EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ ТА МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.103

УДК: 658.1

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк

ФОРМИ ТА МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Мотивації є рушійною силою для працівника, яка спонукає його до дій через визначені мотиви, які лежать в основі його поведінки. Обґрунтоване стимулювання працівників та дієве їх мотивування до діяльності надають значних переваг у процесі ефективного функціонування підприємства. Об'єктом дослідження стали проблеми мотивації в контексті розвитку людського капіталу.
Відсутність належних стимулів до праці не дозволяють досягнути поставлених цілей законними методами та реалізувати мрії людини щодо підвищення рівня життя, а також зумовлюють виникнення незадоволення людини своїм становищем у суспільстві через незадоволення своєю роботою. Знаючи мотиваційну основу кожного працівника та розуміючи його актуальні потреби на фоні природного потенціалу, дають можливість управляти працівниками шляхом поєднання поточних та стратегічних цілей організації з їхніми інтересами. Напрям здійснення мотиваційної політики вказують різні мотиваційні теорії, але вони не дають однозначності для дії. Десятиліттями формувалася і запроваджувалися на практиці велика кількість методів та механізмів мотивації, що засновані на різних аспектах і особливостях поведінки людини в умовах підприємства, оскільки мотивація праці і розвиток підприємства тісно взаємопов’язані між собою. Функція мотивування належить до найскладніших функцій з усіх інших функцій управління підприємством, так як сприяє реалізації цілей і завдань, що виникають перед підприємством у короткостроковому та довгостроковому періодах. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі у цілому.
Стаття присвячена проблематиці мотивації та стимулювання праці персоналу в умовах корпоративного управління. Враховуючи особливості мотивації праці персоналу в цих умовах, були обґрунтовані основні стимули, які розподілені на 3 групи: матеріальну, нематеріальну та комплексну. Особлива уваги приділена заробітній платі як вагомому інструменту впливу на ефективність праці працівників. Це дозволить створити ефективну систему форм і методів управління працівником в умовах корпоративного управління шляхом забезпечення динамічної рівноваги між результатами праці, винагородою та потребами різних груп носіїв інтересів за умов використання принципів системи мотивації праці персоналу, які забезпечують економічну ефективність, соціальну захищеність й стабільність, корпоративність та взаємозв'язок методів мотивації праці персоналу.

Ключові слова: групи стимулів; модель мотивації праці; корпоративне управління.

Література

1. Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних систем оплати праці в зарубіжних країнах. Управління розвитком. 2011. № 8 (105). С. 30-31.
2. Газдюк Н. Мотивація персоналу: теорія, втілена у практику. Бізнес компаньйон. 2004. № 4. С. 18–20.
3. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебн. для вузов. 4-е изд., испр. Н. Новгород: НИМБ, 2003. 720 с.
4. Козаченко А. В. Зарубіжний досвід мотивації праці. електронний ресурс. Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2010/10/22/zarubezhnyjj_opyt_motivacii_truda.html
5. Колобердянко І. І., Редька Ю. А. Сучасні системи та організація оплати праці в зарубіжних країнах. Вісник Запорізького національного університету. № 2 (26), 2015. с. 123-130
6. Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. К.: КНЕУ, 2002. 337 с.;
7. Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Україна: аспекти праці. 2011.№1, С. 3-11.
8. Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном. Вісник Київського Інституту бізнесу і технологій. К.: Вид-во КІТІТ. 2011. Вип. 1. с. 62-66.
9. Матюх С. А. Західноєвропейський досвід організації оплати праці. Вісник Хмельницького національного університету. 2003. Ч. 2. № 6. С. 155-160.
10. Мельянкова Л. В. Світові тенденції нарахування оплати праці та її обліку. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2011. № 2. С. 27-33.
11. Петраченко Д. Мотивація і стимулювання праці персоналу як інструмент удосконалення діяльності підприємства. Схід. 2009. №9. С. 23-27.
12. Петров У. Як регулюють зарплатню в Швеції. Соціалістична праця. 2010. № 7. С. 104-106.
13. Рукасов С. В. Аналіз систем мотивації персоналу з урахуванням досвіду провідних країн світу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. С. 93-96.
14. Самоукина Н. Мотивация персонала как проблема. Управление персоналом. 2004. № 7. С. 62–68 .
15. Сардак С. Е., Слободіна О. В. Системи оплати праці у розвинутих країнах світу. https://philarchive.org/archive/SAR-145
16. Сучасні системи оплати праці в зарубіжних країнах https://library.if.ua/book/45/3146.html
17. Тибінка Г., Сікора О., Мартинюк Н. Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні. Аграрна економіка. 2017. Т. 10, № 3-4. С. 120-126.

А. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk

FORMS AND METHODS OF STIMULATING PRODUCTIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

Summary

The lack of appropriate incentives to work does not allow to achieve the goals by legal methods and realize the dreams of a person to improve living standards, as well as cause dissatisfaction with their position in society due to dissatisfaction with their work. Knowing the motivational basis of each employee and understanding his current needs against the background of natural potential, give the opportunity to manage employees by combining current and strategic goals of the organization with their interests. The direction of motivational policy is indicated by various motivational theories, but they do not provide unambiguity for action. For decades, a large number of methods and mechanisms of motivation have been formed and put into practice, based on various aspects and features of human behavior in the enterprise, as work motivation and enterprise development are closely interrelated For decades, a large number of methods and mechanisms of motivation have been formed and put into practice, based on various aspects and features of human behavior in the enterprise, as work motivation and enterprise development are closely interrelated. The function of motivation is one of the most complex functions of all other functions of enterprise management, as it contributes to the realization of goals and objectives that arise before the enterprise in the short and long term. Neglecting the motivating factor in the field of labor leads to a decrease in productivity, product quality, labor discipline in each enterprise and the crisis in the economic system as a whole.
The article is devoted to the issue of motivation and stimulation of staff work in terms of corporate governance. Taking into account the peculiarities of staff motivation in these conditions, the main incentives were substantiated, which are divided into 3 groups: tangible, intangible and complex. Particular attention is paid to wages as an important tool for influencing the efficiency of employees. This will create an effective system of forms and methods of employee management in corporate governance by ensuring a dynamic balance between performance, remuneration and needs of different interest groups, using the principles of staff motivation, which ensure economic efficiency, social security and stability, corporatism and the relationship of methods of motivating staff.

Keywords: incentive groups; work motivation model; corporate governance.

References

1. Brezytska, K. F. (2011), "Analysis of modern remuneration systems in foreign countries. Development management", Upravlinnia rozvytkom, vol. 8 (105), pp. 30-31.
2. Hazdiuk, N. (2004), "Staff motivation: theory put into practice", Biznes kompanion, vol. 4, pp. 18–20.
3. Egorshin, A. P. (2003), Upravlenie personalom: uchebn. dlja vuzov. [Personnel management: textbook. for universities], . 4th ed., NIMB, Novgorod, Russia, P. 720.
4. Kozachenko, A. V. "Foreign experience of work motivation", [Online], available at: http://www.elitarium.ru/2010/10/22/zarubezhnyjj_opyt_motivacii_truda.html
5. Koloberdianko, I. I. and Redka, Yu. A. (2015), "Modern systems and organization of wages in foreign countries", Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol. 2 (26), pp. 123-130.
6. Kolot, A. M. (2002), Motyvatsiia personalu: pidruch. [Staff motivation: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 337.
7. Kolot, A. M. (2011), "Asymmetries of development of social and labor sphere: foreign experience and domestic realities", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 3-11.
8. Kulyk, I. (2011), "Motivation to work in Ukraine and abroad", Visnyk Kyivskoho Instytutu biznesu i tekhnolohii, vol. 1, pp. 62-66.
9. Matiukh, S. A. (2003), "Western European experience in the organization of wages", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, part 2, vol. 6, pp. 155-160.
10. Meliankova, L. V. (2011), "Global trends in payroll and accounting", Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi, vol. 2, pp. 27-33.
11. Petrachenko, D. (2009), "Motivation and stimulation of staff as a tool to improve the enterprise", Skhid, vol. 9, pp. 23-27.
12. Petrov, U. (2010), "How to regulate wages in Sweden", Sotsialistychna pratsia, vol. 7, pp. 104-106.
13. Rukasov, S. V. (2009), "Analysis of personnel motivation systems taking into account the experience of the world's leading countries", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5, pp. 93-96.
14. Samoukina, N. (2004), "Staff motivation as a problem", Upravlenie personalom, vol. 7, pp. 62–68 .
15. Sardak, S. E. and Slobodina, O. V. "Remuneration systems in developed countries", [Online], available at: https://philarchive.org/archive/SAR-145
16. Modern remuneration systems in foreign countries, [Online], available at: https://library.if.ua/book/45/3146.html
17. Tybinka, H. Sikora, O. and Martyniuk, N. (2017), "Foreign experience in the application of various remuneration systems and the possibility of their use in Ukraine", Ahrarna ekonomika, vol. 10, issue 3-4, pp. 120-126.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5957

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM University", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В. Форми та методи стимулювання продуктивної діяльності в умовах корпоративного управління. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8543 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.103

Volkivska, А., Osovska, G. and Semenyuk, T. (2021), “Forms and methods of stimulating productive activity in the conditions of corporate governance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8543 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.