EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНІ ШОКИ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ
І. А. Островський, К. А. Волковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.108

УДК: 339.97: 331.56

І. А. Островський, К. А. Волковська

ЗОВНІШНІ ШОКИ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості впливу пандемічного шоку на стан сучасного молодіжного ринку праці. Здійснено класифікацію основних економічних шоків. Обґрунтовано актуальність подальших досліджень впливу зовнішніх збурень на соціально-економічні параметри розвитку окремих країн і світу в цілому. Досліджено поширений негативний вплив сучасної пандемії Covid-19 на стан працюючої та безробітної молоді. Проаналізовано специфіку нестабільної зайнятості молодих людей та прогресуючу прекарізацію їх праці. Підкреслено необхідність додаткової підтримки молоді на ринках праці як форму соціальної інклюзії. Узагальнено досвід країн ЄС щодо сучасних форм розширення інклюзивного середовища завдяки розробці національних програм підтримки зайнятості молоді. Відзначено провідну роль процесів цифровізації для залучення молодих людей до широкого кола суспільних проблем. Наведено кращі закордонні практики стимулювання молодіжної зайнятості під час пандемії. Проаналізовано статистичні дані щодо безробіття різних вікових груп української молоді. Узагальнено особливості молодіжного ринку праці в Україні.

Ключові слова: зовнішні шоки; пандемія; молодіжне безробіття; прекаріат; соціальна інклюзія; цифровізація.

Література

1. Алєщенко Л. О. Молодіжне підприємництво як фундамент розвиненої економічної інфраструктури. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8390 (дата звернення: 19.01.2021).
2. Зленко Н. М., Павленко Н. В., Ярова В. В. Сучасні тенденції на ринку праці в Україні та вплив на них демографічних процесів. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 56–62.
3. Іриневич Ю. В. Визначення основних тенденцій функціонування молодіжного ринку праці. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 114–119.
4. Капліна А. І. Молодіжне підприємництво: проблеми та шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8312 (дата звернення: 19.01.2021).
5. Павлюк Т. І. Стан та проблеми працевлаштування молоді в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8432 (дата звернення: 19.01.2021).
6. Соболєв В. М., Мусіюк І. О. Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки. Бізнесінформ. 2020. №10. С. 143–148.
7. Тютюнникова С. В., Романіка Т. К. Нестійка зайнятість молоді в умовах панування цифрової економіки. Молодий вчений. 2019. № 5. С. 246–250. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/54.pdf
8. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України. Аналітична записка. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/ (дата звернення: 19.01.2021).
9. Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. Аналітична записка. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1865/ (дата звернення: 19.01.2021).
10. Reed E. Economic Shocks Definition and Examples. 2020. URL: https://finance.yahoo.com/news/economic-shocks-definition-examples-221454349.html (дата звернення: 19.01.2021).
11. Шевченко В.Ю. Економічні шоки пандемії: основні види та наслідки. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 56. С. 21−27.
12. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 2 ed. International Labor Organization. Geneva. 2020. 11 p. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf (дата звернення: 19.01.2021).
13. Швандт Г., Вахтер фон Т. Длинная тень неудачного старта. Финансы и развитие. 2020. Декабрь С. 16−18.
14. Global Social Mobility Index 2020. World Economic Forum. 2020. URL: https://www.weforum.org/reports/global-social-mobility-index-2020-why-economies-benefit-from-fixing-inequality (дата звернення: 19.01.2021).
15. Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2020 році / Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 19.01.2021).

