EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ»
Ю. Г. Неустроєв

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.98

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ»

Анотація

У статті удосконалено методологічні засади дослідження економічної безпеки. Вказано фактори, що значно актуалізували дану тему останнім часом. Розкриваються сутнісні характеристики економічної безпеки. Встановлено, що сучасні підходи до даного поняття можуть бути проаналізовані на основі методології А. І. Уйомова, котрий запропонував досліджувати усі системні феномени за допомогою трьох основних категорій: субстрату, відношення, якості. Аналіз автора показав, що саме системний підхід має потенціал для дослідження сутності економічної безпеки, так як дозволяє порівнювати позиції дослідників, створюючи при цьому цілісне уявлення про даний феномен. Доведено, що концепт економічної безпека може бути реалізованих на різних рівнях: глобальній економічній системі, національній економіці, окремому суспільстві, окремої країни, економічній системі країни, і в окремому регіоні. Автор дійшов висновку, що структура економічної безпеки є станом стабільності, економічного зростання, ефективного задоволення потреб суспільства та окремої особи, нейтралізації різноманітних внутрішніх та зовнішніх загроз. Обґрунтовано ідею, що уточнення критеріїв економічної безпеки може бути розкрито у майбутніх наукових дослідженнях.

Ключові слова: економічна безпека; сучасні підходи; стабільність; економічна незалежність.

Література

1. Акімова Л. М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники / Л. М Акімова // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. – №1(19). – С. 2–11.
2. Денисенко М. П., Бреус С. В. Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 37. – С. 25–31.
3. Акімова Л. М. Аналіз стану економічної безпеки за суб'єктивними оцінками експертів / Л. М Акімова // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2018. –№2. – С. 1–14.
4. Зінченко О. І., Хімченко А. М. Щодо сутності поняття «соціально-економічна безпека» / О. І. Зінченко, А. М. Хімченко // Бізнес інформ. – 2014. – №6. С. – 123–128.
5. Бондарук Т. Г., Бондарук І. С. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук // Економічні горизонти. – 2018. – № 2. – С. 76–86.
6. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text (дата звернення: 19.12.2020).
7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. URL : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення 18.12.2020).
8. Гбур З. В. Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції / З. В. Глубр // Ефективність державного управління. 2017. – Вип. 3. – С. 251–257.
9. Урба С. І. Система економічної безпеки держави: сутність та особливості формування / С. І. Урба // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 26 (1). – С. 22–25
10. Копитко М. І. Економіко-математичні методи та моделі в системі зміцнення соціальної компоненти економічної безпеки України / М. І. Копитко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – Вип. 2. – С. 302–312.
11. Kaufman D., Mc Kitrick J., Leney T. US National Security: A Framework for Analysis / D. Kaufman, J. Mc Kitrick, T. Leney // Lexington, MA : «Lexington Books». – 1985. – P. 12.
12. Cable, V. What is International Economic Security? / V. Cable // International Affairs. – 1995. – Vol. 71. – № 2. – P. 312–317.
13. Economic security is… URL: https://insightcced.org/wp-content/uploads/2015/08/061615_Insight_ESConcepts_Links.pdf (дата звернення: 24.12.2020).
14. Jiang Yong. Economic Security: Redressing Imbalance / Y. Jiang // China Sacurity. – 2008. – Vol. 3. – №2. – P. 66–85.
15. Economic security for a better world. URL: https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=8670 (дата звернення: 20.12.2020).
16. Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания / А. Ю. Цофнас. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 304 с.

