EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГОДОСТАТНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ – ЧОТИРИ КИТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
І. В. Сохань, О. А. Скрипник, Д. М. Скрипник

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.15

УДК: 658.56

І. В. Сохань, О. А. Скрипник, Д. М. Скрипник

ЕНЕРГОДОСТАТНІСТЬ, ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ – ЧОТИРИ КИТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Запропоновано системну концепцію створення енергетичної безпеки територіальних громад в умовах сталого розвитку. В якості складових авторами пропонується розглядати підсистеми енергозбереження, енергодостатності, енергонезалежності та енергетичного патріотизму, оцінка якості функціонування яких на методичному рівні проводиться за системними показниками енергоефективності. Формування енергетичної політики територіальних громад на основі концепції енергетичної достатності забезпечить прийняття зважених управлінських рішень щодо майбутнього енергетичного розвитку країни. У світовій та українській практиках поширеним є підхід до формування моделі енергетичної ефективності переважно за джерелами походження. Однак, такий підхід не віддзеркалює агрегування усієї складності відносин в енергосистемах територіальних громад. У статті доводиться доцільність розгляду енергетичної безпеки територіальних громад в якості системної категорії, а її концепції - на основі моделі «4Е»: енергозбереження, енергетичний патріотизм, енергодостаність та енергонезалежність.

Ключові слова: енергодостатність; енергонезалежність; енергозбереження; енергетичний патріотизм; відновлювальні джерела енергії; розвиток територіальних громад.

Література

1. Єрмілов С. Ф. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2018 р. Київ: НАЕР, 2019. 93 с.
2. Гнідий М. В., Маляренко О. Є. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою. Проблеми загальної енергетики. 2007. № 15. С. 1–21.
3. Вигода М. Енергоефективність будівель: український провал і зарубіжний досвід. URL: http://www.ecotherm-est.com/news/company-news/energoefektivnist-budivel-ukrayinskiy-proval-izarubizhniy-dosvid.html (дата звернення 15.01.2021).
4. Стратегія енергозбереження в Україні: монографія в 2-х т. / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. Київ: Академперіодика, 2006. 600 с.
5. Климчук О. В. Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, № 1 (56). 2019. С. 123–128.
6. Ігнатьєв С.І. Як агрохолдинг перетворити у енергохолдинг – знають у Харківському енергетичному кластері. URL: https://ecolog-ua.com/news/yak-agroholdyng-peretvoryty-u-energoholdyng-znayut-u-harkivskomu-energetychnomu-klasteri?fbclid=IwAR1ViXuJboMaOE1LipBn8ijddB8MQA131qGe57h5CmAmwu76NXEbJhyBuns (дата звернення 15.01.2021).
7. Дзядикевич Ю., Буряк М., Зінюк М. Деякі аспекти управління процесами енергозбереження та енергоефективності виробничої діяльності підприємств. Економічний дискурс. 2017. Вип. 2. С. 89–96.
8. Кулик М., Стогній Б. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України. Світогляд. 2019. № 3. С. 41–45.
9. Дзядикевич Ю. В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації. Сталий розвиток економіки. 2014. № 2 [24]. С. 5–11.
10. Праховник А. В., Находов В. Ф., Борисенко О. В. Контроль ефективності енерговикористання – ключові проблеми управління енергозбереження. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2009. № 8. С. 41–54.
11. Energy Savings Opportunity Scheme. Department of Energy and Climate Change. London: Williams Lea Group, 2014. 72 p.
12. Industrial Technologies program. Energy Saving Opportunities for Manufacturing Enterprises. U.S. Department of Energy. Washington: EERE information Center, 2011. 2 p.
13. Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 93–96.
14. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Праховнік А.К. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Аналітична записка БАУ № 13. 2015. URL: http://www.uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf (дата звернення 15.01.2021).
15. Досвід Польщі із збереження енергії в будівлях. URL: http://wt.com.ua/archive/11opit.php). (дата звернення 15.01.2019).
16. Energy Policies of IEA Countries. URL: http://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/us2007.pdf. (дата звернення 15.01.2021).

I. Sokhan, O. Skrypnyk, D. Skrypnyk

ENERGY SUFFICIENCY, ENERGY INDEPENDENCE, ENERGY SAVING AND ENERGY PATRIOTISM - FOUR BASES OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT

Summary

This article is offered the system concept of creation the energy security of territorial communities in the conditions of sustainable development. Energy policy of local communities based on the concept of energy sufficiency weighted provide decision-making on the future of energy development. The world and Ukrainian practice is common approach to the model of energy efficiency mainly by source of origin. However, this approach does not reflect the complexity of aggregating in energy complex relations of local communities.
The authors propose to consider the subsystems of energy saving, energy sufficiency, energy independence and energy patriotism as components for quality assessment of functioning the systemic indicators of energy efficiency. The article proves the expediency of considering the energy security of territorial communities as a system category, and its concept - based on the model "4E": energy conservation, energy patriotism, energy sufficiency and energy independence.
The authors provided their own definition of energy sufficiency - a strategy, a set of principles to meet the energy needs of man (community) within the capabilities of the natural environment. This concept is much less common compared to the concept of energy efficiency (optimal use of energy resources according to the level of technological development), which is a topical issue both in Ukraine and abroad. Energy sufficiency introduces restrictions into the concept of energy efficiency in the form of the possibilities of the natural environment, ie the most optimal way of using energy resources within the possibilities of the natural environment. Achieving energy sufficiency is possible when energy efficiency measures are implemented along the entire chain: from energy production, transportation, conversion (primary energy into secondary, such as natural gas into electricity, etc.) to final consumption. During the writing of the article, was widely used the information of the Institute of Sustainable Development, the founder of the Kharkiv Energy Cluster, that was disseminated in open networks.

