EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕБАЛАНСОВАНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ
В. В. Кулаженко, В. В. Лазоренко, О. Ф. Кузнецов, Є. В. Коколова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.106

УДК: 336.76: 336.74

В. В. Кулаженко, В. В. Лазоренко, О. Ф. Кузнецов, Є. В. Коколова

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕБАЛАНСОВАНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ

Анотація

У статті розроблено алгоритм розрахунку ефективного ребалансованого інвестиційного портфеля цифрових активів, а саме – криптовалют, як сучасного платіжного та накопичувального засобу із значним потенціалом зростання вартості.
Розглянуто сутність інвестиційного портфелю та основні проблеми, що виникають при роботі з ним.
Запропоновано використання стратегії ребалансування інвестиційного портфеля з метою зменшення впливу або повної ліквідації основних ризиків інвестора.
Описано сутність ребалансування, його основні види, принципи та необхідні умови для використання.
Розглянуто сутність криптовалют, їх види та переваги над традиційними платіжними засобами, які забезпечують їх подальший розвиток та інтеграцію у світову економіку.
Проаналізовано сучасний стан ринку криптовалют та обрано 8 криптовалютних торговельних інструментів, серед тих, що мають найбільшу капіталізацію (BTC, BCH, BNB, EOS, ETH, LINK, LTC, UNI та USDT у якості активу, вартість якого прив’язана до вартості долара США).
Запропоновано стратегію ребалансування, яка базується на роботі з наступними умовами: завершення обраного часового інтервалу між проведенням ребалансування; досягнення обраної різниці вартості цифрових активів інвестиційного портфелю.
Розроблено алгоритм роботи стратегії ребалансування з інвестиційними портфелями криптоактивів для визначення та порівняння їх прибутковості.
Проведено програмну реалізацію зазначеного алгоритму на базі мови програмування Python та його модулів, яка функціонально розділена на методи завантаження актуальних історичних торговельних даних з криптобіржі, обробки даних, моделювання роботи ребалансованого інвестиційного портфеля за заданими параметрами, збір та збереження статистичної інформації.
Проведено моделювання роботи даного алгоритму починаючи з 2018 року, з використанням історичних даних криптовалютної біржі «Binance».
Проаналізовано отримані результати і зроблено висновки, щодо оптимального поєднання криптовалютних активів та умов ребалансування для максимізації прибутку.

Ключові слова: криптовалюта; біткоїн; Python; балансування портфеля; ребалансований криптопортфель; активи; віртуальна біржа; аналіз даних.

Література

1. Пономаренко В. С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, К. А. Стрижиченко // Харків: ВД «Інжек». – 2004. – 264 с.
2. Уманцев Ю. Міжнародне портфельне інвестування в контексті фінансової глобалізації / Ю. Уманцев, В. Ємець // Вісник НБУ. – 2008. – №9 (149). – С. 26 - 34.
3. Markowitz H. Portfolio Selection / H. Markowitz // The Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7 – No. 1 – pp. 77-91.
4. Merton R. C. Theory of Rational Option Pricing / R. C. Merton // The Bell Journal of Economics and Management Science. – 1973. – Vol. 4 – No. 1 – pp. 141-183.
5. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H. Miller // The American Economic Review. – 1959. – Vol. 49 – No. 4 – pp. 655-669.
6. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. – 1973. – Vol. 81 – No. 3 –pp. 637-659.
7. Архірейська Н. В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки / Н. В. Архірейська // Бізнес Інформ. 2017. № 7. стор. 125–130.
8. Бачо Р. Й. Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) / Р. Й. Бачо // Бізнес Інформ. 2015. № 11. стор. 294–298.
9. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики / С. В. Васильчак, М. В. Куницька-Іляш, М. П. Дубина // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2017. № 76. стор. 19–25.
10. Дученко М. М. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. [Електронний ресурс] / М. М. Дученко // Ефективна економіка. 2018. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf
11. Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій. / В. Корнєєв // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018, № 1, стор. 40–46.
12. Колдовський А. В. Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти, як явища сучасної інформаційної економіки / А. В. Колдовський, К. В. Чернега // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2015, Вип. 42, стор. 100–110.
13. Штепенко К. П. Стан і перспективи розвитку криптовалюти у світі / П. К. Штепенко // Фінансовий простір. 2018, № 2, стор. 121–126.
14. Тапскот Д., Тапскот А. Блокчейн то, что движет финансовой революцией сегодня / Д. Тапскот, А. Тапскот // Єскимо, 2017. – 448 с.
15. Поппер Н. Цифровое золото: невероятная история биткойна или как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново / Н. Поппер: Диалектика, 2015. – 358 с.
16. Плаксіна Є. М. Сучасні підходи до формування інвестиційного портфеля [Електронний ресурс] / Є. М. Плаксіна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – № 3. – С. 96-103. - Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_096.pdf
17. Rebalancing Strategy For Your Crypto Portfolio - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://medium.com/coinmonks/rebalancing-strategy-for-your-crypto-portfolio-590397f2282b
18. Portfolio Management and Rebalancing with Crypto Assets - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://intelligenttrading.org/guides/the-case-for-rebalancing-why-when-and-how/
19. Portfolio rebalancing in theory and practice // The Vanguard Group, Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.retailinvestor.org/pdf/vanguard.pdf
20. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy // Olymp Economics. 2016. P. 230. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gbv.de/dms/zbw/815481209.pdf
21. BTCUSDT. Chart and quotes TradingView [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSDT/?exchange=BITBAY
22. Assets ranked by Market Cap [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/
23. Project Jupyter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jupyter.org/
24. BINANCE API – python-binance 0.2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://python-binance.readthedocs.io/en/latest/binance.html
25. db-sqlite3 0.0.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pypi.org/project/db-sqlite3/
26. python-docx 0.8.10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pypi.org/project/python-docx/
27. Криптовалютна Біржа Binance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.binance.com/
28. pandas 1.2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pypi.org/project/pandas