I. Ostrovskyi, K. Volkovska

EXTERNAL SHOCKS AND PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT

Summary

The article considers the peculiarities of the impact of pandemic shock on the state of the modern youth labor market. The purpose of this article is to highlight the features of youth unemployment during the pandemic shock and to identify areas and ways to mitigate its effects. The consequences of shocks are due to unexpected and stochastic processes. They affect the course of economic processes with the violation of the achieved balance sheets and contracts. The Covid-19 pandemic shock is exogenous to the world economy. He combined a system of medical, psychological, economic, financial and social consequences. Pandemic shock accelerates the precarization of youth employment. Processes in the youth labor market are exogenous and endogenous in nature. Awareness of current problems of youth unemployment should be based on social inclusion. Such practices facilitate the transition from school to work in the enterprise. The spread of digitalization processes contributes to the creation of an inclusive environment and the development of national programs to support youth employment. Within the framework of anti-crisis measures aimed at helping young people, the following main areas can be identified: education, employment, support for vulnerable groups and information support. Measures to support the field of education are aimed primarily at changing the educational process, the active use of distance technologies. Unresolved problems in the field of youth employment lead to the loss and deterioration of the quality of labor potential of the state. In general, youth unemployment in Ukraine is characterized by certain features. Thus, higher unemployment rates are observed among young men and people living in rural areas. The youth employment segment in Ukraine is characterized by a low level of economic activity of the youngest age group; high unemployment, which is declining in older age groups; structural imbalance between labor supply and demand; significant level of informal employment. State measures for the employment of young people should be seen as an important form of social protection for this category of citizens. Improving the areas of youth employment requires a shift of priorities from guaranteed provision of the first job to the general coordination of youth employment policy and public policy in the labor market. To increase preparedness for future shocks and risks, we need to focus on the transition to innovative development, progressive digitalization and an inclusive society.

Keywords: external shocks; pandemic; youth unemployment; precariat; social inclusion; digitalization.

References

1. Aleschenko, L. (2020), “Youth entrepreneurship as the foundation of a developed economic infrastructure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8390 (Accessed 19 January 2021).
2. Zlenko, N., Pavlenko, N. and Yarova, V. (2020), “The impact of demographic processes on the economic growth in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 56–62
3. Irynevych, Yu. (2018), “Determination of the main tendencies of functioning of the youth labor market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 114–119.
4. Kaplina, А. (2020), “Youth entrepreneurship: problems and solutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8312 (Accessed 19 January 2021).
5. Pavlyuk, T. (2020), “State and problems of employment of youth in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8432 (Accessed 19 January 2021).
6. Soboliev V. M. and Musiiuk I. O. (2020), “The Trends of Employment in the Digital Economy“, Biznesinform, vol. 10., pp. 143–148.
7. Tiutiunnykova S. V. and Romanika T. K. (2019), “Unstable Youth Employment under Conditions of the Digital Economy Domination“, Molodyi vchenyi, [Online],. available at: http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2019/5/54.pdf (Accessed 19 January 2021).
8. The official site of National Institute for Strategic Studies (2014), “Global Trends and Problems of Education Development: Implications for Ukraine. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/ (Accessed 19 January 2021).
9. The official site of National Institute for Strategic Studies (2015), “Life-long education as a factor in human development. Analytical note", available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1865/ (Accessed 19 January 2021).
10. Reed E. (2020), “Economic Shocks Definition and Examples”, available at: https://www.finance.yahoo.com/news/economic-shocks-definition-examples-221454349.html (Accessed 19 January 2021).
11. Shevchenko V. (2020), “Economic shocks of pandemic: major types and outcome”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 56, pp. 21−27.
12. International Labor Organization (2020), “ILO Monitor COVID-19 and the world of work”, 2 ed., Geneva, 11 p., available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf (Accessed 19 January 2021).
13. Shvаndt G. and Vakhter von Т. (2020), “The long shadow of a bad start”, Finansy i razvitie, December, pp. 16−18.
14. World Economic Forum (2020), “Global Social Mobility Index 2020”, available at: https://www.weforum.org/reports/global-social-mobility-index-2020-why-economies-benefit-from-fixing-inequality, (Accessed 19 January 2021).
15. The State Statistics Service of Ukraine (2020), “Unemployed population in 2020, by age group, sex and place of residence”/ Available at: https://ukrstat.gov.ua (Accessed 19 January 2021).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 6002

Відомості про авторів

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate of the Department of Economic Theory and International Economics , O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-7444-2560


К. А. Волковська

студентка, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

K. Volkovska

Student, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-4142-5764

Як цитувати статтю

Островський І. А., Волковська К. А. Зовнішні шоки та проблеми молодіжного безробіття. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8548 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.108

Ostrovskyi, I. and Volkovska, K. (2021), “External shocks and problems of youth unemployment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8548 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.