EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ТРАФІКУ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ В 2019-2020 РОКАХ
Г. О. Жихарева-Толстік, В. В. Даценко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.151

УДК: 339

Г. О. Жихарева-Толстік, В. В. Даценко

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ТРАФІКУ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ В 2019-2020 РОКАХ

Анотація

У статті розглянуто теоретично-методологічні підходи щодо формування конкурентних стратегій маркетингу торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) України. Сформовано тренди розвитку маркетингових стратегій ТРЦ України за 2018-2020 роки. Розкрито сутність впливу тенденцій розвитку торгово-розважальних центрів на рітейл-маркетинг України. Зазначено важливість підходів обирання конкурентної стратегії маркетингу для керуючих компаній та рітейл-операторів. Були розглянуті основні конкурентні стратегії: три виграшні і одну програшну. З’ясовано, що до виграшних стратегій відносяться: лідерство по витратах; диференціювання; концентрація. За результатами дослідження окреслені основні тенденції перерозподілу трафіку торгових центрів Києва та регіонів. Проаналізовано приклади ефективних маркетингових рішень провідних торгово-розважальних центрів світу. З’ясовано, що основними факторами, які впливають на конкурентоспроможність торгово-розважальних центрів, є: місце розташування, асортимент, цінова політика, спеціальні пропозиції, інтер'єр і атмосфера, планування, імідж компаній-резидентів. Розроблено рекомендації щодо ефективності роботи відділу маркетингу торговельно-розважальних центрів в сучасних умовах України.

Ключові слова: маркетинг торгово-розважального центру; конкурентні стратегії маркетингу; рітейл-маркетинг; перерозподіл трафіку ТРЦ.

Література

1. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел. - СПб.:Питер, 2000. - 336с
2. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.– 390с
3. Бєляєва Н.С. Адаптація концепційї стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах [Electronic resource] / https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/39.pdf
4. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – 589с.
5. Commercial property ЕР Аналітика. Маркетинг ТРЦ [Electronic resource] / 16.06.2017: http://concept-development.ru/index.php/marketing

H. Zhikhareva-Tolstik, V. Datsenko

THE INFLUENCE OF COMPETITIVE STRATEGIES ON THE REDISTRIBUTION OF TRAFFIC OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS OF UKRAINE IN 2019-2020

Summary

The article considers theoretical and methodological approaches to the formation of competitive marketing strategies of shopping and entertainment centers (malls) in Ukraine. Trends in the development of marketing strategies of shopping malls of Ukraine for 2018-2020 have been formed. The essence of the influence of trends in the development of shopping and entertainment centers on retail marketing in Ukraine is revealed.
Competitive strategies are embodied in business plans and illustrate how the company will compete in a particular product market, to whom, at what prices it will sell goods, how it will advertise them, how it will win the competition. For example, the strategy of choosing markets, the strategy of competition in the selected market, and then in the selected market: achieving competitive advantages based on price leadership, market specialization, market cooperation, and so on. Competitive strategy allows you to get specific indicators (indicators) to compare the position of the enterprise. Each company follows its own competitive strategy to gain a better position and benefit from competitive advantage.
The importance of approaches to choosing a competitive marketing strategy for management companies and retail operators is noted. The main competitive strategies were considered: three winning and one losing. It was found that the winning strategies include: cost leadership; differentiation; concentration. According to the results of the study, the main trends in the redistribution of traffic of shopping centers in Kyiv and the regions are outlined. Examples of effective marketing solutions of the world's leading shopping and entertainment centers are analyzed. It was found that the main factors that affect the competitiveness of shopping and entertainment centers are: location, range, pricing, special offers, interior and atmosphere, planning, image of resident companies. It is determined that the main trends in regional markets will be: further expansion of new brands; implementation of new formats in regional centers: simplicity and speed of construction, ease of visiting, independence of working hours of individual tenants have made the retail park a popular and popular format for developers. Recommendations for the effectiveness of the marketing department of shopping and entertainment centers in the modern conditions of Ukraine have been developed. Thus, we note that for the successful management of the shopping and entertainment center, the formation of the right competitive strategy is one of the main business tools.

Keywords: shopping and entertainment center marketing; marketing communications; marketing policy in retail; retail marketing; marketing strategy.

References

1. Mincberg, G. Al'strend, B. and Lempel, Dzh. (2000), Strategicheskij process [Strategic process], Piter, SPb., Russia, P. 336.
2. Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii [Competition strategy], Osnovy, Kyiv, Ukraine, P. 390.
3. Bieliaieva, N.S. " Adaptation of the concept of strategic cost management in domestic industrial enterprises", available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/39.pdf
4. Lamben Zhan-Zhak (1996), Strategicheskij marketing. Evropejskaja perspektiva [Strategic marketing. European perspective], Nauka, SPb., Russia, P. 589.
5. Commercial property ER Analityka, Marketing of the mall, [Online], available at: http://concept-development.ru/index.php/marketing

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 8328

Відомості про авторів

Г. О. Жихарева-Толстік

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, викладач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, медіа-експерт Media Scientific Hub

H. Zhikhareva-Tolstik

Postgraduate student of the Department of State, Local and Corporate Finance, Lecturer of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0322-2859


В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства, Університет митної справи та фінансів, експерт з бізнес-аналітики Media Scientific Hub

V. Datsenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Marketing and Business Economics, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-4670-6848

Як цитувати статтю

Жихарева-Толстік Г. О., Даценко В. В. Вплив конкурентних стратегій на перерозподіл трафіку торгово-розважальних центрів України в 2019-2020 роках. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8550 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.151

Zhikhareva-Tolstik, H. and Datsenko, V. (2021), “The influence of competitive strategies on the redistribution of traffic of shopping and entertainment centers of Ukraine in 2019-2020”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8550 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.