V. Kulazhenko, V. Lazorenko, O. Kuznetsov, E. Kokolova

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CALCULATING OF THE EFFICIENCY OF A REBALANCED PORTFOLIO OF DIGITAL ASSETS

Summary

An algorithm for calculating an effective rebalanced investment portfolio of digital assets has been developed in the article, namely cryptocurrencies, as a modern means of payment and savings with significant potential for the growth of value.
The essence of the investment portfolio and the main problems that arise when working with it have been considered.
Using the strategy of rebalancing the investment portfolio in order to reduce the impact or complete elimination of the main risks of the investor has been proposed.
The essence of rebalancing, its main types, principles and necessary conditions for using has been described.
The essence of cryptocurrencies, their types and advantages of traditional means of payment, which ensure their further development and integration into the world economy, has been considered.
The current state of the cryptocurrency market has been analyzed and 8 cryptocurrencies trading instruments have been selected, among those with the largest capitalization (BTC, BCH, BNB, EOS, ETH, LINK, LTC, UNI and USDT as an asset whose value is pegged to the value of the US dollar).
A rebalancing strategy has been proposed, which is based on working with next conditions: finishing of the electing time interval between rebalancing; achievement of the selected difference in the value of digital assets of the investment portfolio.
An algorithm for the rebalancing strategy with investment portfolios of cryptocurrencies for determining and comparing their profitability has been developed.
The software implementation of this algorithm is based on the Python programming language and its modules. It is functionally divided into methods of downloading current historical trading data from the cryptocurrency exchange, data processing, modeling of working of the rebalanced investment portfolio according to the specified parameters, collecting and storing of statistical information.
The modeling of this algorithm has been carried out since 2018, with using of historical data from the cryptocurrency exchange "Binance".
The results of modeling have been analyzed and corresponding conclusions have been made about the optimal combination of cryptocurrency assets and rebalancing conditions for profit maximization.

Keywords: cryptocurrency; bitcoin; Python; portfolio balance; cryptocurrency portfolio rebalancing; assets; virtual exchange; data analysis.

