EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»
В. В. Добрянська, І. О. Іваненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95

УДК: 330. 341.1

В. В. Добрянська, І. О. Іваненко

КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»

Анотація

У статті проведено аналіз конкуренції на ринку мінеральної та питної води. Український ринок мінеральної та питної води зараз знаходиться на стадії розвитку. Істотний потенціал позитивної динаміки ринку, постійне зростання попиту, досить низькі вхідні бар’єри і відносна дешевизна виробництва води при високій частці доданої вартості привертають до ринку все більше його учасників, включаючи і транснаціональні компанії, які в даний час зайняли ключові позиції на українському ринку. У ході збору маркетингової інформації з’ясовано, що більше 60% всієї продукції ринку мінеральної води України виробляють 5 найбільших корпорацій. ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» посідає на ринку лідируючі позиції, завдяки якості своєї продукції та досить ефективному використанню маркетингових засобів. Проведено аналіз конкурентоспроможності мінеральної води «Миргородська сильногазована» серед інших марок за допомогою комплексної інтегральної оцінки об’єктів маркетингу, яка дає змогу оцінити товар за багатьма факторами одночасно. За результатами комплексної інтегральної оцінки можна зробити висновок, що мінеральна вода «Миргородська» має найкращу конкурентну позицію на ринку. Цей продукт отримав високі бали у більшості категорій порівняно з торговими марками «BonAqua» та «Оболонська», які є її основними конкурентами.

Ключові слова: інтегральна оцінка; конкуренція; маркетинг; об’єкт маркетингу.

Література

1. Анализ рынка минеральной воды Украины в 2019 году. [електронний ресурс]. – 2019, URL: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-mineralnoi-vody-2019.html (дата звернення 15.01.2021)
2. Британова Т. С. Товарознавча характеристика мінеральних вод України / Т. С. Британова, А. В. Самко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 3. – С. 94-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2012_3_25 (дата звернення 15.01.2021)
3. Добрянская В.В. Выбор средств распространения рекламы методом комплексной (интегральной) оценки объектов маркетинга/ В.В. Добрянская, В.Т. Мирошниченко// Молодий вчений. – № 7(34). – С. 38-41. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/2208/1 (дата звернення 15.01.2021)
4. Заїнчковський А. О. Розвиток інтеграційного простору на ринку мінеральної води/ Заїнчковський А. О., Кушніренко А. М. // Наук. пр. Нац. ун-ту харчових технологій. – 2011. – № 41 [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf. (дата звернення 15.01.2021)
5. Основні канали збуту мінеральної води в Україні [Електронний ресурс]. – 2020, URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/osnovnye-kanaly-sbyta-mineralnoj-vody-v-ukraine. (дата звернення 15.01.2021)
6. Офіційний сайт виробника ТМ «BonAqua» [електронний ресурс]. – 2021, URL: https://www.coca-colaukraine.com (дата звернення 15.01.2021)
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [електронний ресурс]. – 2021, URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.01.2021)
8. Офіційний сайт ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» [електронний ресурс]. – 2021, URL: http://www.mzmv.com.ua (дата звернення 15.01.2021)
9. Офіційний сайт ПрАТ «Оболонь» [електронний ресурс]. – 2021, URL: http://obolon.ua/ukr/ (дата звернення 15.01.2021)
10. Офіційний сайт асоціації виробників мінералальніх питних вод України [електронний ресурс]. – 2021, URL: http://www.bottledwater.org.ua. (дата звернення 15.01.2021)
11. Пономаренко І. В. Аналіз ринку мінеральних вод в Україні/ Пономаренко І. В.// Інфраструктура ринку. – 2018. – №25. – С. 412-418. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12457/1/71.pdf (дата звернення 15.01.2021)
12. Тур О. В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання/ О. В. Тур // Економічна наука. – 2013. – №7. – С. 105-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_8_27 (дата звернення 15.01.2021)
13. Шестопалов В. М. Новая классификация минеральных вод в Украине / Шестопалов В. М., Овчинникова Н. Б. // Природні ліки. – 2018. – №11. URL: https://cleanwater.org.ua/persha-ukrajinska-klasyfikatsiya-mineralnyh-vod/ (дата звернення 15.01.2021)
14. Файвішенко Д. С. Аналітичні аспекти перспектив розвитку мінеральної води/ Файвішенко Д. С.// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Т. 3. – Вип. 1. – С. 213-216.