Keywords: energy sufficiency; energy independence; energy saving; energy patriotism; renewable energy sources; development of territorial communities.

References

1. Yermilov, S.F. (2019), Enerhoefektyvnist yak resurs innovatsiinoho rozvytku: Natsionalna dopovid pro stan ta perspektyvy realizatsii derzhavnoi polityky enerhoefektyvnosti u 2018 r. [Energy efficiency as a resource for innovative development: National report on the status and prospects of realization of the state energy efficiency policy in 2008], NAER, Kyiv, Ukraine.
2. Hnidyi, M.V. and Maliarenko, O.Ye. (2007), “Methodology of definition of theoretical energy saving potential at different levels of economy management”, Problemy zahalnoi enerhetyky, vol. 15, pp. 1–21.
3. Vyhoda, M. (2015), “Energy efficiency of buildings: Ukrainian failure and foreign experience”, available at: http://www.ecotherm-est.com/news/company-news/ energoefektivnist-budivel-ukrayinskiyproval-i-zarubizhniy-dosvid.html (Accessed January 15, 2021).
4. Zhovtianskyi, V.A. Kulyk, M.M. and Stohnii, B.S. (2006), Stratehiia enerhozberezhennia v Ukraini [Energy Saving Strategy in Ukraine], monograph in 2 volumes, Akademperiodyka, Kyiv, Ukraine.
5. Klymchuk, O.V. (2019), “Priorities of development of power policy in the world and to Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1 (56), pp. 123–128.
6. Ihnatiev, S.I. (2020) “How to turn an agricultural holding into an energy holding is known in the Kharkiv Energy Cluster”. available at: https://ecolog-ua.com/news/yak-agroholdyng-peretvoryty-u-energoholdyng-znayut-u-harkivskomu-energetychnomu-klasteri?fbclid=IwAR1ViXuJboMaOE1LipBn8ijddB8MQA131qGe57h5CmAmwu76NXEbJhyBuns (Accessed January 15, 2021).
7. Dziadykevych, Yu. Buriak, M. and Ziniuk, M. (2017), “Some aspects of management of processes of energy saving and energy efficiency of production activities of enterprises”, Ekonomichnyi dyskurs, vol. 2, pp. 89–96.
8. Kulyk, M. and Stohnii, B. (2009), “The Strategic prospects of development of energy of Ukraine”, Svitohliad, vol. 3, pp. 41–45.
9. Dziadykevych, Yu.V. (2014), “Energy security of Ukraine and ways of its realization”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2 (24), pp. 5–11.
10. Prakhovnyk, A.V. Nakhodov, V.F. and Borysenko, O.V. (2009), “Control of efficiency of energy use – key management problems of energy saving”, Energosberezheniye. Energetika. Energoaudit, vol. 8, pp. 41–54.
11. Department of Energy and Climate Change (2014), Energy Savings Opportunity Scheme, Williams Lea Group, London, UK.
12. U.S. Department of Energy (2011), Industrial Technologies program. Energy Saving Opportunities for Manufacturing Enterprises, EERE information Center, Washington, USA.
13. Zakharov, V.S. (2017), “International experience and financing mechanisms of energy sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 93–96.
14. Heletukha, H.H., Zheliezna, T.A. and Prakhovnik, A.K. (2015), “Analysis of energy strategies of EU countries and the world and the role of renewable energy sources in them”. Analytical note of BAU, [Online], vol.13, available at: http://www.uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf (Accessed January 15, 2021).
15. Ukrainian Business Resource (2018), “The RP experience with energy conservation in buildings”, available at: http://wt.com.ua/archive/11opit.php. (Accessed January 15, 2021).
16. International energy association (2019) “Energy Policies of IEA Countries”, available at: http://www.iea.org/publications/ freepublications/publication/us2019.pdf. (Accessed January 15, 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5997

Відомості про авторів

І. В. Сохань

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Сумський національний аграрний університет

I. Sokhan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of management, Sumy national agrarian university

ORCID:

0000-0002-8038-8484


О. А. Скрипник

аспірант кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет

O. Skrypnyk

Postgraduate student of the Department of management, Sumy national agrarian university

ORCID:

0000-0002-2036-0180


Д. М. Скрипник

аспірант кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет

D. Skrypnyk

Postgraduate student of the Department of management, Sumy national agrarian university

ORCID:

0000-0003-1987-1204

Як цитувати статтю

Сохань І. В., Скрипник О. А., Скрипник Д. М. Енергодостатність, енергонезалежність, енергозбереження та енергетичний патріотизм – чотири кити розвитку територіальних громад. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8531 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.15

Sokhan, I., Skrypnyk, O. and Skrypnyk, D. (2021), “Energy sufficiency, energy independence, energy saving and energy patriotism - four bases of territorial communities development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8531 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.