References

1. Ponomarenko, V. S., Raievnieva, O. V. and Stryzhychenko, K. A. (2004), Modeliuvannia povedinky investora na fondovomu rynku [Modeling investor behavior in the stock market], Indgek, Charkiv, Ukraine.
2. Umantsev, Yu. and Yemets', V. (2008), “International portfolio investment in the context of financial globalization”, Visnyk NBU, vol. 9 (149), pp. 26 - 34.
3. Markowitz, H. (1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, vol. 7, No. 1, pp. 77-91.
4. Merton, R. C. (1973), “Theory of Rational Option Pricing”, The Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 4, No. 1, pp. 141-183.
5. Modigliani, F. and Miller, M. (1959), “The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment:, The American Economic Review, vol. 49, No. 4, pp. 655-669.
6. Black, F. and Scholes, M. (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, The Journal of Political Economy, vol. 81, No. 3, pp. 637-659.
7. Arkhirejs'ka, N. V. (2017), “Blockchain is an innovative technology of the post-industrial economy”, Biznes Inform, vol. 7, pp. 125–130.
8. Bacho, R. J. (2015), “State regulation of financial services markets in the conditions of functioning of virtual currencies (cryptocurrencies)”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 294–298.
9. Vasyl'chak, S. V., Kunyts'ka-Iliash, M. V. and Dubyna, M. P. (2017), “The use of cryptocurrencies in modern economic systems of Ukraine: prospects and risks”, Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhyts'koho, vol. 76, pp. 19–25.
10. Duchenko, M. M. (2018), “Features of cryptocurrency market formation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf (Accessed 19 January 2021).
11. Kornieiev, V. (2018), “Cryptocurrencies: the era and sphere of financial innovations”, Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, vol. 1, pp. 40–46.
12. Koldovs'kyj, A. V. and Cherneha, K. V. (2015), “Problematic aspects of theoretical understanding of cryptocurrency as a phenomenon of modern information economy”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 42, pp. 100–110.
13. Shtepenko, K. P. (2018), “Status and prospects of cryptocurrency development in the world”, Finansovyj prostir, vol. 2, pp. 121–126.
14. Tapskot, D. and Tapskot, A. (2017) Blokchejn to, chto dvizhet finansovoj revoljuciej segodnja [Blockchain is what drives the financial revolution today], Eskimo, Russian Federation, Moscow.
15. Popper, N. (2015), Cifrovoe zoloto: neverojatnaja istorija bitkojna ili kak idealisty i biznesmeny izobretajut den'gi zanovo [Digital gold: the incredible story of bitcoin or how idealists and businessmen reinvent money], Dialektika, Kyiv, Ukraine.
16. Plaksina, Ye. M. (2012), “Modern approaches to the formation of the investment portfolio”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 3, pp. 96-103, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_3_096.pdf (Accessed 19 January 2021).
17. Medium (2020), “Rebalancing Strategy For Your Crypto Portfolio”, available at: https://medium.com/coinmonks/rebalancing-strategy-for-your-crypto-portfolio-590397f2282b (Accessed 19 January 2021).
18. Intelligent Trading Foundation (2020), “Portfolio Management and Rebalancing with Crypto Assets”, available at: https://intelligenttrading.org/guides/the-case-for-rebalancing-why-when-and-how/ (Accessed 19 January 2021).
19. The Vanguard Group, Inc. (2020), “Portfolio rebalancing in theory and practice”, available at: https://www.retailinvestor.org/pdf/vanguard.pdf (Accessed 19 January 2021).
20. Swan, M. (2016), “Blockchain: Blueprint for a New Economy”, available at: http://www.gbv.de/dms/zbw/815481209.pdf (Accessed 19 January 2021) .
21. Chart and quotes TradingView (2021), “BTCUSDT”, available at: https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSDT/?exchange=BITBAY (Accessed 19 January 2021) .
22. Companies ranked by Market Cap (2021), “Assets ranked by Market Cap”, available at: https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/ (Accessed 19 January 2021).
23. Project Jupyter (2021), “Project Jupyter”, available at: https://jupyter.org/ (Accessed 19 January 2021).
24. Python-binance (2021), “BINANCE API – python-binance 0.2.0”, available at: https://python-binance.readthedocs.io/en/latest/binance.html (Accessed 19 January 2021).
25. The Python Package Index (2021), “db-sqlite3 0.0.1”, available at: https://pypi.org/project/db-sqlite3/ (Accessed 19 January 2021).
26. The Python Package Index (2021), “python-docx 0.8.10”, available at: https://pypi.org/project/python-docx/ (Accessed 19 January 2021).
27. Криптовалютна Біржа Binance (2021), available at: https://www.binance.com/ (Accessed 19 January 2021).
28. 26. The Python Package Index (2021), “pandas 1.2.0” available at: https://pypi.org/project/pandas/ (Accessed 19 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5967

Відомості про авторів

В. В. Кулаженко

к. е. н., доцент кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Kulazhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

ORCID:

0000-0002-3535-3442


В. В. Лазоренко

к. е. н., старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Lazorenko

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

ORCID:

0000-0003-4492-3977


О. Ф. Кузнецов

старший викладач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Kuznetsov

Senior Lecturer of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University Of Trade And Economics

ORCID:

0000-0002-6811-9345


Є. В. Коколова

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет

E. Kokolova

Student, Kyiv National University Of Trade And Economics

ORCID:

0000-0001-7479-1595

Як цитувати статтю

Кулаженко В. В., Лазоренко В. В., Кузнецов О. Ф., Коколова Є. В. Розробка алгоритму розрахунку ефективності ребалансованого портфеля цифрових активів. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8546 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.106

Kulazhenko, V., Lazorenko, V., Kuznetsov, O. and Kokolova, E. (2021), “Development of an algorithm for calculating of the efficiency of a rebalanced portfolio of digital assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8546 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.