V. Dobryanska, I. Ivanenko

INTEGRATED MARKETING ASSESSMENT OF PRODUCT COMPETITIVENESSPJSC "MYRGOROD MINERAL WATER PLANT"

Summary

The article analyzes the competition in the market of mineral and drinking water. The Ukrainian market of mineral and drinking water is currently under development, and the market has been redistributed. Significant potential of positive market dynamics, constant growth of demand, rather low entry barriers and relative cheapness of water production with a high share of added value attract more and more participants to the market, including multinational companies, which currently occupy key positions in the Ukrainian market. In such conditions, domestic enterprises are faced with the need to strengthen and develop their own brands, maintain high quality products, modernize production, form an effective policy to promote their products, otherwise they will be pushed out of the market. During the collection of marketing information it was found that more than 60% of all products of the mineral water market of Ukraine are produced by the 5 largest corporations, namely IDS Group Ukraine, which includes Myrhorod Mineral Water Plant, Coca-Cola, Obolon, Rosinka and Erlan. PJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" occupies a leading position in the market due to the quality of its products and a very effective use of marketing tools. The competitiveness of Myrhorodska strongly carbonated mineral water among other brands was analyzed with the help of a comprehensive integrated assessment of marketing objects, which allows to evaluate the product by many factors simultaneously. The main competitors of Myrhorod High-Carbonated Water are BonAqua High-Carbonated and Obolon High-Carbonated. The aim of the study was to determine the best carbonated mineral water from the point of view of consumers among the three proposed. Based on the results of a comprehensive integrated assessment, it can be concluded that Myrhorodska mineral water has the best competitive position on the market. This product received high scores in most categories compared to the BonAqua and Obolonska brands, which are its main competitors. However, despite such high results, PJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" must not only maintain the quality of its product, but also improve it so as not to lose its market position and maintain its competitiveness.

Keywords: integrated assessment; competition; marketing; object of marketing.

References

1. koloro.ua (2019), “Analysis of the mineral water market of Ukraine in 2019”, [Online], available at: https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz–rynka-mineralnoi-vody-2016.html (Accessed 15 January 2021).
2. Brytanova, T. S. and Samko, A. V. (2012), “Commodity characteristics of mineral waters of Ukraine”, Aktual'ni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, vol. 3, pp. 94-98.
3. Dobryanskaya V.V. and Miroshnichenko V.T. (2016), “The choice of means of dissemination of advertising methods of complex (integral) evaluation of objects of marketing”, Young Scientist, vol. 7(34), pp. 38-41
4. Zainchkovs'kyj, A. O. and Kushnirenko, A. M. (2011), “Development of integration space in the mineral water market”, Nauk. pr. Nats. un-tu kharchovykh tekhnolohij, [Online], vol 41, available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/.../1/65.pdf. (Accessed 15 January 2021).
5. Pro-Consulting (2020), “The main sales channels of mineral water in Ukraine”, [Online], available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/osnovnye-kanaly-sbyta-mineralnoj-vody-v-ukraine. (Accessed 15 January 2021).
6. TM “BonAqua” (2021), available at: https://www.coca-colaukraine.com (Accessed 15 January 2021).
7. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: www.ukrstat.gov.ua . (Accessed 15 January 2021).
8. PrAT “Myrhorods’kyy zavod mineral’nykh vod” (2021), available at: http://www.mzmv.com.ua (Accessed 15 January 2021).
9. PrAT “Obolon” (2021), available at: http://obolon.ua/ukr/ (Accessed 15 January 2021).
10. Association of Mineral Drinking Water Producers of Ukraine (2021), available at: http://www.bottledwater.org.ua. (Accessed 15 January 2021).
11. Ponomarenko, I. V. (2018), “Analysis of the mineral water market in Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 25, pp. 412-418.
12. Tur, O. V. (2013), “Mineral water market in Ukraine: production and consumption”, Ekonomichna nauka, vol. 7, pp. 105-111.
13. Shestopalov, V. M. and Ovchynnykova, N. B. (2018), “New classification of mineral waters in Ukraine”, Pryrodni liky, vol. 11.
14. Fajvishenko, D. S. (2013), “Analytical aspects of mineral water development prospects”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 3, no. 1, pp. 213-216.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5880

Відомості про авторів

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

V. Dobryanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7639-6908


І. О. Іваненко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

I. Ivanenko

Student, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7414-4830

Як цитувати статтю

Добрянська В. В., Іваненко І. О. Комплексна інтегральна маркетингова оцінка конкурентоспроможності продукції прат «миргородський завод мінеральних вод». Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8535 (дата звернення: 21.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95

Dobryanska, V. and Ivanenko, I. (2021), “Integrated marketing assessment of product competitivenesspjsc "myrgorod mineral water plant"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8535 (Accessed 21 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.