EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
А. М. Новікова, Т. М. Ященко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.14

УДК: 311:656.13

А. М. Новікова, Т. М. Ященко

СТРАТЕГІЯ РОЗБУДОВИ СЕРВІСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що стримують розвиток адекватної розбудови та облаштування допоміжної інфраструктури на автошляхах, необхідність створення якої визначено міжнародними зобов’язаннями України. Основними проблемами є: необхідність врегулювання питання відведення земельних ділянок; відсутність зацікавленості інвесторів щодо приватного інвестування в об’єкти інфраструктури; відсутність затвердженого на державному рівні механізму фінансування будівництва, реконструкції та утримання зон сервісного обслуговування на автошляхах тощо. Досліджено динаміку за останні роки пропуску автомобільного транспорту через державний кордон України. Встановлено, що для створення та облаштування зон сервісного обслуговування іноземних та вітчизняних транспортних засобі та їх екіпажів, необхідних для виконання Україною міжнародних домовленостей та зобов'язань щодо належної організації процесу перевезень пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні, необхідний програмно-цільовий підхід. Запропоновано етапність заходів щодо створення та облаштування зон сервісного обслуговування осіб та транспортних засобів. Визначено основні напрями та завдання для подальшого розвитку транспортної інфраструктури, удосконалення сервісного обслуговування екіпажів транспортних засобів на автомобільних шляхах України, серед яких: забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до положень актів ЄС, зокрема, створення мережі зон сервісного обслуговування екіпажів транспортних засобів; удосконалення функціонування пунктів пропуску через державний кордон; розбудова мережі пунктів дорожнього сервісу для забезпечення проведення перевірки дотримання вимог режимів праці та відпочинку водіїв відповідно до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення; гарантування рівноправного, відкритого та прозорого доступу операторам до транспортної інфраструктури; розвиток прозорого національного ринку транспортно-експедиційних послуг; розбудова термінальних пасажирських та вантажних комплексів з мультимодальними технологіями на основі державно-приватного партнерства із забезпеченням міжнародних стандартів якості обслуговування пасажирів, у тому числі осіб з обмеженою рухливістю та осіб з інвалідністю, а також вантажів та пошти; удосконалення на законодавчому рівні механізму використання державно-приватного партнерства під час реалізації проектів з розбудови транспортної інфраструктури; удосконалення законодавства щодо вироблення спрощеного механізму вилучення та викупу земельних ділянок для розвитку транспортної інфраструктури, передачі земель в концесію для будівництва автомобільних доріг та оформлення земельних ділянок у користування транспортним організаціям.

Ключові слова: інфраструктура; автомобільні шляхи; зони сервісного обслуговування; автомобільний транспорт.

Література

1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.
2. Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення// Закон України №2819- ІV від 17.09.2005 р.
3. Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року щодо узгодження відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі дорожнього транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 та скасовує Директиву Ради (ЄЕС) № 3820/85 // http://insat.org.ua/files/menu/law/reg_561_2006.pdf
4. Регламент (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 року щодо реєстру вальних пристроїв на автомобільному транспорті // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_761#Text
5. Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС // http://insat.org.ua/files/ menu/law/dir_2006_22.pdf
6. Директива 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність // https://zakon.rada.gov.ua/laws
7. Директива ЄС 2008/96 про управління безпекою дорожньої інфраструктури// https://minjust.gov.ua/m/str_45893
8. Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. – К.: НІПМБ, 2003.- 494с. – С. 301-306; 439.
9. Перелік пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 року №435.
10. Офіційна сторінка Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.01.2021).

