EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ НА ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
М. А. Дем’янчук, А. А. Дроздина

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.101

УДК: 368:330.1

М. А. Дем’янчук, А. А. Дроздина

ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ НА ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Цифровізація економіки є визначальним напрямком розвитку у XXI столітті, що супроводжується запровадженням цифрових технологій у виробничі бізнес-процеси та діяльність суб’єктів господарювання всіх сфер економічної діяльності, зокрема страхових компаній. В роботі проаналізовано траєкторію розвитку страхового ринку умовах цифровізації економіки із застосуванням положень методології синертетики та теорії хаосу у частині концепції біфуркації. Простежено закономірності еволюції страхового ринку України, що дозволило визначити три кризових періоди протягом останніх десяти років та спрогнозувати наступну точку біфуркації. Визначено чинники, які спричинили негативні біфуркаційні коливання на страховому ринку. Встановлено, що технології, які використовуються в InsurTech сприяють підвищенню клієнтоорієнтованості, економічній ефективності і операційної досконалості страхових компаній. При цьому інновації та нові технології потенційно можуть вплинути на вартість франшизи страхових компаній, що підтверджує необхідність форсованого розвитку страхового ринку України з метою підвищення темпів її економічного розвитку.

Ключові слова: страховий ринок; цифровізація; синергетика; теорія хаосу; біфуркація; InsurTech.

Література

1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. Дата оновлення: 17.01.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (дата звернення: 25.11.2020).
2. Маслій Н. Д. Біфуркаційна модель розвитку сфери зв’язку та інформатизації під впливом кризових явищ. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2018. № 6 (134). С. 132–138.
3. Porter M. E. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press, 1985. 557 р.
4. Черняк О. І., Захарченко П. В., Клебанова Т. С. Теорія хаосу в економіці : підруч. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. 244 с.
5. Державна служба статистики України. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.11.2020).
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 25.11.2020).
7. Insurance CIO Outlook. Top Insurtech Companies in Europe. URL: https://medium.com/@InsuranceCIOoutlook/top-insurtech-companies-in-europe-b1e25319a44d (дата звернення: 25.11.2020).
8. William U. M. FinTech Focus: What is InsurTech? URL: https://medium.com/fintechtris/fintech-focus-what-is-insurtech-84d495d15f69 (дата звернення: 25.11.2020).
9. Sangit V. What is Insurtech and How is it different from Fintech? URL: https://www.regtechtimes.com/what-is-insurtech-different-from-fintech/ (дата звернення: 25.11.2020).
10. InsurTechnews How does an InsurTech ecosystem X-ray look like? URL: https://insurtechnews.com/insights/mapping-out-the-insurtech-network-of-brazil (дата звернення: 25.11.2020).
11. EIOPA. Understanding Cyber Insurance - A Structured Dialogue with Insurance Companies. URL: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa_understanding_cyber_insurance.pdf (дата звернення: 25.11.2020).
12. Consultancy.eu. Number of claims on cyber insurance policies rising steeply. URL: https://www.consultancy.eu/news/4695/number-of-claims-on-cyber-insurance-policies-rising-steeply (дата звернення: 25.11.2020).
13. OECD. Technology and innovation in the insurance sector. URL: https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf (дата звернення: 25.11.2020).