Y. Neustroiev

MODERN APPROACHES TO THE CONCEPT OF «ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY»

Summary

The problem of analyzing the economic security of Ukraine in recent years has attracted increasing attention of economists. This is due to the fact that in the process of transition from the administrative centralized system of economic regulation to the methods of market management, numerous difficulties and new threats to the economic security of our state have arisen. Ensuring economic security has long been a serious problem for the state. In fact, the successful solution of this problem is a guarantee of independence and autonomy of the country, a necessary condition for stability and effective functioning of society. In recent years, the problem of ensuring economic security has been exacerbated by the emergence of new alarming trends in the world and national economies. Modern problems of economic security, prevention of new challenges and prevention of threats to economic security and sustainable development of the regions require scientific substantiation. Currently, new conceptual approaches to the methods and mechanisms of economic security are being sought. That is why the chosen topic seems surprisingly relevant and topical.
The methodological bases of economic security research are improved in the article. The factors that have significantly updated this topic in recent times are indicated. The essential characteristics of economic security are revealed. It is established that modern approaches to this concept can be analyzed on the basis of the methodology of A. Uyomov, who proposed to study all systemic phenomena using three main categories: substrate, relationship, quality. The author's analysis showed that a system approach has the potential to study the essence of economic security, as it allows to compare the positions of researchers, while creating a view on this phenomenon. It is proved that the concept of economic security can be implemented at different levels: the global economic system, the national economy, a particular society, the economic system of the country, and in a particular region. The author concluded that the structure of economic security is a state of stability, economic growth, effective satisfaction of the needs of society and the individual, neutralization of various internal and external threats. The idea that the specification of economic security criteria can be disclosed in future research is substantiated.

Keywords: economic security; modern approaches; stability; economic independence.

References

1. Akimova, L. M. (2018), “Formation economic security system in Ukraine: essence, levels, components”, Publichne administruvannya: teoriya ta praktika, vol. 1, no. 19, pp. 2–11.
2. Denysenko, M. P. and Breus, S. V. (2014), “Economic security of the state and the destructive impact of the shadow economy on it”, Vcheni zapysky universytetu «KROK». Seriia : Ekonomika, vol. 37, pp. 25–31.
3. Akimova, L. M. (2018), “Analysis of the state of economic security according to subjective assessments of experts”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 1–14.
4. Zinchenko, O. I. and Khimchenko, A. M. (2014), “On the essence of the concept of socio-economic security”, Business inform, vol. 6, pp. 123–128.
5. Bondaruk, T. H. and Bondaruk, I. S. (2018), “Social aspects of economic security of the state”, Ekonomichni horyzonty, vol. 2, pp. 76–86.
6. Ministry of Economy of Ukraine (2007), Order “On approval of the Methodology for calculating the economic security level in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text (Accessed 19 December 2020).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On approval of Methodical recommendations for calculating the economic security level in Ukraine”, available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 18 December 2020).
8. Hbur, Z. V. (2017), “Components of economic security and their impact on the economic security of Ukraine in the context of European integration”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp. 251–257.
9. Urba, S. I. (2017), “The system of economic security of the state: the essence and features of formation”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 26, no. 1, pp. 22–25
10. Kopytko, M. I. (2017), “Economic and mathematical methods and models in the system of strengthening the social component of economic security of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 302–312.
11. Kaufman, D. Mc Kitrick, J. and Leney, T. (1985), US National Security: A Framework for Analysis, Lexington Books, Lexington, USA.
12. Cable, V. (1995), “What is International Economic Security?”, International Affairs, vol. 71, no. 2, pp. 312–317.
13. Metrics, M. (2015), “Economic security is…”, available at: https://insightcced.org/wp-content/uploads/2015/08/061615_Insight_ESConcepts_Links.pdf (Accessed 25 December 2020).
14. Jiang, Y. (2008), “Economic Security: Redressing Imbalance”, China Sacurity, vol. 3, no. 2, pp. 66–85.
15. International Labour Organization (2004), “Economic security for a better world”, available at: https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=8670 (Accessed 20 December2020).
16. Czofnas, A. Yu. (1999), Teoriya sistem i teoriya poznaniya [Systems theory and knowledge theory], AstroPrint, Odesa, Ukraine.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5933

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic theory and financial economic security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. Сучасні підходи до поняття «економічна безпека країни». Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8538 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.98

Neustroiev, Y. (2021), “Modern approaches to the concept of «economic security of the country»”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8538 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.