EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Я. І. Мулик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.105

УДК: 657

Я. І. Мулик

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Анотація

В статті досліджено порядок організації підготовки та атестації судових експертів. Визначено, що судово-експертну діяльність в Україні здійснюють фахівці державних установ та приватні експерти. Розглянуто, які ознаки мають бути притаманні судовим експертам і хто ними не може виступати. Висвітлено, які обов’язки та права притаманні судовим експертам згідно чинного законодавства. Охарактеризовано причини, коли експерт зобов’язаний заявити про самовідвід, які види робіт забороняється здійснювати експерту в ході виконання судової експертизи. Розкрито фахові компетенції судового експерта. Охарактеризовано діяльність Центральної експертно-кваліфікаційної комісії. Представлено загальну послідовність організації атестації та присвоєння кваліфікації судових експертів. Висвітлена інформація про атестованих судових експертів, за напрямками експертиз та в розрізі регіонів, що відображається в Реєстрі судових експертів. Відображені результативні показники щодо роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії.. Зазначено, що в організації освіти, атестації та практичній діяльності судових експертиз є певні недоліки та проблеми. Це призводить до тривалого часу очікування наслідків експертизи, значної завантаженості експертів та притягнення до процесу експертизи осіб з низькою кваліфікацією. Нині для чинного законодавства характерні: недостатня врегульованість процедури проходження атестації; незлагодженість вимог щодо судових експертів; невисокий рівень оплати праці експертів; значна вартість стажування тощо. Для подолання вказаних недоліків у майбутньому пропонується запровадити зміни до існуючих законодавчих актів, що спрямовані на вдосконалення процесу підготовки та атестації судових експертів.

Ключові слова: судова експертиза; судові експерти; атестація судового експерта; свідоцтво судового експерта; навчання (стажування) судового експерта; Центральна експертно-кваліфікаційна комісія; Реєстр атестованих судових експертів.

Література

1. Про судову експертизу. Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
4. Дікань Л. В., Понікаров В. Д., Кожушко О. В. Судово-економічна експертиза: навч. посібник. Х.: Вид ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 432 с.
5. Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text
6. Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: Наказ Міністерства юстиції України від 19.04.2012 № 611/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0611323-12#Text
7. Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0484-12#Text
8. Реєстр атестованих судових експертів. Міністерство юстиції України: офіційна сторінка. URL: https://rase.minjust.gov.ua/
9. Інформація щодо судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ за 2019 рік (станом на 17.04.2020). URL: https://minjust.gov.ua/m/informatsiya-schodo-sudovih-ekspertiv-yaki-ne-e-pratsivnikami-derjavnih-spetsializovanih-ustanov-za-2018-rik-stanom-na-01042019
10. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України 12.12.2011 № 3505/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text
11. Mulyk Yaroslavna. Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #2(54), 2020. 27-38 p.
12. Сизоненко О.А. Організація кадрового забезпечення судово-економічної експертизи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 1041-1045. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/218.pdf
13. Всеукраїнська конференція судових експертів. Пропозиції СЕУ. URL: http://seu.in.ua/2020/10/vseukrayinska-konferentsiya-sudovyh-ekspertiv-propozytsiyi-seu

Ya. Mulyk

ORGANIZATION OF TRAINING AND CERTIFICATION OF FORENSIC EXPERTS: MAIN REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

Summary

The article examines the procedure for organizing the training and certification of forensic experts. It is determined that forensic activity in Ukraine is carried out by specialists of state institutions and private experts. It is considered what signs should be inherent in forensic experts and who cannot act on them. It is clarified what responsibilities and rights are inherent in forensic experts under current law. The reasons when the expert is obliged to resign, what types of work the expert is forbidden to perform during the forensic examination are described. The professional competencies of a forensic expert are revealed. It is stated that he must be a competent and highly educated specialist in his field and combine basic scientific training and deep practical skills, constantly improve their professional knowledge, have high civic qualities. The activity of the Central Expert Qualification Commission is characterized. The general sequence of organization of attestation and qualification of forensic experts is presented. Covered information on certified forensic experts, by areas of expertise and by region, which is reflected in the Register, the design of which is governed by the Procedure for maintaining the state Register of certified forensic experts. The performance indicators of the Central Expert Qualification Commission are reflected: the number of meetings of the commission, the number of certified experts by types of examinations, prosecution of experts, etc. It is noted that in the organization of education, certification and practical activities of forensic examinations there are certain shortcomings and problems. This leads to a long wait for the results of the examination, a significant workload of experts and the involvement of low-skilled people in the examination process. Currently, the current legislation is characterized by: insufficient regulation of the certification procedure; inconsistency of requirements for forensic experts; low level of remuneration of experts; significant cost of internship, etc. To overcome these shortcomings in the future it is proposed to introduce changes to existing legislation aimed at improving the process of training and certification of forensic experts.

Keywords: forensic examination; forensic experts; attestation of forensic expert; certificate of forensic expert; training (internship) of forensic expert; Central expert-qualification commission; Register of certified forensic experts.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "About forensic examination", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (Accessed 15 Jan 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (1998), Order of the Ministry of Justice of Ukraine "Instruction on appointment and conduct of forensic examinations and expert examinations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (Accessed 15 Jan 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "Criminal Procedure Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (Accessed 15 Jan 2021).
4. Dikan, L. V. Ponikarov, V. D. and Kozhushko, O. V. (2014), Sudovo-ekonomichna ekspertyza: navch. posibnyk [Forensic economic examination: textbook], Vyd KhNEU im. S. Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine, P. 432.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Justice of Ukraine "Regulations on the Central Expert Qualification Commission under the Ministry of Justice of Ukraine and certification of forensic experts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text (Accessed 15 Jan 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Order of the Ministry of Justice of Ukraine "Handbook of qualification characteristics of positions of employees of research institutions of forensic examinations of the Ministry of Justice of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0611323-12#Text (Accessed 15 Jan 2021).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Order of the Ministry of Justice of Ukraine "Procedure for maintaining the State Register of Certified Judicial Experts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0484-12#Text (Accessed 15 Jan 2021).
8. Ministry of Justice of Ukraine, "Register of certified forensic experts", available at: https://rase.minjust.gov.ua/ (Accessed 15 Jan 2021).
9. Ministry of Justice of Ukraine, Information on forensic experts who are not employees of state specialized institutions for 2019 (as of April 17, 2020), available at: https://minjust.gov.ua/m/informatsiya-schodo-sudovih-ekspertiv-yaki-ne-e-pratsivnikami-derjavnih-spetsializovanih-ustanov-za-2018-rik-stanom-na-01042019 (Accessed 15 Jan 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Order of the Ministry of Justice of Ukraine " Instruction on the peculiarities of carrying out forensic activities by certified forensic experts who do not work in state specialized expert institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (Accessed 15 Jan 2021).
11. Mulyk Yaroslavna (2020), "Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects", Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), vol. 2(54), pp. 27-38 p.
12. Syzonenko, O.A. (2015), "Organization of staffing of forensic economic examination", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 1041-1045. available at: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/218.pdf (Accessed 15 Jan 2021).
13. All-Ukrainian conference of forensic experts. SEU proposals, available at: http://seu.in.ua/2020/10/vseukrayinska-konferentsiya-sudovyh-ekspertiv-propozytsiyi-seu/ (Accessed 15 Jan 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 14757

Відомості про авторів

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-8166-2481

Як цитувати статтю

Мулик Я. І. Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8545 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.105

Mulyk, Ya. (2021), “Organization of training and certification of forensic experts: main requirements and limitations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8545 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.