EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЦЕНАРІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ
Є. М. Бабіч, І. С. Лазаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.150

УДК: 517.977

JEL: H25, С61

Є. М. Бабіч, І. С. Лазаренко

СЦЕНАРІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ТІНІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню різних сценаріїв розвитку та можливих реформ фіскальної макроекономічної системи, на базі економіко-математичної моделі функціонування господарського комплексу України з урахуванням тіньового сектору економіки.
Метою дослідження є розробка та оцінка ефективних сценаріїв розвитку податкової системи, в особливості значень макроекономічних фіскальних показників. Метою пошуку ефективного сценарію є зменшення частки тіньового капіталу, який використовують підприємства. Також стоять додаткові завдання, які повинні забезпечити зростання частки та об’єму чистого капіталу, збільшення податкових надходжень до державного бюджету та максимізація валового випуску підприємствами. Тобто постає завдання оптимального керування податковими показниками за кожним запропонованим сценарієм. У свою чергу розробка сценаріїв повинна базуватися на значенні керуючих параметрів після глобальної оптимізації.
Економіко-математична модель була створена на базі функціонального рівняння моделі Солоу-Свена, яка враховувала лише один фактор виробництва – капітал, через використання функції заміщення. Також було розроблено та модифіковано динамічну систему розвитку двох типів капіталу – тіньового та чистого і розроблено апарат їх трансформації між собою, створено логічні обмеження, які забезпечують економічну цілісність моделі. Керуючі параметри – основні макроекономічні податкові показники. Економіко-математичну модель було оптимізовано та отримано оптимальні значення керованих аргументів, після, на базі отриманих значень, було розроблено декілька сценаріїв, що описують можливі зміни та майбутній розвиток податкової системи держави. Ці сценарії враховують різні екзогенні фактори та економічний стан країни вцілому, а також проблематику явища тіньової економіки.
Усі запропоновані сценарії були про промодельовані та оцінені на ефективність у абсолютних та відносних показниках. Кожен сценарій досягав поставлену мету та виконував завдання – спостерігалось зменшення частки та об’єму тіньового сектору, збільшувалися бюджетні податкові надходження, зростав валовий випуск підприємств. Також було створено порівняльну таблицю запропонованих векторів розвитку. Економіко-математичну модель було перевірено на адекватність, похибка результатів виявилась незначною.

Ключові слова: тіньова економіка; підприємства малого та середнього бізнесу; валовий випуск; чистий та тіньовий капітал; сценарне планування; фіскальна система; податкова політика.

Література

1. Бабіч Є.М., Лазаренко І.С. Стратегії регулювання макроекономічних показників для зниження тінізації капіталу малого та середнього бізнесу / Є.М. Бабіч, І.С. Лазаренко // Ефективна економіка. - 2020. - №12
2. Воронина, Н.В. Формирование и развитие оффшорных зон // Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2007. – №3
3. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: навч. посібник / Глівенко С.В., Соколов М.О., Таліженко О.М. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001.
4. Зянько В.В. Тіньові доходи та шляхи їх зменшення в Україні. //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. - №10
5. Лежнёв А. В. Динамическое программирование в экономических задачах: учебное пособие / А. В. Лежнёв. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
6. Regional Economic Outlook // World Economic and Financial Surveys // Western Hemisphere ©2017 International Monetary Fund
7. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. [Електронний ресурс]: IMF, Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583

E. Babich, I. Lazarenko

RESTRUCTURING SCENARIOS OF THE UKRAINIAN FISCAL SYSTEM, REGARDING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE SHADOW CAPITAL

Summary

This article dedicated for investigating different development scenarios and possible reforms of the fiscal macroeconomic system, which is based on economic and mathematical model of functioning of the economic complex of Ukraine taking into account the shadow sector of the economy.
The purpose of the study is to develop and evaluate effective scenarios for the development of the tax system, in particular values of macroeconomic fiscal indicators. The purpose of finding an effective scenario is to reduce the share of shadow capital used by enterprises. There are also additional tasks that should ensure the growth of the share and volume of net capital, increase tax revenues to the state budget and maximize the gross output of enterprises. That means there is a task of optimal management of tax indicators for each proposed scenario. Scenario development should be based on the value of control parameters after global optimization.
The economic-mathematical model was created on the basis of the functional equation of the Solow-Sven model, which took into account only one factor of production - capital, through the use of the substitution function. Also, a dynamic development system of two types of capital - shadow and net - was developed and modified, the apparatus of their transformation among themselves was developed, logical restrictions were created, which ensure the economic integrity of the model. Control parameters are the main macroeconomic tax indicators. The economic-mathematical model was optimized and the optimal values of the controlled arguments were obtained, after, on the basis of the obtained values, several scenarios have been developed that describe possible changes and future developments in the state's tax system. These scenarios take into account various exogenous factors and the economic situation of the country itself, as well as the problems of the shadow economy.
All proposed scenarios were modeled and evaluated for efficiency in absolute and relative values. Each scenario achieved the set goal and fulfilled the tasks - there was a decrease in the share and volume of the shadow sector, increased budget tax revenues, increased gross output of enterprises. A comparative table of the proposed development vectors was created. The economic-mathematical model was tested for adequacy, the error of the results was insignificant.

Keywords: the shadow-economy; small and medium enterprises; gross output; worth and shadow-economy capital; scenario planning; fiscal system; tax policy.

References

1. Babich, E. and Lazarenko, I. (2020), “Strategies for regulation of macroeconomic indicators to reduce part of shadow capital for small and medium enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8412 (Accessed 04 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.203
2. Voronina, N.V. and Voronina, A.M. (2007), "Formation and development of offshore zones", Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost', vol. 3.
3. Hlivenko, S.V. Sokolov, M.O. and Talizhenko, O.M. (2001), Ekonomichne prohnozuvannia: navch. posibnyk [Economic forecasting], 2nd ed., Vydavnytstvo «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine.
4. Zianko, V.V. (2008), "Shadow incomes and ways to reduce them in Ukraine", vol. 10.
5. Lezhnjov, A. V. (2010), Dinamicheskoe programmirovanie v jekonomicheskih zadachah: uchebnoe posobie [Dynamic programming in economic problems], BINOM. Laboratorija znanij, Moscow, Russia.
6. Regional Economic Outlook // World Economic and Financial Surveys // Western Hemisphere ©2017 International Monetary Fund
7. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. [Online]: IMF, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5790

Відомості про авторів

Є. М. Бабіч

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

E. Babich

Master's student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-9890-3133


І. С. Лазаренко

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

I. Lazarenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Mathematical Modeling for Economic System, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-3384-1186

Як цитувати статтю

Бабіч Є. М., Лазаренко І. С. Сценарії реструктуризації фіскальної системи України, щодо підприємств малого та середнього бізнесу з урахуванням тінізації капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8549 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.150

Babich, E. and Lazarenko, I. (2021), “Restructuring scenarios of the ukrainian fiscal system, regarding small and medium enterprises taking into account the shadow capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8549 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.