territorial communities in the conditions of fiscal decentralization”, Ph. D. Thesis, Money, finance, credit, Kyiv National Economic University of Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine.
16. Zagirniak, D. M. Danylko, V. K. Ishchenko, S.V. and Lyha, D. L. (2020), “Strategic stability in the context of economic globalization as an anti-crisis tool”, Visnyk NTU «Kharkivs’kyy politekhnichnyy instytut» (Ekonomichni nauky), [Online], vol. 3, available at: http://es.khpi.edu.ua/article/view/2519-4461.2020.3.102. (Accessed 17 Jan 2021).
17. Trunina, I. Kushal, I. and Zagirniak, D. (2018), “An imitation model of the financial-economic mechanism of taking strategic decisions at the enterprise”, Proceedings IES2018 Innovative Economic Symposium 2018, Beijing, China.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6127

Відомості про авторів

Д. М. Загірняк

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

D. Zagirniak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

ORCID:

0000-0002-7009-8635


В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

ORCID:

0000-0003-3120-9651


Х. В. Кравченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

K. Kravchenko

Student, Kremenchuk National University of Ostrogradsky

ORCID:

0000-0002-1287-9249

Як цитувати статтю

Загірняк Д. М., Глухова В. І., Кравченко Х. В. Діяльність комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8528 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.12

Zagirniak, D., Glukhova, V. and Kravchenko, K. (2021), “Activities of communal enterprises and their financial support in conditions of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8528 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.