M. Demianchuk, А. Drozdyna

BIFURCATION POINTS ON THE TRAJECTORY OF THE INSURANCE MARKET IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The digitalization of the economy is a defining direction of development in the 21st century. The introduction of digital technologies into production business processes and the activities of enterprises is intensively occurring in all areas, and the digitalization of various sectors of the economy and its impact on development is currently one of the most discussed topics in the field of economics. To eliminate obstacles to the digital transformation of Ukraine in the most promising areas of the economy, it is necessary to stimulate the economy and attract investment, overcome the digital inequality, deepen cooperation with the EU in the digital sphere and develop the country’s innovative infrastructure and digital transformations. In modern conditions of development, the formation of new realities and approaches, taking into account the modern laws of the economic environment, one of which is the increase in the role of uncertainty in understanding the specifics of modern development processes, it is advisable to study the modern insurance market from the standpoint of synergetic and chaos theory, since it is the market in the socio-economic area serves as an analogue of chaos. Despite the significant achievements of scientists in the study of synergetic in economics and insurance markets, research on industrial markets, in particular the insurance market, remains largely ignored by scientists and requires detailed research, which led to the purpose of the study, which is to apply the provisions of the synergetic methodology and chaos theory in terms of the concept of bifurcation to analyse the trajectory of the insurance market in the context of the digitalization of the economy. The work traces the patterns of evolution of the insurance market in Ukraine, which made it possible to identify three crisis periods over the past ten years and predict the next bifurcation point. The factors that caused negative bifurcation fluctuations in the insurance market are determined. It was noted that the global insurance market is increasingly using InsurTech technological innovations, which are an integral part of FinTech, have their own components and are used by insurance companies to gain competitive advantages in the insurance market. It has been found that the technologies used in InsurTech, in particular mobile technologies and applications, artificial intelligence, algorithms and automated advice, smart contacts, blockchain technology or distributed ledger technology, contribute to an increase in customer focus, economic efficiency and operational improvement of insurance companies. At the same time, innovations and new technologies can affect the cost of the franchise of insurance companies, which confirms the need for accelerated development of the insurance market in Ukraine in order to increase the pace of its economic development.

Keywords: insurance market; digitalization; synergetics; chaos theory; bifurcation; InsurTech.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order “Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (Accessed 25 November 2020).
2. Maslii, N. (2018), “Bifurcation model of communication and informatics development under the influence of crisis phenomena”, Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 6 (134), рр. 132–138.
3. Porter, M. E. (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, NY, USA.
4. Cherniak, O. I., Zakharchenko, P. V., Klebanova, T. S. (2014), Chaos theory in economics [Teoriia khaosu v ekonomitsi], Vydavets’ Tkachuk O. V., Berdyansk, Ukraine.
5. State Statistics Service of Ukraine (n.d.), “GDP production and distribution, by types of economic activity”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua, (Accessed 25 November 2020).
6. National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (n.d.), “Information on the state and development of the insurance market in Ukraine”, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html, (Accessed 25 November 2020).
7. Insurance CIO Outlook (2020), “Top Insurtech Companies in Europe”, available at: https://medium.com/@InsuranceCIOoutlook/top-insurtech-companies-in-europe-b1e25319a44d, (Accessed 25 November 2020).
8. William, U. M. (2020), “FinTech Focus: What is InsurTech?”, available at: https://medium.com/fintechtris/fintech-focus-what-is-insurtech-84d495d15f69, (Accessed 25 November 2020).
9. Sangit, V. (n.d.), What is Insurtech and How is it different from Fintech?, available at: https://www.regtechtimes.com/what-is-insurtech-different-from-fintech/ (Accessed 25 November 2020).
10. InsurTechnews (2017), “How does an InsurTech ecosystem X-ray look like?”, available at: https://insurtechnews.com/insights/mapping-out-the-insurtech-network-of-brazil, (Accessed 25 November 2020).
11. EIOPA (2018), Understanding Cyber Insurance - A Structured Dialogue with Insurance Companies, available at: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa_understanding_cyber_insurance.pdf, (Accessed 25 November 2020).
12. Consultancy.eu (2020), “Number of claims on cyber insurance policies rising steeply”, available at: https://www.consultancy.eu/news/4695/number-of-claims-on-cyber-insurance-policies-rising-steeply, (Accessed 25 November 2020).
13. OECD (2017), Technology and innovation in the insurance sector, available at: https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdf, (Accessed 25 November 2020).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8479

Відомості про авторів

М. А. Дем’янчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

M. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa I.I. Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-3907-3464


А. А. Дроздина

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

А. Drozdyna

Applicant for the first (bachelor’s) level of higher education specialty of Finance, Banking and Insurance, Odessa I.I. Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-5001-8968

Як цитувати статтю

Дем’янчук М. А., Дроздина А. А. Точки біфуркації на траєкторії розвитку страхового ринку в умовах цифровізації економіки. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8541 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.101

Demianchuk, M. and Drozdyna, А. (2021), “Bifurcation points on the trajectory of the insurance market in the context of digitalization of the economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8541 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.