EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
В. В. Лойко, К. В. Поздєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.16

УДК: 336.6. 371

В. В. Лойко, К. В. Поздєєва

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методичного підходу до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти. З’ясовано, що фінансування на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти відбувається за ранок бюджетних та позабюджетних коштів. До бюджетних коштів, які складають більшу частину фінансових ресурсів закладів загальної середньої освіти відносяться кошті, які виділено із місцевих бюджетів. До позабюджетних коштів закладів загальної середньої освіти відносяться: кошти, які отримані закладом за здійснення додаткових освітніх послуг, кошти добровільних внесків батьків через різні спеціальні фонди та благодійна допомога спонсорів. Розподіл бюджетних коштів для кожного окремого закладу загальної середньої освіти відбувається відповідно до нормативів нарахування на одного учня, який не є єдиним по території України. Запропоновано методику розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти, яка передбачає визначення рівня бюджетної забезпеченості 1 учня окремого закладу загальної середньої освіти в частині створення і підтримки умов реалізації освітнього процесу та його приведення до середнього по регіону з урахуванням критеріїв, що впливають на утримання закладу освіти та забезпечення ним учбового процесу. Проведено апробацію запропонованої методики для закладів загальної середньої освіти закладів всіх районів м. Києва. Зроблено висновок щодо різних сум фінансування, які припадають на 1 учня у різних районах Києва. За допомогою програми аналізу статистичних даних Statgraphics ХVІІI Centurion встановлено взаємозв’язок між обсягами бюджетного фінансування закладу загальної середньої освіти та кількістю учнів. Ця залежність не є прямолінійною, а описується іншим видом математичної моделі.

Ключові слова: національна економіка; бюджетні видатки; освітній процес; заклад загальної середньої освіти; модель; ефективність.

Література

1. Бучковська Я.Г., Баранецька О.В. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи. Університетські наукові записки. 2017. № 64. С. 259-271.
2. Чередник В.А. Джерела додаткового фінансування загальної середньої освіти в Україні. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Випуск 11. Частина 5. 2015. С. 116-119.
3. Климчук І.О. Фінансові аспекти економічної складової прогнозування та розвитку закладів освіти в Україні. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». № 6(33). 2019. С. 11-15.
4. Маслак О.І., Данилко В.К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 17.01.2021).
6. Офіційний веб-сайт. Головне управління статистики м. Києва. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (дата звернення 18.01.2021).

V. Loiko, K. Pozdieieva

METHODICAL APPROACH TO THE DISTRIBUTION OF BUDGET EXPENDITURE ON THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

The article is devoted to the research of the methodical approach to the distribution of budget expenditures for the organization of the educational process in general secondary education institutions. It was found that funding for the organization of the educational process in general secondary education institutions takes place in the morning of budgetary and extra-budgetary funds. Budget funds, which make up the majority of financial resources of general secondary education institutions, include funds allocated from local budgets. Extra-budgetary funds of general secondary education institutions include: funds received by the institution for the provision of additional educational services, funds of voluntary contributions of parents through various special funds and charitable assistance of sponsors. The distribution of budget funds for each individual institution of general secondary education is in accordance with the standards of accrual per student, which is not the only one in Ukraine. The method of distribution of budget expenditures for the organization of the educational process in general secondary education institutions is proposed, which provides for determining the level of budget security of 1 student of a separate general secondary education institution in terms of creating and maintaining conditions for the educational process. for the maintenance of the educational institution and the provision of the educational process. The approbation of the offered technique for establishments of general secondary education of establishments of all districts of Kyiv is carried out. It is concluded that different amounts of funding per student in different districts of Kyiv. The Statgraphics XVIII Centurion statistical analysis program established the relationship between the amount of budget funding for a general secondary education institution and the number of students. This dependence is not straightforward, but is described by another type of mathematical model.

Keywords: national economy; budget expenditures; educational process; general secondary education institution; model; efficiency.

References

1. Buchkovskaya, Y., Baranetskaya, O.V (2017), “Financing of education in Ukraine: state and prospects”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol.64, Р. 259-271.
2. Cherednik, V.(2015), “Sources of additional funding for general secondary education in Ukraine”, Naukovyj Visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, іssue 11, рart 5, Р. 116-119.
3. Klimchuk, I. (2019), “Financial aspects of the economic component of forecasting and development of educational institutions in Ukraine”, Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», vol. 6(33), Р. 11-15.
4. Maslak, O., Danylko, V., Grishko, N. and Skrypniuk, K. (2020), “Knowledge economy: evolution of scientific ideas, components and factors of formation in the newest conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8457 (Accessed 20 Jan 2021).
5. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2021), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 17 January 2021).
6. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2021), available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1 (Accessed 18 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 9594

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


К. В. Поздєєва

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

K. Pozdieieva

Postgraduate student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3011-903Х

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Поздєєва К. В. Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8532 (дата звернення: 08.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.16

Loiko, V. and Pozdieieva, K. (2021), “Methodical approach to the distribution of budget expenditure on the organization of the educational process in general secondary education institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8532 (Accessed 08 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.