A. Novikova, T. Yashchenko

STRATEGY OF DEVELOPMENT SERVICE INFRASTRUCTURE AT UKRAINIAN MOTORWAYS ACCORDING TO UKRAINE'S INTERNATIONAL OBLIGATIONS

Summary

The article identificats the main problems, which stream the development service іnfrastructure at Ukrainian motorways according international obligation Ukraine. There are : the need to regulate the allocation of land for road construction; the of investmentfor public- private partnership; the mechanism financing the maintenance, reconstruction highways and service zones at the government level. The dynamics of international road traffic crossing the state border of Ukraine in recent years has been studied. It needs the creation and arrangement of service areas for rest foreign and dome vehicles crews and security cargo. Its necessary to comply international agreements and obligations on the proper transport organization for carriage passengers and goods in international traffic: European agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR) and Association Agreement Ukraine- EU.
Staged of measures on creation and arrangement service zones for crews, passengers and vehicles are offered. The main directions and tasks for further development road infrastructure, improvement service for crews of vehicles at Ukrainian roads are determined, among which: ensuring the development transport infrastructure according EU legislation, in particular, improving the functioning border-crossing points; development a network of road service points to ensure compliance with the requirements social conditions for work and rest drivers in accordance with the European Agreement on the work of crews of vehicles engaged in international road transport; guaranteeing equal, open and transparent access of operators to the transport infrastructure; development a transparent national market for freight forwarding services; building passenger and cargo terminal complexes with multimodal technologies at the expense of their owners and public-private partnership with ensuring international standards of quality passenger service, including persons with reduced mobility and persons with disabilities, as well as cargo and mail; improvement at the legislative level of the mechanism of using public-private partnership during the implementation of projects for the development of transport infrastructure; improvement legislation on the simplification mechanism for the withdrawal and purchase of land for the development of transport infrastructure, the transfer land concession for the road construction and ensuring using land for transport needs.

Keywords: infrastructure; motorways; service areas; road transport.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine " National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", dated May 30, 2018 № 430-r
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "European agreement on the work of crews of vehicles performing international road transport", №2819-IV of 17.09.2005.
3. Regulation (EC) № 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonization of relevant social legislation governing relations in the field of road transport and amending Council Regulations (EEC) № 3821/85 and (EU) № 2135 / 98 and repeals Council Directive (EEC) № 3820/85, available at: http://insat.org.ua/files/menu/law/reg_561_2006.pdf (Accessed 14 Jan 2021).
4. Regulation (EEC) № 3821/85 of 20 December 1985 on the register of road transport devices, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_761#Text (Accessed 14 Jan 2021).
5. Directive 2006/22 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 laying down minimum requirements for the implementation of Council Regulations (EEC) № 3820/85 and (EEC) № 3821/85 on social legislation in the field of road transport Council Directive 88/599/EEC, available at: http://insat.org.ua/files/menu/law/dir_2006_22.pdf (Accessed 14 Jan 2021).
6. Directive 2002/15 / EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organization of the working time of mobile operators, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws (Accessed 14 Jan 2021).
7. EU Directive 2008/96 on road infrastructure safety management, available at: https://minjust.gov.ua/m/str_45893
8. Novikova, A.M. (2003), Ukraina v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [Ukraine in the system of international transport corridors], NIPMB, Kyiv, Ukraine, P. 494, pp. 301-306, p. 439.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The list of checkpoints across the state border, where goods are moved across the customs border of Ukraine", dated 21.05.2012, №435.
10. Ofitsiina storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Jan 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5887

Відомості про авторів

А. М. Новікова

д. е. н., начальник Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»

A. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Research Center for Complex Transport Problems, State Enterprise "DerzhavtotransNDIproekt"

ORCID:

0000-0002-7165-8673


Т. М. Ященко

інженер-економіст, завідувач відділу Економіки автомобільного транспорту, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут»

T. Yashchenko

Engineer-economist, Head of the Department, State Enterprise « DerzhavtotransNDIproekt»

ORCID:

0000-0003-3919-4968

Як цитувати статтю

Новікова А. М., Ященко Т. М. Стратегія розбудови сервісної інфраструктури на мережі автомобільних доріг згідно міжнародних зобов’язань України. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8530 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.14

Novikova, A. and Yashchenko, T. (2021), “Strategy of development service infrastructure at ukrainian motorways according to Ukraine's international obligations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8530 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.